„Będą lizać proch jako węże, jako ziemiopłaz będą przestraszeni w domu swoim, PANA Boga naszego strachać się będą i ciebie bać się będą.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Micheasza 7,17

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Ewangelia wg św. Mateusza 1:1

1Księgi rodzaju JEZUSA CHRYSTUSA, syna Dawidowego, syna Abrahamowego; 2Abraham zrodził Izaaka. A Izaak zrodził Jakoba. A Jakob zrodził Judę i bracią jego. 3A Juda zrodził Faresa i Zarę z Tamar. A Fares zrodził Esrona. A Esron zrodził Aram. 4A Aram zrodził Aminadaba. Aminadab zrodził Naasson. A Naasson zrodził Salmona. 5A Salmon zrodził Booza z Rahab. A Booz zrodził Obeda z Rut. A Obed zrodził Jesse. A Jesse zrodził Dawida króla. 6A Dawid król zrodził Salomona z tej, która była Uriaszowa. 7A Salomon zrodził Roboama. A Roboam zrodził Abia. A Abia zrodził Asę. 8A Asa zrodził Jozafata. A Jozafat zrodził Jorama. A Joram zrodził Ozjasza. 9A Ozjasz zrodził Joatama. A Joatam zrodził Achaza. A Achaz zrodził Ezechiasza. 10A Ezechiasz zrodził Manassesa. A Manasses zrodził Amona. A Amon zrodził Jozjasza. 11A Jozjasz zrodził Jechoniasza i bracią jego w przeprowadzeniu Babilońskim 12A po przeprowadzeniu Babilońskim Jechoniasz zrodził Salatiela. A Salatiel zrodził Zorobabela. 13A Zorobabel zrodził Abiuda. A Abiud zrodził Eliacyma. A Eliacym zrodził Azora. 14A Azor zrodził Sadoka. A Sadok zrodził Achima. A Achim zrodził Eliuda. 15A Eliud zrodził Eleazara. A Eleazar zrodził Mattana. A Mattan zrodził Jakoba. 16A Jakob zrodził Jozefa, męża Maryjej, z której się narodził JEZUS, którego zowią Chrystusem. 17A tak wszytkiego pokolenia, od Abrahama aż do Dawida, pokolenia czternaście, a od Dawida aż do przeprowadzenia Babilońskiego pokolenia czternaście, a od przeprowadzenia Babilońskiego aż do Chrystusa pokolenia czternaście. 18A narodzenie Chrystusowe tak było: Gdy była poślubiona matka jego, Maria, Jozefowi, pierwej niżli się zeszli, naleziona jest w żywocie mająca z Ducha świętego. 19A Jozef, mąż jej, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej osławiać, chciał ją potajemnie opuścić. 20A gdy to on myślił, oto Anjoł Pański ukazał mu się we śnie, mówiąc: Jozefie, synu Dawidów, nie bój się przyjąć Maryjej, małżonki twej: abowiem co się w niej urodziło, jest z Ducha świętego. 21A porodzi syna i nazowiesz imię jego JEZUS, abowiem on zbawi lud swój od grzechów ich. 22A to się wszytko zstało, aby się wypełniło, co jest powiedziano od Pana przez proroka mówiącego: 23Oto Panna w żywocie mieć będzie i porodzi syna, i nazową imię jego Emanuel, co się wykłada, Bóg z nami. 24A Jozef, wstawszy ze snu, uczynił, jako mu rozkazał Anjoł Pański, i przyjął żonę swoję. 25I nie uznał jej, aż porodziła syna swego pierworodnego. I nazwał imię jego JEZUS.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię do ciebie: Nie bój się, Ja cię wspomogę!
Iz 41:13

W Chrystusie

Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie.
Fil 3:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Mąż Naomi, Elimelech i jej dwoje synów Machlon i Kilion umarli w przeciągu około 10 lat (Rut 1:1-5).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić