„A zarazem otworzyły się usta jego, i język jego, i mówił, wielbiąc Boga.”

Biblia Gdańska (1881): Łukasza 1,64

Biblia Jakuba Wujka
Księga: 1 Księga Kronik 9:42

9:1
Wszystek tedy lud Izraelski policzon jest, a summa ich napisana jest w Księgach królów Izraelskich i Judzkich; a byli przeniesieni do Babilonu dla przestępstwa swego.
9:2
Lecz którzy pirwszy mieszkali w osiadłościach i w mieściech swoich: Izrael i kapłani, i Lewitowie, i Natynejczykowie.
9:3
Mieszkali w Jeruzalem z synów Juda i z synów Beniamin, z synów też Efraim i Manasse.
9:4
Otej, syn Ammiud, syna Amri, syna Omrai, syna Bonni z synów Fares, syna Juda.
9:5
A z Silon Asaja pierworodny i synowie jego.
9:6
A z synów Zare: Jehuel i bracia ich, sześć set i dziewięćdziesiąt.
9:7
A z synów Beniamin, Salo, syn Mosollam, syna Odwia, syna Asana,
9:8
i Jobania, syn Jeroham, i Ela, syn Ozy, syna Mochory, i Mosollam, syn Safatiasza, syna Rachuel, syna Jebaniasza,
9:9
i bracia ich według domów ich, dziewięć set pięćdziesiąt i sześć; Ci wszyscy książęta rodów wedle domów ojców swych.
9:10
Z kapłanów lepak: Jedaja, Jojarib i Jachin,
9:11
Azariasz też, syn Helcjasza, syna Mosolam, syna Sadok, syna Marajot, syna Achitob, kapłan wielki domu Bożego.
9:12
A Adajas syn Jeroham, syna Fassur, syna Melchiasza, i Maasai, syn Adiel, syna Jezra, syna Mosollam, syna Mosollamit, syna Emmer.
9:13
Braciej też ich, książąt wedle domów ich, tysiąc siedm set i sześćdziesiąt, barzo mocnych siłą ku odprawowaniu dzieła posługi w domu Bożym.
9:14
A z Lewitów: Semeja, syna Hasub, syna Esrikam, syna Hasebia, z synów Merari.
9:15
Bakbakar też cieśla, i Galal, i Matania syn Micha, syna Zechri, syna Asaf;
9:16
i Obdia, syn Semejasza, syna Galal, syna Iditun, i Barahia, syn Asa, syna Elkana, który mieszkał w sieniach Netofaty.
9:17
A odźwierni: Sellum i Akkub, i Telmon, i Ahimam; i brat ich Sellum, przedniejszy,
9:18
aż do onego czasu, w bramie królewskiej na wschód słońca, strzegali na przemiany swe z synów Lewi.
9:19
A Sellum, syn Kore, syna Abiasaf, syna Kore, z bracią swą i z domem ojca swego, ci są Koritowie nad sprawą służby, stróże sieni przybytku, a familie ich na przemiany strzegące weszcia obozu PANSKIEGO.
9:20
A Finees, syn Eleazarów, był książęciem ich przed PANEM.
9:21
Zachariasz lepak, syn Mosollama, odźwierny drzwi przybytku świadectwa.
9:22
Ci wszyscy wybrani za odźwierne u drzwi, dwie ście i dwanaście, i popisani we wsiach własnych; których postanowili Dawid i Samuel Widzący, w wierności ich,
9:23
tak same, jako i syny ich, we drzwiach domu PANSKIEGO, i w przybytku na przemianach swoich.
9:24
Wedle czterech wiatrów byli odźwierni: to jest na wschód i na zachód, i na północy, i na południe.
9:25
A bracia ich mieszkali we wsiach i przychodzili na soboty swoje od czasu aż do czasu.
9:26
Tym czterzem Lewitom zwierzony był wszytek poczet odźwiernych a byli nad gmachami i nad skarby domu PANSKIEGO.
9:27
Około kościoła też PANSKIEGO mieszkali na strażach swych, żeby czasu swego otwarzali rano drzwi.
9:28
Z tych też rodzaju byli nad naczyniem służby: bo pod liczbą naczynie i wnoszono, i wynoszono.
9:29
Z tychże, i którzy mieli powierzone naczynia świątnice, mieli w mocy białą mąkę i wino, i oliwę, i kadzidło, i wonności.
9:30
A synowie kapłanów olejki z wonnych rzeczy sprawowali.
9:31
A Matatiasz Lewit, pierworodny Sellum Korit, był przełożony nad temi rzeczami, które w panwiach smażono.
9:32
A z synów Kaat, braciej ich, byli nad chleby pokładnemi, aby zawsze świeże na każdą Sobotę gotowali.
9:33
Ci są książęta śpiewaków wedle domów Lewitów, którzy w gmachach mieszkali, aby we dnie i w nocy ustawicznie swej posłudze dosyć czynili.
9:34
Głowy Lewitów, wedle domów swych przedniejszy, mieszkali w Jeruzalem.
9:35
A w Gabaonie mieszkali ociec Gabaon, Jehiel, a imię żony jego Maacha.
9:36
Syn pierworodny jego Abdon, i Sur, i Cis, i Baal, i Ner, i Nadab,
9:37
Gedor też, i Ahio, i Zachariasz, i Macellot;
9:38
a Macellot zrodził Samaan: ci mieszkali naprzeciwko braciej swej w Jeruzalem, z bracią swą.
9:39
A Ner zrodził Cis, a Cis zrodził Saula, a Saul zrodził Jonatana i Melchisua, i Abinadab, i Esbaal.
9:40
A syn Jonatanów Meribbaal, a Meribbaal zrodził Micha.
9:41
Synowie zaś Micha: Fiton i Melech, i Taraa, i Ahaz.
9:42
Ahaz lepak zrodził Jare, a Jara zrodził Alamat i Asmot, i Zamri, a Zamri zrodził Mosa,
9:43
Mosa lepak zrodził Banaa, którego syn, Rafaja, zrodził Elasa, z którego poszedł Asel.
9:44
A Asel miał sześci synów, temi imiony: Ezrikam, Bokru, Ismahel, Saria, Obdia i Hanan. Ci są synowie Asel.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I usłyszał Bóg głos chłopca, i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba, i rzekł do niej: Cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest.
I Mojż 21:17

W Chrystusie

I macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności,
Kol 2:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Starym Testamencie używane są dwa słowa na określenie "arki": tebah i aron. Oznaczają one po prostu "skrzynię - pudło".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Ludzie, dopókiż lżona będzie cześć moja? Dokąd miłować będziecie próżność i szukać kłamstwa? Sela. Wiedzcie, że cudownie okazał mi Pan łaskę, Że Pan słyszy, gdy do niego wołam.
Ps 4:3-4


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić