„Oto jesteśmy dziś niewolnikami, w ziemi, którą dałeś naszym ojcom, aby jedli jej owoc i dobra, oto jesteśmy niewolnikami.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Nehemiasza 9,36

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Ewangelia wg św. Jana 4:45

4:1
Gdy tedy poznał Jezus, iż usłyszeli Faryzeuszowie, że Jezus więcej uczniów czyni i chrzci niżli Jan
4:2
(chociaż Jezus nie chrzcił, ale uczniowie jego),
4:3
opuścił Żydowską ziemię i szedł zasię do Galilejej.
4:4
A musiał przejść przez Samaryją.
4:5
Przyszedł tedy do miasta Samaryjej, które zową Sychar, blisko folwarku, który dał Jakob Jozefowi, synowi swemu.
4:6
A była tam studnia Jakobowa. Jezus tedy, spracowany z drogi, siedział tak nad studnią. Godzina była jakoby szósta.
4:7
Przyszła niewiasta z Samaryjej czerpać wodę. Rzekł jej Jezus: Daj mi pić.
4:8
Bo uczniowie jego odeszli byli do miasta, aby kupili strawy.
4:9
Rzekła mu tedy ona Samarytańska niewiasta: Jakoż ty, Żydem będąc, prosisz u mnie pić, któram jest niewiasta Samarytanka? Bo Żydowie nie obcują z Samarytany.
4:10
Odpowiedział Jezus i rzekł jej: Byś wiedziała dar Boży i kto jest, coć mówi: Daj mi pić, tedybyś go snać była prosiła, a dał ci by wodę żywą.
4:11
Rzekła mu niewiasta: Panie, nie masz i czym czerpać, a studnia jest głęboka: skądże masz wodę żywą?
4:12
Izażeś ty więtszy jest niżli ociec nasz Jakub, który nam studnią dał i sam z niej pił, i synowie jego, i dobytek jego?
4:13
Odpowiedział Jezus i rzekł jej: Każdy, który pije z tej wody, zasię będzie pragnął; lecz kto by pił z wody, którą mu ja dam, nie będzie pragnął na wieki.
4:14
Ale woda, którą mu ja dam, zstanie się w nim źrzódłem wody wyskakującej ku żywotowi wiecznemu.
4:15
Rzekła do niego niewiasta: Panie, daj mi tej wody, abych nie pragnęła ani tu czerpać chodziła.
4:16
Rzekł jej Jezus: Idź, zawołaj męża twego a przydź tu.
4:17
Odpowiedziała niewiasta i rzekła: Nie mam męża. Rzekł jej Jezus: Dobrześ powiedziała, iż nie mam męża.
4:18
Abowiemeś piąci mężów miała, a teraz którego masz, nie jest twoim mężem. Toś prawdziwie powiedziała.
4:19
Rzekła mu niewiasta: Panie, widzę, iżeś ty jest prorok.
4:20
Ojcowie naszy chwalili na tej górze, a wy powiadacie, że w Jeruzalem jest miejsce, kędy potrzeba chwalić.
4:21
Rzekł jej Jezus: Niewiasto, wierz mi, iż przydzie godzina, gdy ani na górze tej, ani w Jeruzalem będziecie chwalić Ojca.
4:22
Wy chwalicie, co nie wiecie; my chwalimy, co wiemy: bo zbawienie z Żydów jest.
4:23
Ale przychodzi godzina, i teraz jest, gdy prawdziwi chwalcy będą chwalić Ojca w duchu i prawdzie. Bo i Ociec takowych szuka, którzy by go chwalili.
4:24
Duch jest Bóg. A ci, którzy go chwalą, potrzeba, aby go chwalili w duchu i w prawdzie.
4:25
Rzekła mu niewiasta: Wiem, że przydzie Mesjasz (którego zową Chrystusem). Gdy tedy przydzie, on oznajmi nam wszytko.
4:26
Rzekł jej Jezus: Jam jest, który z tobą mówię.
4:27
A natychmiast przyszli uczniowie jego i dziwowali się, że z niewiastą mówił. Wszakoż żaden nie rzekł: O co pytasz? abo: Co z nią rozmawiasz?
4:28
Zostawiła tedy wiadro swe niewiasta i szła do miasta, i mówiła onym ludziom:
4:29
Pódźcie a oglądajcie człowieka, który mi powiedział wszystko, comkolwiek czyniła. Nie tenli jest Chrystus?
4:30
A przetoż wyszli z miasta i szli do niego.
4:31
A tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc: Rabbi, jedz.
4:32
A on im rzekł: Mam ja pokarm ku jedzeniu, o którym wy nie wiecie.
4:33
Mówili tedy uczniowie między sobą: Aboć mu kto jeść przyniósł?
4:34
Rzekł im Jezus: Mój pokarm jest, abych czynił wolą tego, który mię posłał, abych wykonał sprawę jego.
4:35
Izaż wy nie mówicie, iż jeszcze są cztery miesiące, a żniwo przydzie? Oto wam powiadam: podnoście oczy wasze a przypatrzcie się krainom, żeć już białe są ku żniwu.
4:36
A kto żnie, bierze zapłatę i zbiera owoc do żywota wiecznego, aby i który sieje, weselił się społu, i który żnie.
4:37
Abowiem w tym słowo jest prawdziwe: iż inszy jest, który sieje, a inszy, który żnie.
4:38
Jam was posłał żąć, czegoście wy nie robili; inszy robili, a wyście weszli w prace ich.
4:39
A z miasta onego wiele Samarytanów uwierzyli weń dla słowa niewiasty, świadectwo dającej: Że mi wszytko powiedział, com jedno uczyniła.
4:40
Gdy tedy przyszli do niego Samarytanowie, prosili go, aby tam został. I zmieszkał tam dwa dni.
4:41
I daleko więcej ich uwierzyło weń dla mowy jego.
4:42
A niewieście mówili: Iż już nie dla twej powieści wierzymy, bośmy sami słyszeli i wiemy, że ten jest prawdziwie zbawiciel świata.
4:43
A po dwu dniach wyszedł stamtąd i odszedł do Galilejej.
4:44
Abowiem samże Jezus świadectwo dał, iż prorok w ojczyźnie swej czci nie ma.
4:45
Gdy tedy przyszedł do Galilejej, przyjęli go Galilejczycy, ujźrzawszy wszytko, co był uczynił w Jeruzalem w święto: bo i sami byli przyszli na dzień święty.
4:46
Przyszedł tedy zasię do Kany Galilejskiej, gdzie wodę winem uczynił. I był niejaki królik, którego syn chorował w Kafarnaum.
4:47
Ten, gdy usłyszał, iż Jezus przyszedł z Żydowskiej ziemie do Galilejej, poszedł do niego i prosił go, aby zstąpił a uzdrowił syna jego - bo poczynał umierać.
4:48
Rzekł tedy do niego Jezus: Jeśli znaków i cudów nie ujźrzycie, nie wierzycie.
4:49
Rzekł do niego Królik: Panie, zstąp pierwej, niż umrze syn mój.
4:50
Rzekł mu Jezus: Idź, syn twój żyw jest. Uwierzył człowiek mowie, którą mu powiedział Jezus, i szedł.
4:51
A gdy on już zstępował, zabieżeli mu słudzy i oznajmili mówiąc, iż syn jego żywie.
4:52
Pytał się tedy od nich godziny, której mu się polepszyło. I rzekli mu: Iż wczora, siódmej godziny, opuściła go gorączka.
4:53
Poznał tedy ociec, iż ona godzina była, której mu rzekł Jezus: Syn twój żywie. I uwierzył sam i wszytek dom jego.
4:54
Ten zasię wtóry znak uczynił Jezus, przyszedszy z Żydowskiej ziemie do Galilejej.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.
I Piotr 5:7

W Chrystusie

Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej.
I Kor 2:16

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Hizop jest rośliną która była używana do spryskiwania krwią baranka, górne i boczne części framugi drzwi podczas Paschy (II Mojż 12:22). Przy pomocy hizopu próbowano dać pić Jezusowi podczas gdy wisiał na krzyżu (Jan 19:29).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić