„Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk.”

Biblia Tysiąclecia: 2 List do Tymoteusza 1,6

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Ewangelia wg św. Mateusza 19:1

19:1
I zstało się, gdy dokończył Jezus tych mów, odszedł z Galilejej i przyszedł na granice Żydowskiej ziemie za Jordan,
19:2
i szły za nim wielkie rzesze, i uzdrowił je tam.
19:3
I przyszli do niego Faryzeuszowie, kusząc go i mówiąc: Godzi-li się człowiekowi opuścić żonę swoję dla którejkolwiek przyczyny?
19:4
Który odpowiadając, rzekł im: Nie czytaliście, iż który stworzył człowieka od początku, mężczyznę i niewiastę stworzył je, i rzekł:
19:5
Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się z żoną swoją: i będą dwoje w jednym ciele.
19:6
A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza.
19:7
Rzekli mu: Przeczże tedy Mojżesz rozkazał dawać list rozwodny i opuścić?
19:8
Rzekł im: Iż Mojżesz dla twardości serca waszego dopuścił wam opuszczać żony wasze, lecz od początku nie było tak.
19:9
A powiadam wam, iż kto by kolwiek opuścił żonę swoję, oprócz dla porubstwa, a inszą by pojął, cudzołoży, a kto by opuszczoną pojął, cudzołoży.
19:10
Rzekli mu uczniowie jego: Jeśli tak jest sprawa człowieka z żoną, niepożyteczne się żenić.
19:11
Który im rzekł: Nie wszyscy pojmują słowa tego, ale którym jest dano.
19:12
Abowiem są rzezańcy, którzy z żywota matki tak się narodzili, i są rzezańcy, którzy od ludzi są uczynieni, i są rzezańcy, którzy się sami otrzebili dla królestwa niebieskiego. Kto może pojąć, niechaj pojmuje.
19:13
Tedy mu przyniesiono dziatki, aby ręce włożył na nie i modlił się. A uczniowie łajali im.
19:14
Lecz Jezus rzekł im: Zaniechajcie dziatek, a nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, abowiem takowych jest królestwo niebieskie.
19:15
A gdy włożył na nie ręce, poszedł zonąd.
19:16
A oto jeden przystąpiwszy, rzekł mu: Nauczycielu dobry, co dobrego mam czynić, abym miał żywot wieczny?
19:17
Który mu rzekł: Co mię pytasz o dobrym? Jeden ci jest dobry, Bóg. A jeśli chcesz wniść do żywota, chowaj przykazania.
19:18
Rzekł mu: Które? A Jezus rzekł: Nie będziesz mężobójstwa czynił, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz czynił kradzieży, nie będziesz fałszywego świadectwa mówił,
19:19
czci ojca twego i matkę twoję, a będziesz miłował bliźniego twego jako samego siebie.
19:20
Rzekł mu młodzieniec: Wszytkiegom tego strzegł od młodości mojej: czegóż mi jeszcze nie dostawa?
19:21
Rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonałym, idź, przedaj, co masz, i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a przydź, pójdź za mną.
19:22
A gdy słowo młodzieniec usłyszał, odszedł smutny, abowiem miał majętności wiele.
19:23
A Jezus rzekł uczniom swoim: Zaprawdę powiadam wam, iż bogaty trudno wnidzie do królestwa niebieskiego.
19:24
I zasię powiadam wam: Łatwiej jest wielbłądowi przez dziurę igielną przejść, niż bogatemu wniść do królestwa niebieskiego.
19:25
A usłyszawszy to uczniowie, dziwowali się barzo, mówiąc: Któż tedy może być zbawion?
19:26
A Jezus pojźrzawszy, rzekł im: U ludzi to niepodobno jest, ale u Boga wszytko jest podobno.
19:27
Tedy Piotr, odpowiadając, rzekł mu: Otośmy my opuścili wszytko i poszlichmy za tobą: cóż nam tedy będzie?
19:28
A Jezus rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, iż wy, którzyście szli za mną, w odrodzeniu, gdy usiędzie syn człowieczy na stolicy majestatu swego, będziecie i wy siedzieć na dwanaście stolicach, sądząc dwojenaście pokolenia Izraelskie.
19:29
I wszelki, który by opuścił dom abo bracią, abo siostry, abo ojca, abo matkę, abo żonę, abo syny, abo role dla imienia mego, tyle stokroć weźmie i żywot wieczny odzierży.
19:30
A wiele pierwszych będą ostatecznymi, a ostatecznych, pierwszymi.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Rzekł do nich Izajasz: Tak powiedzcie waszemu panu: Tak mówi Pan: Nie bój się tych słów, które słyszałeś, a którymi lżyli mnie pachołcy króla asyryjskiego.
II Król 19:6

W Chrystusie

Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej
Efez 1:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Ewangelii Mateusza możemy znaleźć "Błogosławieństwa" (Mat 5:3-12). Słowo "błogosławieństwo" oznacza "najwyższe błogosławieństwo".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić