„Na ostatek, bracia! Módlcie się za nas, aby słowo Boże szło i było chwalone, jako też u was.”

Biblia Brzeska: 2 List św. Pawła do Tesaloniczan 3,1

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Ewangelia wg św. Mateusza 22:1

22:1
A odpowiedając Jezus, mówił im zasię przez przypowieści, rzekąc:
22:2
Podobne się zstało królestwo niebieskie człowiekowi królowi, który sprawił gody małżeńskie synowi swemu.
22:3
I posłał sługi swoje wzywać zaproszonych na gody, a nie chcieli przyść.
22:4
Zasię posłał insze sługi, mówiąc: Powiedzcie zaproszonym: Otom obiad swój nagotował, woły moje i karmne rzeczy są pobite i wszytko gotowo, pódźcie na gody.
22:5
A oni zaniedbali i odeszli: jeden do wsi swojej, a drugi do kupiectwa swego,
22:6
a drudzy poimali sługi jego i zelżywość im uczyniwszy, pobili.
22:7
A usłyszawszy król, rozgniewał się, i posławszy wojska swe, wytracił one mężobójce i miasto ich spalił.
22:8
Tedy rzekł służebnikom swoim: Godyć są gotowe, lecz zaproszeni nie byli godnymi.
22:9
A przeto idźcie na rozstania dróg, a którychkolwiek najdziecie, wzówcie na gody.
22:10
I wyszedszy słudzy jego na drogi, zebrali wszytkie, które naleźli, złe i dobre, i napełnione są gody siedzącemi.
22:11
A wszedł król, aby oglądał siedzące i obaczył tam człowieka nie odzianego szatą godowną.
22:12
I rzekł mu: Przyjacielu, jakoś tu wszedł, nie mając szaty godownej? A on zamilknął.
22:13
Tedy rzekł król sługom: Związawszy ręce i nogi jego, wrzućcie go w ciemności zewnętrzne: tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
22:14
Abowiem wiele jest wezwanych, lecz mało wybranych.
22:15
Tedy odszedszy Faryzeuszowie, radzili się, jakoby go podchwycili w mowie.
22:16
I posłali mu ucznie swoje z Herodiany, mówiąc: Nauczycielu, wiemy, iżeś jest prawdziwy i drogi Bożej w prawdzie nauczasz, a nie dbasz ni na kogo, abowiem nie oglądasz się na osobę ludzką.
22:17
Powiedzże nam tedy, coć się zda: godzili się dać czynsz Cesarzowi czyli nie?
22:18
A Jezus, poznawszy złość ich, rzekł: Czemu mię kusicie obłudnicy?
22:19
Pokażcie mi monetę czynszową. A oni mu przynieśli grosz.
22:20
I rzekł im Jezus: Czyj jest ten obraz i napis?
22:21
Rzekli mu: Cesarski. Tedy rzekł im: Oddajcież tedy, co jest Cesarskiego Cesarzowi, a co jest Bożego Bogu.
22:22
A usłyszawszy, dziwowali się i opuściwszy go, odeszli.
22:23
Dnia onego przyszli do niego Saduceuszowie, którzy powiadają, iż nie masz zmartwychwstania, i pytali go,
22:24
mówiąc: Nauczycielu, Mojżesz rzekł: Jeśliby kto umarł nie mając syna, niech brat jego pojmie żonę jego i wzbudzi nasienie bratu swemu.
22:25
A było siedm braciej u nas. A pierwszy, ożeniwszy się, umarł, a nie mając nasienia, zostawił żonę swoję bratu swemu.
22:26
Także wtóry i trzeci aż do siódmego.
22:27
A na ostatek po wszytkich umarła i żona.
22:28
W zmartwychwstaniu tedy któregoż z siedmi będzie żona? Bo ją wszyscy mieli.
22:29
A odpowiadając Jezus, rzekł im: Błądzicie, nie rozumiejąc pism ani mocy Bożej.
22:30
Abowiem w zmartwychwstaniu ani się żenią, ani za mąż idą, ale będą jako Anjołowie Boży w niebie.
22:31
A o powstaniu umarłych nie czytaliście, co powiedziano jest od Boga mówiącego wam:
22:32
Jam jest Bóg Abrahamów i Bóg Izaaków, i Bóg Jakobów? Nie jest ci Bóg umarłych, ale żywych.
22:33
A usłyszawszy rzesze, dziwowały się nauce jego.
22:34
A usłyszawszy Faryzeuszowie, iż usta zawarł Saduceuszom, zeszli się społu.
22:35
I zopytał go jeden z nich, zakonny Doktor, kusząc go:
22:36
Nauczycielu, które jest wielkie przykazanie w zakonie?
22:37
Rzekł mu Jezus: Będziesz miłował Pana Boga twego ze wszytkiego serca twego i ze wszytkiej dusze twojej, i ze wszytkiej myśli twojej.
22:38
Toć jest nawiętsze i pierwsze przykazanie.
22:39
A wtóre podobne jest temu: Będziesz miłował bliźniego twego jako samego siebie.
22:40
Na tym dwojgu przykazaniu wszytek zakon zawisł i prorocy.
22:41
A gdy się Faryzeuszowie zebrali, spytał ich Jezus,
22:42
mówiąc: Co się wam zda o Chrystusie? Czyj jest syn? Rzekli mu: Dawidów.
22:43
Rzekł im: Jakoż tedy Dawid w Duchu zowie go Panem, mówiąc:
22:44
Rzekł Pan Panu memu: Siedź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjacioły twoje podnóżkiem nóg twoich?
22:45
Jeśli tedy Dawid zowie go Panem, jakoż jest synem jego?
22:46
A żaden nie mógł mu odpowiedzieć słowa ani śmiał żaden od onego dnia więcej go pytać.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A on odpowiedział: Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi.
II Król 6:16

W Chrystusie

Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości ...
Efez 5:8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Ostatni cud zarejestrowany w Biblii którego dokonał Paweł można znaleźć w (Dz 28:7-9).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić