„Twoi kramarze byli liczniejsi niż gwiazdy nieba; ale chrząszcze się lenią i odlatują.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Nahuma 3,16

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Dzieje Apostolskie 5:5

5:1
A niektóry mąż imieniem Ananiasz, z Safirą, żoną swą, przedał rolą;
5:2
i ujął z pieniędzy za rolą, z wiadomością żony swej, a przyniózszy część niektórą, położył przed nogi apostolskie.
5:3
I rzekł Piotr: Ananiaszu, Przeczże szatan skusił serce twe, iżbyś skłamał Duchowi świętemu i ujął z zapłaty rolej?
5:4
Azaż zostawając, nie tobie zostawało, a przedawszy, nie w mocy twej było? Czemuś tę rzecz do serca twego przypuścił? Nie skłamałeś ludziom, ale Bogu.
5:5
A słysząc słowa te, Ananiasz padł i umarł. I przyszedł strach wielki na wszytkie, którzy tego słuchali.
5:6
A wstawszy młodzieńcy, znieśli go na stronę, a wyniózszy pogrzebli.
5:7
I zstało się jakoby we trzy godziny, żona też jego, nie wiedząc, co się było zstało, weszła.
5:8
I rzekł jej Piotr: Powiedz mi, niewiasto, jeśliście za to przedali rolą? A ona rzekła: Iście, za to.
5:9
A Piotr do niej: Cóż to, żeście się smówili, abyście kusili Ducha Pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebli męża twego u drzwi, i wyniosą cię.
5:10
Natychmiast padła u nóg jego i skonała. A wszedszy młodzieńcy, naleźli ją umarłą i wynieśli, i pogrzebli podle męża jej.
5:11
I padł wielki strach na wszytek kościół i na wszytkie, którzy to słyszeli.
5:12
A przez ręce apostolskie działo się wiele znaków i cudów między ludem. A byli wszyscy jednomyślnie w krudzganku Salomonowym.
5:13
Az innych żaden nie śmiał się do nich przyłączyć, ale je lud wysławiał.
5:14
I więcej przybywało mnóstwa wierzących w Panu, mężów i niewiast,
5:15
tak iż na ulice wynaszali niemocne i kładli na łożach i łóżkach, aby gdy Piotr chodził, przynamniej cień jego zaćmił którego z nich, a byli uzdrowieni od niemocy swoich.
5:16
Zbiegało się też mnóstwo bliskich miast do Jeruzalem, nosząc niemocne i nagabane od duchów nieczystych, którzy wszyscy byli uzdrowieni.
5:17
A powstawszy nawyższy kapłan i wszyscy, którzy z nim byli (to jest sekta Saduceuszów), napełnieni są zazdrością
5:18
i poimali apostoły, i wsadzili je do więzienia pospolitego.
5:19
Lecz Anjoł Pański w nocy otworzywszy drzwi ciemnice a wywiódszy je, rzekł:
5:20
Idźcież, a stanąwszy, powiadajcie ludowi w kościele wszytkie słowa żywota tego.
5:21
Którzy usłyszawszy, weszli na świtaniu do kościoła i uczyli. A przyszedszy nawyższy kapłan i którzy z nim byli, zwołali Radę i wszytki starsze synów Izraelskich i posłali do ciemnice, aby je przywiedziono.
5:22
A gdy przyszli słudzy i otworzywszy ciemnicę, nie naleźli ich, wróciwszy się, oznajmili,
5:23
mówiąc: Ciemnicęśmy naleźli zamknioną ze wszytką pilnością i stróże stojące przede drzwiami, lecz otworzywszy, żadnegośmy w niej nie naleźli.
5:24
A gdy te słowa usłyszeli urząd kościelny i przedniejszy kapłani, wątpili o nich, co by było.
5:25
A przyszedszy ktoś, powiedział im: Iż oto mężowie, któreście wsadzili do więzienia, są w kościele, stojąc i ucząc lud.
5:26
Tedy poszedł urząd z służebnikami i przywiódł je bez gwałtu, bo się ludu bali, by ich nie ukamionował.
5:27
A przywiódszy je, postawili przed Radą. I pytał ich nawyższy kapłan,
5:28
mówiąc: Rozkazując rozkazaliśmy, abyście w imię to nie uczyli: a oto napełniliście Jeruzalem nauką waszą i chcecie na nas przywieść krew człowieka tego.
5:29
A odpowiadając Piotr i apostołowie, rzekli: Więcej trzeba słuchać Boga aniż ludzi.
5:30
Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, któregoście wy zabili, zawiesiwszy na drzewie.
5:31
Tego Książęcia i zbawiciela wywyższył Bóg prawicą swoją, aby dał pokutę Izraelowi i odpuszczenie grzechów.
5:32
A myśmy są świadkowie tych słów, i Duch Ś. którego dał Bóg wszytkim, którzy mu są posłuszni.
5:33
To usłyszawszy, krajali się i myślili je zabić.
5:34
Lecz wstawszy w radzie niektóry Faryzeusz imieniem Gamaliel, Doktor zakonny, w poważeniu u wszego ludu, rozkazał na mały czas ludziom wystąpić
5:35
i rzekł do nich: Mężowie Izraelscy, miejcie się na baczeniu z strony tych ludzi, co byście mieli czynić.
5:36
Abowiem przed temi dni powstał Teodas, powiedając się być czym, do którego przystała liczba mężów około czterech set; który zabit jest, a wszyscy, którzy mu wierzyli, rozproszeni są i wniwecz się obrócili.
5:37
Potym powstał Judas Galilejczyk we dni popisu i uwiódł lud za sobą. I on zginął, i wszyscy. I co ich kolwiek z nim przestawało, są rozproszeni.
5:38
Przetoż i teraz powiadam wam, odstąpcie od tych ludzi i zaniechajcie ich: abowiem jeślić jest z ludzi ta rada abo sprawa, rozchwieje się;
5:39
lecz jeśli jest z Boga, nie będziecie mogli ich zepsować: byście snadź nie naleźli się z Bogiem walczyć. I usłuchali go.
5:40
I wezwawszy apostołów, ubiwszy je, zakazali, aby zgoła nie mówili w imię Jezusowe, i puścili je.
5:41
A oni szli od obliczności rady, radując się, iż się zstali godnymi dla imienia Jezusowego zelżywość cierpieć.
5:42
I nie przestawali każdy dzień w kościele i po domiech nauczać i opowiadać Jezusa Chrystusa.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.
Łuk 12:32

W Chrystusie

I macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności.
Kol 2:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Biblia nie zdradza nam imienia córki Herodiady która tańczyła przed Królem Herodem i poprosiła go o głowę Jana Chrzciciela (Mat 14:6-12, Mar 6:21-29). Józef Flawiusz żydowski historyk, twierdził że nazywała się ona "Salome".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Nie lękaj się strachu znienacka ani nieszczęścia, gdy spada na bezbożnych, Gdyż Pan będzie twoją ufnością, a twojej nogi strzec będzie od sideł.
Przyp 3:25-26


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić