„Izali nie jeden jest ociec nam wszytkim? Izali nas nie jeden Bóg stworzył? Czemuż tedy każdy gardzi bratem swym, łamiąc przymierze ojców naszych?”

Biblia Brzeska: Księga Malachiasza 2,10

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: 2 List do Tymoteusza 3:1

3:1
A wiedz to, iż w ostatnie dni nastaną czasy niebezpieczne.
3:2
Będą ludzie sami siebie miłujący, chciwi, hardzi, pyszni, bluźnierze, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, złośnicy,
3:3
bez miłości przyrodzonej, bez pokoju, potwarcy, niepowściągliwi, nieskromni, bez dobrotliwości,
3:4
zdrajce, uporni, nadęci i rozkoszy więcej miłujący niżli Boga,
3:5
mając wprawdzie pozór pobożności, lecz się mocy jej zapierający. I tych się chroń.
3:6
Abowiem z tych są, którzy wrywają się w domy i poimane wiodą niewiastki grzechami obciążone, które się dają uwieść rozmaitym pożądliwościam,
3:7
zawsze się uczące, a nigdy ku wiadomości prawdy nie przychodzące.
3:8
A jako Jannes i Mambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i ci się sprzeciwiają prawdzie, ludzie rozumu skażonego, odrzuceni z strony wiary.
3:9
Aleć więcej nie wskórają, abowiem ich szaleństwo jawne będzie wszytkim - jako i onych było.
3:10
Lecz ty dostąpiłeś mojej nauki, ćwiczenia, przedsięwzięcia, wiary, wytrwania, miłości, cierpliwości,
3:11
przeszladowania, ucisków, jakie mię potkały w Antiochijej, w Ikonijej i w Listrach, jakiem przeszladowania podejmował: a ze wszytkich mię Pan wyrwał.
3:12
I wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, przeszladowanie będą cierpieć.
3:13
A źli ludzie i zwodnicy pomnożą się w gorsze, błądząc i w błąd wwodząc.
3:14
Lecz ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i zwierzonoć się, wiedząc od kogoś się nauczył
3:15
a iż z dzieciństwa umiesz pisma święte, które cię mogą wyćwiczyć ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie.
3:16
Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest pożyteczne ku nauczaniu, ku strofowaniu, ku naprawieniu, ku ćwiczeniu w sprawiedliwości,
3:17
aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej wyćwiczony.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Słuchajcie mnie, wy, którzy znacie sprawiedliwość, ty, ludu, w którego sercu jest zakon! Nie bójcie się lżenia ludzi i nie lękajcie się ich pośmiewiska,
Iz 51:7

W Chrystusie

A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani.
Rzym 8:28

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii o psach mówi się zawsze nieprzychylnie, porównywane są one w niej do: prostytutek (V Mojż 23:18), chciwego człowieka (Iz 56:10), złego człowieka (Fil 3:2, Obj 22:15). W czasach Biblijnych psy były zwierzętami którymi się pogardzało.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić