„Lecz Nabot odpowiedział Achabowi: Niech mnie Pan ustrzeże, abym ci miał odstąpić dziedzictwo po moich ojcach.”

Biblia Warszawska: I Księga Królewska 21,3

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Ewangelia wg św. Łukasza 1:1

1:1
Ponieważ wiele ich się kusiło, żeby spisali porządną historią ó rzeczach, które się w nas wypełniły,
1:2
jako nam podali, którzy się im od początku sami przypatrowali i byli sługami mowy,
1:3
zdało się i mnie, którym z początku pilnie wszytkiego dochodził, porządnie tobie, cny Teofile, wypisać,
1:4
abyś poznał prawdę słów tych, których cię nauczono.
1:5
Był za dni Heroda, króla Żydowskiej ziemie, kapłan niektóry imieniem Zachariasz, z porządku Abiasza, a żona jego z córek Aaronowych, a imię jej Elżbieta.
1:6
A byli oboje sprawiedliwemi przed Bogiem, chodząc we wszytkich przykazaniach i usprawiedliwieniach Pańskich bez przygany.
1:7
A nie mieli syna, przeto iż Elżbieta była niepłodną, a byli oboje podeszłemi we dniach swoich.
1:8
A zstało się, gdy odprawował urząd kapłański w rzędzie porządku swego przed Bogiem
1:9
według zwyczaju urzędu kapłaństwa, losem padło, że miał kadzić, wszedszy do kościoła Pańskiego.
1:10
A wszytko mnóstwo ludu było zewnątrz, modląc się godziny kadzenia.
1:11
I ukazał mu się Anjoł Pański, stojąc po prawej stronie ołtarza kadzenia.
1:12
I zatrwożył się Zachariasz ujźrzawszy, i przypadła nań bojaźń.
1:13
I rzekł do niego Anjoł: Nie bój się, Zachariaszu, bo jest wysłuchana prośba twoja, a żona twa Elżbieta urodzi tobie syna i nazowiesz imię jego Jan.
1:14
A ty będziesz miał wesele i radość i wiele ich będą się radować z narodzenia jego.
1:15
Abowiem będzie wielki przed Panem, i wina i sycery pić nie będzie, i będzie napełnion Duchem świętym jeszcze z żywota matki swej,
1:16
a nawróci wiele synów Izraelskich ku Panu Bogu ich;
1:17
a on uprzedzi przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, aby obrócił serca ojców ku synom, a niedowiarki ku roztropności sprawiedliwych, iżby zgotował Panu lud doskonały.
1:18
I rzekł Zachariasz do Anjoła: Skąd to poznam? Bom jest stary i żona moja podeszła we dniach swych.
1:19
A odpowiedziawszy Anjoł, rzekł mu: Jam jest Gabriel, który stoję przed Bogiem, a jestem posłan, abych mówił do ciebie, a to dobre poselstwo tobie odniósł.
1:20
A oto będziesz milczącym ani będziesz mógł mówić aż do dnia, którego się to zstanie, dlatego żeś nie uwierzył słowom moim, które się wypełnią czasu swojego.
1:21
A lud oczekiwał Zachariasza i dziwowali się, że on omieszkawał w kościele.
1:22
A gdy wyszedł, nie mógł do nich mówić. I poznali, że widzenie widział w kościele. A on skiwał na nie i został niemym.
1:23
I zstało się, gdy się wypełniły dni urzędu jego, odszedł do domu swego.
1:24
A po onych dniach poczęła Elżbieta, żona jego, i taiła się przez pięć miesięcy, mówiąc:
1:25
Iż mi tak Pan uczynił we dni, w które pojźrzał, aby odjął moje urąganie między ludźmi.
1:26
A miesiąca szóstego posłan jest Anjoł Gabriel od Boga do miasta Galilejskiego, któremu imię Nazaret,
1:27
do Panny poślubionej mężowi, któremu było Jozef, z domu Dawidowego, a imię Panny: Maria.
1:28
I wszedszy Anjoł do niej, rzekł: Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami!
1:29
Która gdy usłyszała, zatrwożyła się na mowę jego i myśliła, jakie by to było pozdrowienie.
1:30
I rzekł jej Anjoł: Nie bój się, Marią, abowiem nalazłaś łaskę u Boga.
1:31
Oto poczniesz w żywocie i porodzisz syna, a nazowiesz imię jego Jezus.
1:32
Ten będzie wielki, a będzie zwan synem najwyższego i da mu Pan Bóg stolicę Dawida, ojca jego, i będzie królował w domu Jakubowym na wieki,
1:33
a królestwa jego nie będzie końca.
1:34
A Maria rzekła do Anjoła: Jakoż się to zstanie, gdyż męża nie znam?
1:35
A Anjoł odpowiedziawszy, rzekł jej: Duch święty zstąpi na cię, a moc nawyższego zaćmi tobie. Przetoż i co się z ciebie narodzi święte, będzie nazwano Synem Bożym.
1:36
A oto Elżbieta, krewna twoja, i ona poczęła syna w starości swej, a ten miesiąc szósty jest onej, którą zową niepłodną,
1:37
bo u Boga nie będzie żadne słowo niepodobne.
1:38
I rzekła Maria: Oto służebnica Pańska, niechaj mi się zstanie według słowa twego. I odszedł od niej Anjoł.
1:39
A powstawszy Maria w onych dniach, poszła na góry z kwapieniem do miasta Judzkiego
1:40
i weszła w dom Zachariaszów, i pozdrowiła Elżbietę.
1:41
I zstało się, skoro usłyszała Elżbieta pozdrowienie Maryjej, skoczyło dzieciątko w żywocie jej i napełniona jest Ducha świętego Elżbieta,
1:42
i zawołała głosem wielkim, i rzekła: Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twego!
1:43
A skądże mnie to, że przyszła matka Pana mego do mnie?
1:44
Abowiem oto jako zstał się głos pozdrowienia twego w uszach moich, skoczyło od radości dzieciątko w żywocie moim.
1:45
A błogosławionaś, któraś uwierzyła, abowiem spełni się to, coć jest powiedziano od Pana.
1:46
I rzekła Maria: Wielbi, duszo moja, Pana,
1:47
i rozradował się duch mój w Bogu, zbawicielu moim,
1:48
iż wejźrzał na niskość służebnice swojej. Abowiem oto odtąd błogosławioną mię zwać będą wszytki narody.
1:49
Abowiem uczynił mi wielkie rzeczy, który możny jest i święte imię jego,
1:50
a miłosierdzie jego od narodu do narodów, bojącym się jego.
1:51
Uczynił moc ramieniem swoim, rozproszył pyszne myślą serca ich.
1:52
Złożył mocarze z stolice, a podwyższył niskie.
1:53
Łaknące napełnił dobrami, a bogacze z niszczym puścił.
1:54
Przyjął Izraela, sługę swego, wspomniawszy na miłosierdzie swoje.
1:55
Jako mówił do ojców naszych, Abrahamowi i nasieniu jego na wieki.
1:56
I mieszkała z nią Maria jakoby trzy miesiące, i wróciła się do domu swego.
1:57
A Elżbiecie wypełnił się czas porodzenia i porodziła syna.
1:58
I usłyszeli sąsiedzi i krewni jej, iż uwielbił Pan miłosierdzie swe z nią, i radowali się z nią.
1:59
A gdy było dnia ósmego, przyszli obrzezować dzieciątko i nazywali go imieniem ojca jego, Zachariaszem.
1:60
A odpowiedziawszy matka jego, rzekła: Nie tak, ale nazwan będzie Janem.
1:61
I mówili do niej: Iż żadnego nie masz w narodzie twym, co by go zwano tym imieniem.
1:62
I dawali znać ojcu jego, jakoby go chciał nazwać.
1:63
A zadawszy tabliczki, napisał, mówiąc: Jan jest imię jego. I dziwowali się wszyscy.
1:64
A wnet się otworzyły usta jego i język jego i mówił, błogosławiąc Boga.
1:65
I padł strach na wszytki sąsiady ich, i po wszytkich górach Żydowskiej ziemie rozsławione są wszytkie te słowa.
1:66
A wszyscy, którzy słyszeli, kładli do serca swego, mówiąc: Co, mniemasz, za dziecię to będzie? Abowiem była z nim ręka Pańska.
1:67
A Zachariasz, ociec jego, napełnion jest Ducha świętego i prorokował, mówiąc:
1:68
Błogosławiony Pan Bóg Izraelski, iż nawiedził i uczynił odkupienie ludu swego,
1:69
i podniósł róg zbawienia nam w domu Dawida, służebnika swego,
1:70
jako mówił przez usta świętych, którzy od wieku są, proroków swoich.
1:71
Wybawienie od nieprzyjaciół naszych i z ręki wszytkich, którzy nas nienawidzą.
1:72
Aby uczynił miłosierdzie z ojcy naszymi i wspamiętał na testament swój święty.
1:73
Przysięgę, którą przysiągł Abrahamowi, ojcu naszemu, że nam dać miał.
1:74
Iżbyśmy, wybawieni z ręki nieprzyjaciół naszych, bez bojaźni mu służyli
1:75
w świętobliwości i w sprawiedliwości przed nim, po wszytkie dni nasze.
1:76
A ty, dzieciątko, prorokiem Nawyższego będziesz nazwane, bo uprzedzisz przed oblicznością Pańską, abyś gotował drogi jego,
1:77
iżbyś dał naukę zbawienia ludowi jego, na odpuszczenie grzechów ich.
1:78
Dla wnętrzności miłosierdzia Boga naszego, przez które nawiedził nas Wschód z wysokości.
1:79
Aby zaświecił tym, którzy w ciemności i w cieniu śmierci siedzą, ku wyprostowaniu nóg naszych na drogę pokoju.
1:80
A dzieciątko rosło i umacniało się Duchem. I było na pustyniach aż do dnia okazania swego przed Izraelem.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, bo już nie doznasz zawstydzenia, i nie zrażaj się, bo już nie zostaniesz zhańbiona, gdyż zapomnisz o hańbie swojej młodości i nie będziesz pamiętać opłakanego stanu twojego wdowieństwa.
Iz 54:4

W Chrystusie

Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował.
I Jan 2:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Mężczyzna który dopiero co poślubił swoją żonę był zwolniony ze służby wojskowej na 1 rok (V Mojż 24:5).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci; A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił.
Rzym 8:29-30


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić