„I zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Sofoniasza 3,12

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Dzieje Apostolskie 1:15

1:1
Pierwsząm mowę uczynił, o Teofile, o wszystkim, co począł Jezus czynić i uczyć
1:2
aż do dnia, którego rozkazawszy apostołom przez Ducha świętego, które obrał, wzięt jest.
1:3
Którym też siebie samego po swej męce stawił żywym w rozmaitych dowodziech, przez czterdzieści dni się im ukazując i mówiąc o królestwie Bożym.
1:4
A z nimi jedząc, rozkazał im, aby nie odchodzili z Jeruzalem, ale czekali obietnice Ojcowskiej, którąście (prawi) słyszeli przez usta moje.
1:5
Abowiem ci Jan chrzcił wodą, a wy będziecie chrzczeni Duchem świętym po niewielu tych dni.
1:6
A tak, którzy się byli zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, zali w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi?
1:7
I rzekł do nich: Nie wasza rzecz jest znać czasy i chwile, które Ociec w swej władzej położył;
1:8
ale weźmiecie moc Ducha świętego, który przydzie na was, i będziecie mi świadkami w Jeruzalem i we wszytkiej Żydowskiej ziemi, i w Samaryjej, i aż na kraj ziemie.
1:9
A to rzekszy, gdy oni patrzali, podniesion jest, a obłok wziął go od oczu ich.
1:10
A gdy pilnie patrzali za nim do nieba idącym, oto dwa mężowie stanęli przy nich w białym odzieniu,
1:11
którzy też rzekli: Mężowie Galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który wzięt jest od was do nieba, tak przyjdzie, jakoście go widzieli idącego do nieba.
1:12
Tedy się wrócili do Jeruzalem od góry, którą zowią Oliwną, która jest blisko Jeruzalem, mając drogę szabbatu.
1:13
A gdy wyszli, wstąpili do wieczernika, gdzie mieszkali Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub Alfeuszów i Szymon Zelotes, i Judasz Jakobów.
1:14
Ci wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie z niewiastami i z Marią, matką Jezusową, i z bracią jego.
1:15
W one dni powstawszy Piotr w pośrzód braciej, rzekł (a był poczet osób wespółek jakoby sto dwadzieścia):
1:16
Mężowie bracia, musiałoć się wypełnić pismo, które opowiedział Duch święty przez usta Dawidowe o Judaszu (który był wodzem tych, co poimali Jezusa),
1:17
który był policzony z nami i dostała mu się cząstka tego usługowania.
1:18
A on ci otrzymał rolą z zapłaty niesprawiedliwości, a obiesiwszy się, rozpukł się na poły i wypłynęły wszytkie wnętrzności jego.
1:19
I zstało się jawno wszytkim mieszkającym w Jeruzalem, tak iż nazwano onę rolą ich językiem Haceldema, to jest rola krwie.
1:20
Abowiem napisano w księgach Psalmów: Niechaj będzie ich mieszkanie puste, a niech nie będzie, kto by w nim mieszkał, a biskupstwo jego niech weźmie drugi.
1:21
Potrzeba tedy z tych mężów, którzy się z nami schodzili przez wszytek czas, którego Pan Jezus wchodził i wychodził między nami,
1:22
począwszy ode chrztu Janowego aż do tego dnia, w który jest wzięt od nas, aby jeden z nich był z nami świadkiem zmartwychwstania jego.
1:23
I postanowili dwu: Jozefa, którego zwano Barsabas, którego nazywano Justem, i Macieja.
1:24
A modląc się, mówili: Ty, Panie, który znasz serca wszytkich, okaż, któregoś obrał z tych dwu jednego,
1:25
aby wziął miejsce usługowania tego i apostolstwa, z którego wypadł Judasz, aby odszedł na miejsce swe.
1:26
I dali im losy, i padł los na Macieja, i policzon jest z jedenaścią apostołów.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł do nich Jozue: Nie bójcie się i nie lękajcie się, bądźcie silni i odważni, bo tak uczyni Pan wszystkim waszym nieprzyjaciołom, z którymi będziecie walczyć.
Joz 10:25

W Chrystusie

Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych?
I Kor 6:19

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jest aż 6 kobiet o imieniu Maria wymienionych w Nowym Testamencie.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, Tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, Tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, Tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją,
Ps 103:11-13


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić