„Lecz w pierwszym roku panowania Cyrusa, króla babilońskiego, król Cyrus wydał rozkaz, aby odbudowano ten dom Boży.”

Biblia Warszawska: Księga Ezdrasza 5,13

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Dzieje Apostolskie 1:23

1:1
Pierwsząm mowę uczynił, o Teofile, o wszystkim, co począł Jezus czynić i uczyć
1:2
aż do dnia, którego rozkazawszy apostołom przez Ducha świętego, które obrał, wzięt jest.
1:3
Którym też siebie samego po swej męce stawił żywym w rozmaitych dowodziech, przez czterdzieści dni się im ukazując i mówiąc o królestwie Bożym.
1:4
A z nimi jedząc, rozkazał im, aby nie odchodzili z Jeruzalem, ale czekali obietnice Ojcowskiej, którąście (prawi) słyszeli przez usta moje.
1:5
Abowiem ci Jan chrzcił wodą, a wy będziecie chrzczeni Duchem świętym po niewielu tych dni.
1:6
A tak, którzy się byli zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, zali w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi?
1:7
I rzekł do nich: Nie wasza rzecz jest znać czasy i chwile, które Ociec w swej władzej położył;
1:8
ale weźmiecie moc Ducha świętego, który przydzie na was, i będziecie mi świadkami w Jeruzalem i we wszytkiej Żydowskiej ziemi, i w Samaryjej, i aż na kraj ziemie.
1:9
A to rzekszy, gdy oni patrzali, podniesion jest, a obłok wziął go od oczu ich.
1:10
A gdy pilnie patrzali za nim do nieba idącym, oto dwa mężowie stanęli przy nich w białym odzieniu,
1:11
którzy też rzekli: Mężowie Galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który wzięt jest od was do nieba, tak przyjdzie, jakoście go widzieli idącego do nieba.
1:12
Tedy się wrócili do Jeruzalem od góry, którą zowią Oliwną, która jest blisko Jeruzalem, mając drogę szabbatu.
1:13
A gdy wyszli, wstąpili do wieczernika, gdzie mieszkali Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub Alfeuszów i Szymon Zelotes, i Judasz Jakobów.
1:14
Ci wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie z niewiastami i z Marią, matką Jezusową, i z bracią jego.
1:15
W one dni powstawszy Piotr w pośrzód braciej, rzekł (a był poczet osób wespółek jakoby sto dwadzieścia):
1:16
Mężowie bracia, musiałoć się wypełnić pismo, które opowiedział Duch święty przez usta Dawidowe o Judaszu (który był wodzem tych, co poimali Jezusa),
1:17
który był policzony z nami i dostała mu się cząstka tego usługowania.
1:18
A on ci otrzymał rolą z zapłaty niesprawiedliwości, a obiesiwszy się, rozpukł się na poły i wypłynęły wszytkie wnętrzności jego.
1:19
I zstało się jawno wszytkim mieszkającym w Jeruzalem, tak iż nazwano onę rolą ich językiem Haceldema, to jest rola krwie.
1:20
Abowiem napisano w księgach Psalmów: Niechaj będzie ich mieszkanie puste, a niech nie będzie, kto by w nim mieszkał, a biskupstwo jego niech weźmie drugi.
1:21
Potrzeba tedy z tych mężów, którzy się z nami schodzili przez wszytek czas, którego Pan Jezus wchodził i wychodził między nami,
1:22
począwszy ode chrztu Janowego aż do tego dnia, w który jest wzięt od nas, aby jeden z nich był z nami świadkiem zmartwychwstania jego.
1:23
I postanowili dwu: Jozefa, którego zwano Barsabas, którego nazywano Justem, i Macieja.
1:24
A modląc się, mówili: Ty, Panie, który znasz serca wszytkich, okaż, któregoś obrał z tych dwu jednego,
1:25
aby wziął miejsce usługowania tego i apostolstwa, z którego wypadł Judasz, aby odszedł na miejsce swe.
1:26
I dali im losy, i padł los na Macieja, i policzon jest z jedenaścią apostołów.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bogu ufam, nie lękam się; Cóż mi może uczynić człowiek?
Ps 56:12

W Chrystusie

A uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości
Rzym 6:18

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jedyną kobietą o której Biblia mówi nam abyśmy o niej pamiętali jest żona Lota - Łuk 17:32.
Ucieczka Lota

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa: Łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, Ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was,
I Piotr 1:2-4


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić