„Jam wykopał źródła i piłem wody, a wysuszyłem stopami nóg moich wszystkie potoki miejsc oblężonych.”

Biblia Gdańska (1881): Izajasz 37,25

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Ewangelia wg św. Mateusza 25:1

25:1
Tedy podobne będzie królestwo niebieskie dziesiąci pannom, które wziąwszy lampy swoje, wyszły przeciw oblubieńcowi i oblubienicy.
25:2
A pięć z nich było głupich, a pięć mądrych.
25:3
Ale pięć głupich, wziąwszy lampy, nie wzięły oleju z sobą,
25:4
a mądre wzięły oleju w naczynia swoje z lampami.
25:5
A gdy oblubieniec omieszkawał, zdrzymały się wszytki i posnęły.
25:6
A w północy zstało się wołanie: Oto oblubieniec idzie, wynidźcie przeciwko jemu!
25:7
Tedy wstały one wszytkie panny i ochędożyły lampy swoje.
25:8
Lecz głupie rzekły mądrym: Dajcie nam oleju waszego, boć lampy nasze gasną.
25:9
Odpowiedziały mądre, mówiąc: By snadź nam i wam nie dostało, idźcie raczej do przedających a kupcie sobie.
25:10
A gdy szły kupować, przyszedł oblubieniec. A które były gotowe, weszły z nim na gody i zamknione są drzwi.
25:11
A na ostatek przyszły i drugie panny, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam!
25:12
A on odpowiadając, rzekł: Zaprawdę mówię wam: nie znam was.
25:13
Czujcież tedy, bo nie wiecie dnia ani godziny.
25:14
Abowiem jako człowiek precz odjeżdżając, wezwał sług swoich i dał im majętności swoje.
25:15
I dał jednemu pięć talentów, a drugiemu dwa, a drugiemu jeden, każdemu wedle własnego przemożenia, i wnetże odjechał.
25:16
A poszedszy on, który był wziął pięć talentów, robił imi i zyskał drugie pięć.
25:17
Także i ten, który był wziął dwa, zyskał drugie dwa.
25:18
Lecz ten, który wziął jeden, szedszy zakopał w ziemi i skrył pieniądze pana swego.
25:19
A po niemałym czasie wrócił się pan onych sług i uczynił liczbę z nimi.
25:20
A przystąpiwszy ten, który wziął pięć talentów, przyniósł drugie pięć talentów, mówiąc: Panie, dałeś mi pięć talentów: otom drugie pięć zyskał.
25:21
Rzekł mu pan jego: Dobrzeć, sługo dobry i wierny! Gdyżeś nad małem był wiernym, nad wielem cię postanowię: wnidź do wesela pana twego.
25:22
I przystąpił też, który był dwa talenty wziął, i rzekł: Panie, dałeś mi dwa talenty: otom drugie dwa zyskał.
25:23
Rzekł mu pan jego: Dobrzeć, sługo dobry i wierny! Gdyżeś był wiernym nad małem, nad wielem cię postanowię: wnidź do wesela pana twego.
25:24
A przystąpiwszy też, który był jeden talent wziął, rzekł: Panie, wiem, iżeś jest człowiek srogi; żniesz, gdzieś nie siał, i zbierasz, gdzieś nie rozproszył.
25:25
A bojąc się, odszedłem i skryłem talent twój w ziemię: oto masz, co jest twego.
25:26
A odpowiedając pan jego, rzekł mu: Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, iż żnę, gdziem nie siał, i zgromadzam, gdziem nie rozproszył.
25:27
Miałeś tedy pieniądze moje poruczyć bankierzom, a ja przyszedszy, wżdy bym był odebrał swe z lichwą.
25:28
A przetoż weźmiecie od niego talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów.
25:29
Abowiem wszelkiemu mającemu będzie dano i obfitować będzie, a temu, który nie ma, i to, co się zda mieć, będzie wzięto od niego.
25:30
A niepożytecznego sługę wrzućcie do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
25:31
A gdy przydzie syn człowieczy w majestacie swoim i wszytcy Anjołowie z nim, tedy siędzie na stolicy majestatu swego.
25:32
I będą zgromadzone przedeń wszytkie narody, i odłączy je jedne od drugich, jako pasterz odłącza owce od kozłów.
25:33
I postawi owce po prawicy swojej, a kozły po lewicy.
25:34
Tedy rzecze król tym, którzy będą po prawicy jego: Pódźcie błogosławieni Ojca mego. Otrzymajcie Królestwo wam zgotowane od założenia świata.
25:35
Abowiem łaknąłem, a daliście mi jeść: pragnąłem, a napoiliście mię; byłem gościem, a przyjęliście mię;
25:36
nagim, a przyodzialiście mię; chorym, a nawiedziliście mię; byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie.
25:37
Tedy mu odpowiedzą sprawiedliwi, mówiąc: Panie, kiedyżeśmy cię widzieli łaknącym, a nakarmiliśmy cię; pragnącym a daliśmyć pić?
25:38
Kiedyśmy cię też widzieli gościem i przyjęliśmy cię? Abo nagim i przyodzialiśmy cię?
25:39
Abo kiedyśmy cię widzieli niemocnym abo w ciemnicy, i przyszlichmy do ciebie?
25:40
A odpowiedając król, rzecze im: Zaprawdę powiadam wam: Pókiście uczynili jednemu z tych braciej mojej namniejszych, mnieście uczynili.
25:41
Tedy rzecze i tym, którzy po lewicy będą: Idźcie ode mnie przeklęci w ogień wieczny, który zgotowany jest diabłu i Anjołom jego.
25:42
Abowiemem łaknął, a nie daliście mi jeść; pragnąłem, a nie daliście mi pić;
25:43
byłem gościem, a nie przyjęliście mię; nagim, a nie przyodzialiście mię; niemocnym i w ciemnicy, a nie nawiedziliście mię.
25:44
Tedy mu odpowiedzą i oni, mówiąc: Panie, kiedyżeśmy cię widzieli łaknącym abo pragnącym, abo gościem, abo nagim, abo niemocnym, abo w ciemnicy, a nie służyliśmy tobie?
25:45
Tedy im odpowie, mówiąc: Zaprawdę powiadam wam: pókiście nie uczynili jednemu z tych namniejszych, aniście mnie uczynili.
25:46
I pójdą ci na mękę wieczną, a sprawiedliwi do żywota wiecznego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł Pan do Jozuego: Nie bój się ich, bo jutro o tej porze sprawię, że wszyscy padną trupem przed Izraelem. Konie ich okulawisz, a wozy ich spalisz w ogniu.
Joz 11:6

W Chrystusie

Wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani
I Tes 1:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Samson zadał zagadkę 30 Filistynom którzy uczestniczyli w jego weselu i zaoferował im nowe szaty jeśli zdołają ją odgadnąć. Kiedy nie zdołali tego zrobić, poszli do żony Samsona i zagrozili jej że spalą ją i jej ojca jeśli nie zdobędzie dla nich odpowiedzi. Ona ją zdobyła więc jej nie spalili, ale Samson po jakimś czasie spalił ich pola, więc oni w odwecie za to spalili ją i jej ojca (Sdz 14:12-15, Sdz 15:6).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

I wzywaj mnie w dniu niedoli, Wybawię cię, a ty mnie uwielbisz!
Ps 50:15


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić