„Machabeusz zebrał swoich żołnierzy w liczbie sześciu tysięcy i upomniał ich, aby nie przerażali się [na widok] nieprzyjaciół i aby nie bali się wielkiej liczby pogańskich żołnierzy, którzy niesłusznie przeciwko nim występują, ale aby walczyli mężnie,”

Biblia Tysiąclecia: 2 Księga Machabejska 8,16

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Dzieje Apostolskie 13:1

13:1
A byli w kościele, który był w Antiochijej, prorocy i Doktorowie, między którymi Barnabasz i Szymon, którego zwano Niger, i Lucjus Cyrenejczyk, i Manahen, który był społu wychowan z Herodem tetrarchą, i Szaweł.
13:2
A gdy oni ofiarę czynili Panu i pościli, rzekł Duch święty: Odłączcie mi Szawła i Barnabasza ku sprawie, do którejem ich wziął.
13:3
Tedy poszcząc i modląc się, i włożywszy na nie ręce, odprawili je.
13:4
A tak oni wysłani od Ducha Ś. odeszli do Seleucyjej, a stamtąd wodą się puścili do Cypru.
13:5
A gdy przyszli do Salaminy, opowiadali słowo Boże w bóżnicach Żydowskich. A mieli i Jana na posłudze.
13:6
A przeszedszy wszytkę wyspę aż do Pafu, naleźli niektórego męża czarnoksiężnika, fałesznego proroka, Żyda, któremu było imię Baresu,
13:7
który był przy staroście Sergiuszu Pawle, człowieku mądrym. Ten przyzwawszy Barnabasza i Szawła, żądał słuchać słowa Bożego.
13:8
Ale się im sprzeciwiał Elymas, czarnoksiężnik (abowiem się tak wykłada imię jego), starając się, jakoby odwrócił starostę od wiary.
13:9
Tedy Szaweł, który i Paweł, napełniony Ducha świętego, wejźrzawszy nań,
13:10
rzekł: O pełny wszelkiej zdrady i wszelkiej przewrotności, synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości! Nie przestawasz wywracać prostych dróg Pańskich?
13:11
A oto teraz ręka Pańska nad tobą i będziesz ślepym, nie widząc słońca aż do czasu. A natychmiast padł nań mrok i ciemność, a chodząc wokoło szukał, kto by mu rękę podał.
13:12
Tedy starosta widząc, co się zstało, uwierzył, zdumiewając się nad nauką Pańską.
13:13
A puściwszy się wodą z Pafu Paweł i ci, co z nim byli, przyszli do Pergi Pamfilijej. A Jan, odszedszy od nich, wrócił się do Jeruzalem.
13:14
Ale oni przeszedszy Pergę, przyszli do Antiochijej Pizydejskiej, a wszedszy do bożnice w dzień sobotni, usiedli.
13:15
A po przeczytaniu zakonu i proroków posłali Arcybóżnicy do nich, mówiąc: Mężowie bracia, jeśli macie u siebie mowę napominania do ludu, mówcie.
13:16
A powstawszy Paweł i ręką milczenie uczyniwszy, rzekł: Mężowie Izraelscy i którzy się boicie Boga, słuchajcie!
13:17
Bóg ludu Izraelskiego obrał ojce nasze i wywyższył lud, gdy mieszkali w ziemi Egipskiej, i wywiódł je z niej wyniosłym ramieniem,
13:18
i przez czas czterdzieści lat znosił obyczaje ich na puszczy.
13:19
A wygładziwszy siedm narodów w ziemi Chananejskiej, losem im podzielił ziemię ich
13:20
jakoby po czterech set i piącidziesiąt lat, a potym dał Sędzie aż do Samuela proroka.
13:21
A od onego czasu prosili o króla i dał im Saula, syna Cis, męża z pokolenia Beniamin, lat czterdzieści.
13:22
I odjąwszy go, wzbudził im Dawida króla, któremu świadectwo wydawając, powiedział: Nalazłem Dawida, syna Jesse, męża wedle serca mego, który czynić będzie wszytkie woli moje.
13:23
Z tegoż nasienia Bóg według obietnice wywiódł Izraelowi zbawiciela, Jezusa,
13:24
gdy przed oblicznością przyszcia jego Jan opowiedał chrzest pokuty wszytkiemu ludowi Izraelskiemu.
13:25
A gdy Jan wypełnił bieg swój, mówił: Kim mię być mniemacie, nie jestem ja, ale oto idzie za mną, którego obuwia nóg nie jestem godzien rozwięzać.
13:26
Mężowie bracia, synowie narodu Abrahamowego i którzy między wami boją się Boga! Wam jest posłane słowo zbawienia tego.
13:27
Abowiem którzy mieszkali w Jeruzalem i książęta jego, nie znając tego i głosów prorockich, które przez każdy szabbat czytane bywają, osądziwszy, wypełnili,
13:28
a nie znalazszy w nim przyczyny żadnej śmierci, prosili Piłata, aby go zabili.
13:29
A gdy wykonali wszytko, co o nim napisano było, zjąwszy go z drzewa, włożyli go do grobu.
13:30
Lecz Bóg wzbudził go od umarłych dnia trzeciego. Który widziany był przez wiele dni od tych,
13:31
którzy z nim społu przyszli byli z Galilejej do Jeruzalem, którzy aż dotąd są świadkami jego do ludu.
13:32
I my opowiedamy wam tę obietnicę, która się ojcom zstała,
13:33
że ją Bóg wypełnił dziatkam naszym, wzbudziwszy Jezusa. Jako też jest napisano w Psalmie wtórym: Syn mój jesteś ty, jam cię dziś porodził.
13:34
A iż go wzbudził od umarłych, że się już nie ma wrócić do skażenia, tak powiedział: Żeć wam dam święte Dawidowe wierne.
13:35
Przeto i indziej powiada: Nie dasz świętemu twemu oglądać skażenia.
13:36
Abowiem Dawid, wieku swojego usłużywszy Bożej woli, zasnął i przyłączon jest do ojców swoich, i uznał skażenie.
13:37
Lecz którego Bóg wzbudził, nie widział skażenia.
13:38
Niech wam tedy będzie wiadomo, mężowie bracia, iż przez tego opowieda się wam odpuszczenie grzechów od wszytkiego, w czymeście nie mogli być przez zakon Mojżeszów usprawiedliwieni.
13:39
Przez tego wszelki, który wierzy, usprawiedliwion bywa.
13:40
A przetoż patrzcie, aby na was nie przyszło, co powiedziano w Prorocech:
13:41
Obaczcie wzgardziciele i dziwujcie się, a zgińcie. Bo ja sprawuję sprawę za dni waszych, sprawę, której nie uwierzycie, gdyby wam kto opowiadał.
13:42
A gdy oni wyszli, prosili, aby w drugi szabbat mówili do nich też słowa.
13:43
A gdy się rozeszło zgromadzenie, poszło wiele z Żydów i z nabożnych nowo nawróconych za Pawłem i Barnabaszem, którzy mówiąc, radzili im, aby trwali w łasce Bożej.
13:44
A w przyszły szabbat mało nie wszytko miasto zebrało się ku słuchaniu słowa Bożego.
13:45
Lecz Żydowie, widząc one rzesze, napełnieni są zazdrości i sprzeciwiali się temu, co Paweł powiedał, bluźniąc.
13:46
Tedy Paweł i Barnabasz bezpiecznie rzekli: Wam było naprzód trzeba opowiedać słowo Boże, ale ponieważ je odrzucacie, a osądzacie się niegodnymi być wiecznego żywota, oto obracamy się do poganów.
13:47
Abowiem nam tak rozkazał Pan: Postanowiłem cię za światło poganom, abyś był na zbawienie aż do kraju ziemie.
13:48
A poganie słysząc, uradowali się i wielbili słowo Pańskie. I uwierzyli, ile ich jedno było zrządzonych ku żywotowi wiecznemu.
13:49
I rozsiewało się słowo Pańskie po wszytkiej krainie.
13:50
Lecz Żydowie poduszczyli niewiasty nabożne i uczciwe, i przedniejsze miasta, i wzbudzili przeszladowanie na Pawła i Barnabasza, i wyrzucili je z granic swych.
13:51
A oni otrząsnąwszy proch nóg na nie, przyszli do Ikonium.
13:52
Uczniowie też napełniali się wesela i Ducha świętego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Spokojnie się ułożę i zasnę, Bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam.
Ps 4:9

W Chrystusie

Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
Rzym 5:1

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Nad każdym z 4 sędziów Izraela był Duch Święty i każdy z nich mógł powiedzieć "Duch Wszechmocnego Pana nade mną": Othniel (Sdz 3:10), Gideon (Sdz 6:34), Jefta (Sdz 11:29) i Samson (Sdz 13:25, Sdz 14:6, Sdz 14:19, Sdz 15:14).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić