„A pod koniec czasu będzie z nim walczył król południa; ale król północy uderzy na niego jak burza z rydwanami, jeźdźcami i licznymi okrętami, wtargnie do krajów, zaleje je i przejdzie.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Daniela 11,40

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Dzieje Apostolskie 3:8

3:1
A Piotr i Jan wstępowali do kościoła na godzinę modlitwy dziewiątą.
3:2
A niektóry mąż, który był chromy z żywota matki swej, był noszon: którego na każdy dzień kładziono u drzwi kościelnych, które zowią ozdobne, aby prosił jałmużny u tych, którzy do kościoła wchodzili.
3:3
Ten, ujźrzawszy Piotra i Jana poczynające wchodzić do kościoła, prosił, aby wziął jałmużnę.
3:4
A patrząc pilnie nań Piotr z Janem, rzekł mu: Wejźrzy na nas.
3:5
A on patrzył na nie, spodziewając się co wziąć od nich.
3:6
I rzekł Piotr: Srebra i złota nie mam, lecz co mam, to tobie dawam: w imię Jezusa Chrystusa Nazareńskiego wstań a chodź.
3:7
A ująwszy prawą rękę jego, podniósł go i wnet były utwierdzone goleni jego i stopy.
3:8
A wyskoczywszy, stanął i chodził, i wszedł z nimi do kościoła, chodząc i wyskakując, i chwaląc Boga.
3:9
I widział go wszytek lud chodzącego i Boga chwalącego.
3:10
A znali go, iż on był, który dla jałmużny siadał u drzwi ozdobnych kościelnych, i napełnieni byli zdumienia i zapamiętania z tego, co się mu przydało.
3:11
A gdy się trzymał Piotra i Jana, przybiegł wszytek lud do nich do krudzganku, który zową Salomonowym, zdumiawszy się.
3:12
A ujźrzawszy Piotr, odpowiedział do ludu: Mężowie Izraelscy, co się temu dziwujecie? Abo przecz się nam przypatrujecie, jakobychmy naszą mocą abo władzą uczynili, że ten chodzi?
3:13
Bóg Abrahamów i Bóg Izaaków, i Bóg Jakobów, Bóg ojców naszych, uwielbił Jezusa, Syna swego, któregoście wy wydali i zaprzeliście się przed Piłatem, gdyż jego zdanie było, aby był wypuszczon.
3:14
A wyście się zaprzeli świętego i sprawiedliwego i prosiliście, aby wam darował męża mężobójcę,
3:15
a zabiliście sprawcę żywota: którego Bóg wzbudził od umarłych, czego my świadkami jesteśmy.
3:16
A w wierze imienia jego, tego, którego wy widzicie i znacie, umocniło imię jego, i wiara, która przezeń jest, dała to zupełne zdrowie przed oczyma was wszytkich.
3:17
A teraz bracia wiem, żeście z niewiadomości uczynili, jako i przełożeni waszy.
3:18
A Bóg, co przez usta wszech proroków pierwej opowiedział, iż Chrystus jego cierpieć miał, tak ziścił.
3:19
A przetoż pokutujcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze.
3:20
Aby, gdy przydą czasy ochłody od obliczności Pańskiej, a posłałby tego, który jest opowiadany wam, Jezusa Chrystusa.
3:21
Którego potrzeba, aby niebo przyjęło aż do czasów naprawienia wszech rzeczy, które opowiedział Bóg przez usta swych świętych od wieku proroków.
3:22
Mojżesz ci mówił: Iż Proroka wzbudzi wam Pan Bóg wasz z braciej waszej jako mnie. Onego słuchać będziecie wedle wszytkiego, cokolwiek wam mówić będzie.
3:23
I zstanie się: wszelka dusza, która by nie słuchała Proroka onego, będzie wykorzeniona z ludu.
3:24
I wszyscy prorocy od Samuela i po nich, którzy mówili, opowiedzieli te dni.
3:25
Wyście są syny Prorockimi i testamentu, który postanowił Bóg z ojcy naszymi, mówiąc do Abrahama: I w nasieniu twoim błogosławione będą wszytkie narody ziemie.
3:26
Wam naprzód Bóg, wzbudziwszy Syna swego, posłał go błogosławiącego wam, aby się nawrócił każdy od złości swej.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Udzielę pokoju temu krajowi, będziecie spoczywać, a nikt was nie przestraszy. Wytępię dzikie zwierzęta z ziemi i miecz nie będzie przechodził przez wasz kraj.
III Mojż 26:6

W Chrystusie

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios.
Efez 1:3

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii po porodzie zmarły dwie kobiety: Rachela po urodzeniu Beniamina (I Mojż 35:16-19) i żona Pinechasa po urodzeniu mu syna Ikaboda (I Sam 4:19-22).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić