„wiedząc, bracia umiłowani od Boga, o wybraniu waszym,”

Biblia Jakuba Wujka: 1 List do Tesaloniczan 1,4

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Ewangelia wg św. Mateusza 27:16

27:1
A gdy było rano, weszli w radę wszyscy przedniejszy kapłani i starszy ludu przeciwko Jezusowi, aby go o śmierć przyprawili.
27:2
I związawszy, przywiedli go i podali Pontiusowi Piłatowi, Staroście.
27:3
Tedy ujźrzawszy Judasz, który go wydał, iż był skazan, żalem zjęty odniósł trzydzieści srebrnych przedniejszym kapłanom i starszym,
27:4
mówiąc: Zgrzeszyłem, wydawszy krew sprawiedliwą. A oni rzekli: Co nam do tego, ty się patrz.
27:5
A porzuciwszy srebrniki w kościele, odszedł: i poszedszy, obiesił się.
27:6
A przedniejszy kapłani wziąwszy srebrniki, mówili: Nie godzi się ich kłaść do korbony, bo jest zapłata krwie.
27:7
I naradziwszy się, kupili za nie rolą garncarzową, na pogrzeb pielgrzymów.
27:8
Dlatego ona rola nazwana jest Haceldama, to jest rola krwie, aż do dnia dzisiejszego.
27:9
Tedy się wypełniło, co jest powiedziano przez Jeremiasza proroka, mówiącego: I wzięli trzydzieści srebrnych, zapłatę oszacowanego, którego oszacowali z synów Izraelskich,
27:10
i dali je na rolą garncarzową, jako mi postanowił Pan.
27:11
A Jezus stanął przed starostą. I pytał go starosta, mówiąc: Tyś jest król Żydowski? Rzekł mu Jezus: Ty powiadasz.
27:12
A gdy nań skarżyli przedniejszy kapłani i starszy, nic nie odpowiedział.
27:13
Tedy mu rzekł Piłat: Nie słyszysz jako wiele przeciw tobie świadectw przywodzą?
27:14
I nie odpowiedział mu na żadne słowo, iż tak się barzo dziwował starosta.
27:15
A na dzień uroczysty zwykł był starosta wypuszczać pospólstwu jednego więźnia, którego by chcieli.
27:16
I miał natenczas więźnia znacznego, którego zwano Barabbaszem.
27:17
Gdy się tedy oni zebrali, rzekł Piłat: Którego chcecie, wypuszczę wam: Barabbasza czyli Jezusa, którego zową Chrystusem?
27:18
Bo wiedział, iż go z zazdrości byli wydali.
27:19
Lecz gdy on siedział na stolicy sądowej, posłała do niego żona jego, mówiąc: Nic tobie i sprawiedliwemu temu, abowiem wielem cierpiała dziś przez sen dla niego.
27:20
A przedniejszy kapłani i starszy namówili pospólstwo, aby prosili Barabbasza, a Jezusa stracili.
27:21
A odpowiadając starosta, rzekł im: Któregoż chcecie, abym wam wypuścił ze dwu? A oni rzekli: Barabbasza!
27:22
Rzekł im Piłat: Cóż tedy uczynię z Jezusem, którego zową Chrystusem?
27:23
Rzekli wszyscy: Niech będzie ukrzyżowan! Rzekł im starosta: Cóż wżdy złego uczynił? A oni więcej wołali, mówiąc: Niech będzie ukrzyżowan!
27:24
A widząc Piłat, iż nic nie pomagało, ale więtszy się rozruch dział, wziąwszy wodę, umył ręce przed pospólstwem, mówiąc: Nie winienem ja krwie tego sprawiedliwego: wy się patrzcie.
27:25
A odpowiadając wszytek lud, rzekł: Krew jego na nas i na syny nasze!
27:26
Tedy im wypuścił Barabbasza, a Jezusa ubiczowanego podał im, aby był ukrzyżowan.
27:27
Tedy żołnierze starościni wziąwszy Jezusa do ratusza, zebrali do niego wszytkę rotę.
27:28
A zwlókszy go, włożyli nań płaszcz szarłatny.
27:29
I uplótszy koronę z ciernia, włożyli na głowę jego i trcinę w prawicę jego. A kłaniając się przed nim, nagrawali go, mówiąc: Bądź pozdrowion, Królu Żydowski.
27:30
A plując nań, wzięli trcinę i bili głowę jego.
27:31
A gdy się z niego naśmiali, zwlekli go z szaty i oblekli go w odzienie jego, i wiedli go, aby ukrzyżowali.
27:32
A wychodząc, naleźli człowieka Cyrenejczyka, imieniem Szymona; tego przymusili, aby niósł krzyż jego.
27:33
I przyszli na miejsce, które zową Golgota, co się wykłada miejsce trupiej głowy.
27:34
I dali mu pić wino z żółcią zmieszane. A gdy skosztował, nie chciał pić.
27:35
A ukrzyżowawszy go, rozdzielili odzienia jego, rzuciwszy los, aby się wypełniło, co jest rzeczono przez proroka, mówiącego: Rozdzielili sobie odzienia moje, a o suknią moję los miotali.
27:36
A siedząc, strzegli go.
27:37
I włożyli nad głowę jego winę jego napisaną: TEN JEST JEZUS KRÓL ŻYDOWSKI.
27:38
Tedy są ukrzyżowani z nim dwa łotrowie: jeden po prawicy, a drugi po lewicy.
27:39
A przechodzący mimo bluźnili go, chwiejąc głowami swymi
27:40
i mówiąc: Hej, co rozwalasz kościół Boży, a za trzy dni ji zasię budujesz: zachowaj sam siebie! Jeśliś syn Boży, zstąp z krzyża!
27:41
Także i przedniejszy kapłani z Doktorami i z starszymi, nagrawając, mówili:
27:42
Inszych zachował, sam siebie zachować nie może. Jeśli jest król Izraelski, niech teraz zstąpi z krzyża, a uwierzymy jemu.
27:43
Dufał w Bogu, niech go teraz wybawi, jeśli chce. Bo powiedział: Że jestem synem Bożym.
27:44
Toż i łotrowie, którzy byli z nim ukrzyżowani, urągali mu.
27:45
A od szóstej godziny stała się ciemność po wszytkiej ziemi aż do dziewiątej godziny.
27:46
A około dziewiątej godziny zawołał Jezus głosem wielkim, rzekąc: Eli, Eli lamasabachtani, to jest: Boże mój, Boże mój, czemuś mię opuścił?
27:47
A niektórzy tam stojący, słysząc, mówili: Eliasza ten woła.
27:48
A natychmiast bieżawszy jeden z nich, wziąwszy gębkę, napełnił octem i włożył na trcinę, i dawał mu pić.
27:49
Lecz drudzy mówili: Zaniechaj, patrzajmy, jeśli przydzie Eliasz, aby go wybawił.
27:50
A Jezus, zawoławszy powtóre wielkim głosem, wypuścił ducha.
27:51
A oto zasłona kościelna rozdarła się na dwie części od wierzchu aż do dołu i ziemia zadrżała, a skały się popadały.
27:52
I groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy byli posnęli, powstało.
27:53
I wyszedszy z grobów po zmartwychwstaniu jego, weszli do miasta świętego i ukazali się wielom.
27:54
A setnik i ci, co z nim byli, strzegąc Jezusa, ujźrzawszy trzęsienie ziemie i to, co się działo, zlękli się barzo, mówiąc: Zaiste ten był synem Bożym.
27:55
I było tam wiele niewiast z daleka, które były poszły za Jezusem od Galilejej posługując mu,
27:56
między którymi była Maria Magdalena i Maria Jakobowa, i Jozefowa matka, i matka synów Zebedeuszowych.
27:57
A gdy był wieczór, przyszedł niektóry człowiek bogaty z Arymatyjej, imieniem Jozef, który też był uczniem Jezusowym.
27:58
Ten przyszedł do Piłata i prosił ciała Jezusowego. Tedy Piłat kazał oddać ciało.
27:59
A Jozef wziąwszy ciało, uwinął je w czyste prześcieradło
27:60
i położył je w nowym grobie swoim, który był w skale wykował, i przywalił do drzwi grobu kamień wielki, i odszedł.
27:61
A była tam Maria Magdalena i druga Maria siedząc przeciwko grobowi.
27:62
A nazajutrz, który jest dzień po przygotowaniu, zebrali się przedniejszy kapłani i Faryzeuszowie do Piłata,
27:63
mówiąc: Panie, wspomnieliśmy, iż on zwodziciel powiedział jeszcze żywiąc: Po trzech dniach zmartwychwstanę.
27:64
Przetoż rozkaż, aby strzeżono grobu aż do dnia trzeciego, aby snadź nie przyszli uczniowie jego i ukradli go, i powiedzieli ludowi: Powstał z martwych, i będzie ostatni błąd gorszy niż pierwszy.
27:65
Rzekł im Piłat: Macie straż: idźcie, strzeżcie, jako umiecie.
27:66
A oni szedszy obwarowali grób, zapieczętowawszy kamień z strażą.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Lecz teraz - tak mówi Pan - który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem - moim jesteś!
Iz 43:1

W Chrystusie

Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa,
Fil 3:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii było trzech ludzi o imieniu "Dodo": Dziadek Toli (Sdz 10:1), Ojciec Eleazara (II Sam 23:9, I Kron 11:12), Ojciec Elchanana (II Sam 23:24, I Kron 11:26).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić