„Myślałeś: Oto poraziłem Edomitów; dlatego wyniosło cię twoje serce, byś się tym chlubił. Siedź zatem, w twoim domu; czemu się wdajesz w złe, byś upadł, ty i z tobą Juda?”

Nowa Biblia Gdańska: 2 Kronik 25,19

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Ewangelia wg św. Łukasza 2:8

2:1
I zstało się, w one dni wyszedł dekret od Cesarza Augusta, aby popisano wszytek świat.
2:2
Ten popis pierwszy zstał się od starosty Syryjskiego Cyryna.
2:3
I szli wszyscy, aby się popisali, każdy do miasta swego.
2:4
Szedł też i Jozef od Galilejej z miasta Nazaret do Żydowskiej ziemie, do miasta Dawidowego, które zową Betlejem, przeto iż był z domu i pokolenia Dawidowego,
2:5
aby był popisan z Marią, poślubioną sobie małżonką brzemienną.
2:6
I zstało się, gdy tam byli, wypełniły się dni, aby porodziła.
2:7
I porodziła syna swojego pierworodnego a uwinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, iż miejsca im nie było w gospodzie.
2:8
A byli pasterze w tejże krainie czujący i strzegący nocne straże nad trzodą swoją.
2:9
A oto anjoł Pański stanął podle nich, a jasność Boża zewsząd je oświeciła, i zlękli się wielką bojaźnią.
2:10
I rzekł im anjoł: Nie bójcie się, bo oto opowiadam wam wesele wielkie, które będzie wszytkiemu ludowi,
2:11
iż się wam dziś narodził zbawiciel, który jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym.
2:12
A ten wam znak: znajdziecie niemówiątko uwinione w pieluszki i położone we żłobie.
2:13
A natychmiast było z anjołem mnóstwo wojska niebieskiego, chwalących Boga i mówiących:
2:14
Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej wolej.
2:15
I zstało się, gdy odeszli anjołowie od nich do nieba, pasterze mówili jeden do drugiego: Pódźmy aż do Betlejem a oglądajmy to słowo, które się zstało, które nam Pan pokazał.
2:16
I przyszli kwapiąc się, i naleźli Marią i Jozefa, i niemówiątko położone we żłobie.
2:17
A ujźrzawszy, poznali słowo, które im było powiedziano o dzieciątku tym.
2:18
A wszyscy, którzy słyszeli, dziwowali się temu i co do nich pasterze mówili.
2:19
Lecz Maria te wszytkie słowa zachowywała, stosując w sercu swoim.
2:20
I wrócili się pasterze, wysławiając i chwaląc Boga ze wszytkiego, co słyszeli i widzieli, jako im powiadano jest.
2:21
A gdy się spełniło ośm dni, iżby obrzezano dzieciątko, nazwano jest imię jego JEZUS, które było nazwano od anjoła pierwej, niżli się w żywocie poczęło.
2:22
A gdy się wypełniły dni oczyścienia jej według zakonu Mojżeszowego, przynieśli go do Jeruzalem, aby go zstawili Panu,
2:23
jako napisano jest w zakonie Pańskim, że wszelki mężczyzna otwierający żywot, świętym Panu nazwany będzie.
2:24
A iżby oddali ofiarę, wedle tego, co jest powiedziano w zakonie Pańskim, parę synogarlic abo dwoje gołębiąt.
2:25
A oto był człowiek w Jeruzalem, któremu imię Symeon, a ten człowiek sprawiedliwy i bogobojny, oczekawający pociechy Izraelskiej, a Duch święty był w nim.
2:26
I odpowiedź był wziął od Ducha świętego, że nie miał oglądać śmierci, ażby pierwej oglądał Chrystusa Pańskiego.
2:27
I przyszedł w duchu do kościoła. A gdy wwodzili dzieciątko Jezusa rodzicy jego, aby za nie uczynili wedle zwyczaju zakonnego,
2:28
on też wziął je na ręce swoje i błogosławił Boga, i mówił:
2:29
Teraz puszczasz sługę twego, Panie, w pokoju według słowa Twego,
2:30
gdyż oczy moje oglądały zbawienie twoje,
2:31
któreś zgotował przed oblicznością wszytkich narodów:
2:32
Światłość na objawienie poganów i chwałę ludu twego Izraelskiego.
2:33
A ociec jego i matka dziwowali się temu, co o nim mówiono.
2:34
I błogosławił im Symeon, i rzekł do Maryjej, matki jego: Oto ten położon jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą,
2:35
i duszę twą własną przeniknie miecz, aby myśli z wiela serc były objawione.
2:36
I była Anna, prorokini, córka Fanuelowa, z pokolenia Aser: ta była barzo podeszła w leciech, a siedm lat żyła z mężem swym od panieństwa swego.
2:37
A ta wdową aż do lat ośmdziesiąt i czterzech, która nie odchadzała z kościoła, postami i modlitwami służąc we dnie i w nocy.
2:38
Ta też onejże godziny nadszedszy, wyznawała Panu i powiadała o nim wszytkim, którzy oczekawali odkupienia Izraelskiego.
2:39
A gdy wykonali wszytko według zakonu Pańskiego, wrócili się do Galilejej, do Nazaret, miasta swego.
2:40
A dziecię rosło i umacniało się pełne mądrości, a łaska Boża była w nim.
2:41
A rodzicy jego chodzili na każdy rok do Jeruzalem na dzień uroczysty Paschy.
2:42
A gdy już był we dwunaście leciech, gdy oni wstąpili do Jeruzalem wedle zwyczaju dnia świętego,
2:43
a skończywszy dni, gdy się wracali, zostało dziecię Jezus w Jeruzalem, a nie obaczyli rodzicy jego.
2:44
A mnimając, że on był w towarzystwie, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi.
2:45
A nie nalazszy, wrócili się do Jeruzalem, szukając go.
2:46
I zstało się, po trzech dniach naleźli go w kościele siedzącego w pośrzodku Doktorów, a on ich słucha i pyta ich.
2:47
A zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, rozumowi i odpowiedziam jego.
2:48
A ujźrzawszy, zdziwili się. I rzekła do niego matka jego: Synu, cóżeś nam tak uczynił? Oto ociec twój i ja żałośni szukaliśmy cię.
2:49
I rzekł do nich: Cóż jest, żeście mię szukali? Nie wiedzieliście, iż w tych rzeczach, które są Ojca mego, potrzeba, żebym był?
2:50
A oni nie zrozumieli słowa, które im mówił.
2:51
I zstąpił z nimi, i przyszedł do Nazaret, a był im poddany. A matka jego wszytkie te słowa zachowała w sercu swym.
2:52
A Jezus się pomnażał w mądrości i w leciech, i w łasce u Boga i u ludzi.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Ich domy są bezpieczne, wolne od strachu i nie smaga ich rózga Boża.
Job 21:9

W Chrystusie

Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.
Dz 1:8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jezus użył słowa "kościół" tylko 3 razy (Mat 16:18, Mat 18:17 dwa razy).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą - surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty.
Rzym 11:22


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić