„Dla prawdy, która trwa w nas i z nami będzie na wieki.”

Biblia Brzeska: 2 List św. Jana 1,2

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: 2 List do Tymoteusza 1:1

1:1
Paweł, Apostoł Jezusa Chrystusa przez wolą Bożą, według obietnice żywota, który jest w Chrystusie Jezusie:
1:2
Tymoteuszowi, namilszemu synowi, łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa Pana naszego.
1:3
Dziękuję Bogu, któremu służę z przodków w czystym sumnieniu, iż bez przestanku ciebie wspominam w prośbach moich w nocy i we dnie,
1:4
żądając cię widzieć, pamiętając na łzy twoje, abym był radości napełnion,
1:5
przywodząc na pamięć onę wiarę, która jest w tobie nieobłudna, która i mieszkała pierwej w babce twojej, Loidzie, i w matce twojej, Eunicyjej, a jestem pewien, że i w tobie.
1:6
Dla której przyczyny napominam cię, abyś wzniecał łaskę Bożą, która jest w tobie przez włożenie rąk moich.
1:7
Abowiem Bóg nie dał nam ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwości.
1:8
Nie wstydaj się tedy świadectwa Pana naszego ani mnie, więźnia jego, ale pospołu pracuj z Ewanielią wedle mocy Boga:
1:9
który nas wybawił i wezwał wezwanim swym świętym, nie według uczynków naszych, ale według postanowienia swego i łaski, która nam jest dana w Chrystusie Jezusie przed czasy wiekuistemi.
1:10
A objawiona jest teraz przez oświecenie zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który śmierć skaził, a żywot oświecił i nieskazitelność przez Ewanielią,
1:11
w której ja postanowiony jestem kaznodzieją i Apostołem, i nauczycielem Poganów.
1:12
Dla której przyczyny to też cierpię, ale się nie wstydam, bo wiem, komum uwierzył, i pewienem, iż mocen jest zwierzonej rzeczy mojej strzec do onego dnia.
1:13
Miej wzór zdrowych słów, któreś ode mnie słyszał w wierze i w miłości w Chrystusie Jezusie.
1:14
Strzeż dobrej rzeczy zwierzonej przez Ducha Ś. który w nas mieszka.
1:15
Wiesz to, iż się odwrócili ode mnie wszyscy, którzy są w Azyjej: z których jest Figellus i Hermogenes.
1:16
Niech da Pan miłosierdzie Onezyforowemu domowi, iż mię często ochłodził i łańcucha się mego nie wstydził,
1:17
ale przyszedszy do Rzymu, barzo mię pilnie szukał i znalazł.
1:18
Niech mu Pan da, aby nalazł miłosierdzie u Pana w on dzień. A jako mi wiele usługował w Efezie, ty lepiej wiesz.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A on rzekł: Pokój wam! Nie bójcie się! Bóg wasz i Bóg ojca waszego włożył wam skarby do worów waszych. Tamte pieniądze wasze doszły do mnie. I przyprowadził do nich Symeona.
I Mojż 43:23

W Chrystusie

Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.
Efez 2:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Saduceusze nie wierzyli we wskrzeszenia z martwych, aniołów i duchy (Dz 23:8).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Ubodzy jeść będą i nasycą się. Będą chwalić Pana ci, którzy go szukają... Niech serce wasze ożyje na zawsze!
Ps 22:27


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić