„- - -”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Aggeusza 1,15

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Ewangelia wg św. Łukasza 3:12

3:1
A piętnastego roku panowania Tyberiusza Cesarza, gdy Pontius Piłat rządził Żydowską ziemią, a Herod Tetrarchą Galilejskim, a Filip, brat jego, Tetrarchą Iturejskim i Trachonickiej krainy, a Lizaniasz Abileńskim Tetrarchą,
3:2
za nawyższych kapłanów Annasza i Kajfasza, zstało się słowo pańskie do Jana, Zachariaszowego syna, na puszczy.
3:3
I przyszedł do wszytkiej krainy Jordanu, opowiedając chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów,
3:4
jako jest napisano w księgach mów Izajasza proroka: Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę pańską, czyńcie proste szcieżki jego!
3:5
Wszelka dolina będzie napełniona, a wszelka góra i pagórek poniżon będzie i krzywe miejsca będą proste, a ostre drogami gładkimi.
3:6
I ogląda wszelkie ciało zbawienie Boże.
3:7
Mówił tedy do rzesz, które wychodziły, aby były ochrzczone od niego. Rodzaju jaszczurcy, kto wam pokazał, żebyście uciekali przed gniewem przyszłym?
3:8
Czyńcie tedy owoce godne pokuty, a nie poczynajcie mówić: Ojca mamy Abrahama. Abowiem wam powiedam, iż mocen jest Bóg z tych kamieni wzbudzić syny Abrahamowi.
3:9
Boć już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. A przetoż wszelkie drzewo nie rodzące owocu dobrego będzie wycięte i w ogień wrzucone.
3:10
I pytały go rzesze, mówiąc: Cóż tedy czynić będziem?
3:11
A odpowiedając, mówił im: Kto ma dwie sukni, niech da nie mającemu, a kto ma pokarmy, niech także uczyni.
3:12
Przyszli też i celnicy, aby byli ochrzczeni, i rzekli mu: Nauczycielu, co czynić będziemy?
3:13
A on rzekł do nich: Nic więcej nie czyńcie nad to, co wam postanowiono.
3:14
Pytali go też i żołnierze, mówiąc: Co mamy czynić i my? I rzekł im: Żadnego nie bijcie ani potwarzajcie, ale na żołdziech waszych przestawajcie.
3:15
A gdy się lud domniemawał i wszyscy myślili w sercach swych o Janie, by snadź on nie był Chrystusem,
3:16
odpowiedział Jan, mówiąc wszytkim: Jać was chrzczę wodą, aleć przydzie mocniejszy nad mię, którego nie jestem godzien rozwiązać rzemyka butów jego: ten was chrzcić będzie Duchem świętym i ogniem,
3:17
którego łopata w ręku jego i wychędoży bojowisko swoje, i zgromadzi pszenicę do szpichlerza swego, a plewy spali ogniem nieugaszonym.
3:18
Wieleć i innych rzeczy, napominając, opowiedał ludowi.
3:19
A Herod tetrarcha, będąc strofowany od niego o Herodiadę, żonę brata swego, i o wszytkie złości, które czynił Herod,
3:20
przydał też to nad wszytko i zamknął Jana w ciemnicy.
3:21
I zstało się, gdy był chrzczon wszytek lud i gdy Jezus był ochrzczon, i modlił się, że się niebo otworzyło
3:22
i zstąpił nań Duch święty w osobie cielesnej jako gołębica, i zstał się głos z nieba: Tyś jest Syn mój miły, w tobiem upodobał sobie.
3:23
A ten Jezus poczynał być jakoby we trzydziestu lat, jako mniemano syn Jozefa, który był Heli, który był Mattat,
3:24
który był Lewi, który był Melchi, który był Janni, który był Jozef,
3:25
który był Matatiaszów, który był Amos, który był Nahum, który był Hesli, który był Nagge,
3:26
który był Mahat, który był Matatiaszów, który był Semej, który był Jozef, który był Juda,
3:27
który był Joanna, który był Resa, który był Zorobabel, który był Salatiel, który był Neri,
3:28
który był Melchi, który był Addi, który był Kosan, który był Elmadam, który był Her,
3:29
który był Jesu, który był Eliezer, który był Jorym, który był Matat, który był Lewi,
3:30
który był Symeon, który był Juda, który był Jozef, który był Jona, który był Eliachim,
3:31
który był Melea, który był Menna, który był Mattata, który był Natan, który był Dawid,
3:32
który był Jessy, który był Obed, który był Booz, który był Salmon, który był Naasson,
3:33
który był Aminadab, który był Aram, który był Esron, który był Fares, który był Judów,
3:34
który był Jakobów, który był Izaaków, który był Abrahamów, który był Tare, który był Nachor,
3:35
który był Sarug, który był Ragau, który był Faleg, który był Heber, który był Sale,
3:36
który był Kainan, który był Arfaksad, który był Sem, który był Noe, który był Lamech,
3:37
który był Matusale, który był Enoch, który był Jared, który był Malaleel, który był Kainan,
3:38
który był Henos, który był Set, który był Adamów, który był Boży.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Rzekł: Jam jest Bóg, Bóg ojca twego! Nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim narodem.
I Mojż 46:3

W Chrystusie

Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie.
Fil 3:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Cztery grupy po czterech żołnierzy (razem 16 żołnierzy) było przydzielonych do pilnowania Piotra w więzieniu (Dz 12:4). Był on także zakuty w łańcuchy pomiędzy dwoma żołnierzami (Dz 12:6).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał.
I Jan 3:1


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić