„Nie stawajcie się też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak jest napisane: Siadł lud, aby zjeść i wypić, i wstali, aby się bawić.”

Biblia Przekład Toruński: 1 List do Koryntian 10,7

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: 1 List do Koryntian 14:19

14:1
Naśladujcie miłości, żądajcie duchownych, lecz więcej, abyście prorokowali.
14:2
Abowiem kto mówi językiem, nie ludziom mówi, ale Bogu: bo żaden nie słucha, lecz duchem mówi tajemnice.
14:3
Bo kto prorokuje, mówi ludziom ku zbudowaniu i napominaniu, i pocieszeniu.
14:4
Kto językiem mówi, samego siebie buduje; lecz kto prorokuje, kościół Boży buduje.
14:5
A chcę, abyście wy wszyscy mówili językami, ale więcej, abyście prorokowali. Abowiem więtszy jest, co prorokuje, niż co języki mówi: chyba jeśliby wykładał, aby kościół wziął zbudowanie.
14:6
A teraz bracia, jeślibych przyszedł do was językami mówiąc, cóż wam pomogę, jeśli wam nie będę mówił abo przez objawienie, abo przez umiejętność, abo przez proroctwo, abo przez naukę?
14:7
Wszak rzeczy, które są bez dusze, dźwięk czyniące, choć piszczałka, choć cytra, jeśliby różności dźwięków nie dawały, jakoż będzie poznano to, co piskają abo co na cytrze grają?
14:8
Abowiem jeśliby niepewny głos trąba dała, któż się na wojnę gotować będzie?
14:9
Także i wy, jeślibyście językiem nie dali mowy znacznej, jakoż będzie rozumiano to, co się mówi? bo będziecie na wiatr mówiącymi.
14:10
Tak wiele, na przykład, jest rozmaitych języków na tym świecie, a nie masz nic bez głosu.
14:11
Jeślibych tedy nie wiedział, co znaczy głos, będę temu, któremu mówię, barbarzynem, a który mówi mnie, barbarzynem.
14:12
Tak i wy, gdyż duchów żądacie, szukajcież, abyście ku zbudowaniu kościoła obfitowali.
14:13
A dlatego kto mówi językiem, niech się modli, aby wykładał.
14:14
Bo jeślibych się modlił językiem, duch się mój modli, lecz rozumienie moje bez pożytku zostaje.
14:15
Cóż tedy jest? Modlić się będę duchem, modlić się będę i rozumieniem. Będę śpiewał duchem, będę śpiewał i rozumieniem.
14:16
Lecz jeślibyś błogosławił duchem: który jest na miejscu nieuka, jakoż rzecze, Amen, na twe błogosławienie? Bo nie wie, co mówisz.
14:17
Abowiem acz ty dobrze dziękujesz, ale się drugi nie buduje.
14:18
Dziękuję Bogu mojemu, iż językiem was wszytkich mówię.
14:19
Ale w kościele wolę pięć słów rozumienim moim mówić, abych i drugie nauczył, niżeli dziesięć tysięcy słów językiem.
14:20
Bracia, nie zstawajcie się dziećmi rozumem, ale bądźcie dziećmi złością, a rozumem doskonałymi bądźcie.
14:21
W zakonie napisano jest: Iż przez obce języki i obcemi usty będę mówił ludowi temu: ani tak mię nie wysłuchają, mówi Pan.
14:22
A przetoż języki są na znak nie wiernym, ale niewiernym, a proroctwa nie niewiernym, ale wiernym.
14:23
Jeśliby się tedy zeszło wszytko zgromadzenie wiernych wespółek, a wszyscy by języki mówili, a weszliby nieukowie abo niewierni, izali nie rzeką, że szalejecie?
14:24
Lecz jeśliby wszyscy prorokowali, a wszedłby który niewierny abo nieuczony, bywa przekonan od wszytkich, bywa osądzon od wszytkich,
14:25
skrytości serca jego bywają objawione, a tak upadszy na oblicze, pokłoni się Bogu, opowiadając, że Bóg w was jest prawdziwie.
14:26
Cóż tedy jest, bracia? Gdy się schodzicie, każdy z was ma Psalm, ma naukę, ma objawienie, ma język, ma wykładanie: wszytko niech będzie ku zbudowaniu.
14:27
Chociaż kto językiem mówi, po dwu abo nawięcej po trzech, i po sobie, a jeden niechaj tłumaczy.
14:28
A jeśliby tłumacza nie było, niechże w kościele milczy a niech mówi sobie a Bogu.
14:29
A Prorocy niech mówią dwa abo trzej, a inszy niechaj rozsądzają.
14:30
A jeśliby inszemu siedzącemu było objawiono, pierwszy niechaj milczy.
14:31
Bo możecie wszyscy po jednemu prorokować, aby się wszyscy uczyli i wszyscy napomnieni byli.
14:32
I duchowie Proroków poddani są prorokom:
14:33
abowiem Bóg nie jest rozterki, ale pokoju. Jakoż też we wszytkich kościelech świętych nauczam,
14:34
niewiasty niech milczą w kościelech, abowiem nie dopuszcza się im mówić, ale poddanymi być, jako i zakon mówi.
14:35
A jeśli się czego chcą nauczyć, niechże doma swych mężów pytają. Abowiem sromota jest niewieście w kościele mówić.
14:36
Izali od was wyszło słowo Boże? Abo do was samych przyszło?
14:37
Jeśli kto zda się być prorokiem abo duchownym, niech pozna, iż co wam piszę, są Pańskie rozkazania.
14:38
Lecz jeśli kto nie wie, o nim wiedzieć nie będą.
14:39
A tak, bracia, żądajcie prorokować, a mówić językami nie zabraniajcie.
14:40
A wszytko niech się dzieje uczciwie i wedle porządku.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tak mówi Pan, który cię uczynił i ukształtował w łonie matki, który cię wspomaga: Nie bój się, mój sługo, Jakubie, i Jeszurunie, którego wybrałem!
Iz 44:2

W Chrystusie

Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.
I Jan 1:9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Apostoł Jan napisał Księgę Objawienia podczas zesłania na wyspie Patmos (Obj 1:9).
Wyspa PatmosPołożenie na mapie wyspy Patmos

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić