„A kiedy przeszli pierwszą i drugą straż, przyszli do żelaznej bramy prowadzącej do miasta, która im się samorzutnie otworzyła; zatem wyszli, przeszli jedną ulicę i zaraz anioł oddalił się od niego.”

Nowa Biblia Gdańska: Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie 12,10

Biblia Jakuba Wujka
Księga: 1 Księga Kronik 6:32

6:1
Synowie Lewi: Gerson, Kaat i Merari.
6:2
Synowie Kaat: Amram, Isaar, Hebron i Oziel.
6:3
Synowie Amramowi: Aaron, Mojżesz i Maria. Synowie Aaronowi: Nadab i Abiu, Eleazar i Itamar.
6:4
Eleazar zrodził Finees, a Finees zrodził Abisue,
6:5
a Abisue zaś zrodził Bokci, a Bokci zrodził Ozy.
6:6
Ozy zrodził Zaraję, a Zarajas zrodził Merajot.
6:7
Merajot lepak zrodził Amariasza, Amariasz zrodził Achitoba,
6:8
Achitob zrodził Sadoka, a Sadok zrodził Achimaasa.
6:9
Achimaas zrodził Azariasza, Azariasz zrodził Johanana,
6:10
Johanan zrodził Azariasza: ten ci jest, który kapłański urząd odprawował w domu, który zbudował Salomon w Jeruzalem.
6:11
A Azariasz zrodził Amariasza, a Amariasz zrodził Achitoba,
6:12
Achitob zrodził Sadoka, a Sadok zrodził Selluma,
6:13
Sellum zrodził Helkiasza, a Helkiasz zrodził Azariasza,
6:14
Azariasz zrodził Sarajasza, a Sarajasz zrodził Josedeka,
6:15
Josedek lepak wyszedł, kiedy PAN przeniósł Judę i Jeruzalem przez ręce Nabuchodonozora.
6:16
A tak synowie Lewi: Gerson, Kaat i Merari.
6:17
A te imiona synów Gersonowych: Lobni i Semei.
6:18
Synowie Kaatowi: Amram i Isaar, i Hebron, i Oziel.
6:19
Synowie Merarego: Moholi i Musi. A te są rodzaje Lewi według domów ich.
6:20
Gerson, Lobni, syn jego, Jahat, syn jego, Zamma, syn jego.
6:21
Joah, syn jego, Addo, syn jego, Zara, syn jego, Jetrai, syn jego.
6:22
Synowie Kaatowi: Aminadab, syn jego, Kore, syn jego, Asir, syn jego,
6:23
Elkana, syn jego, Abiasach, syn jego, Asir, syn jego,
6:24
Tahat, syn jego, Uriel, syn jego, Ozjasz, syn jego, Saul, syn jego.
6:25
Synowie Elkanowi: Amasai i Achimot,
6:26
i Elkana. Synowie Elkanowi: Sofai, syn jego, Nahat, syn jego,
6:27
Eliab, syn jego, Jeroham, syn jego, Elkana, syn jego.
6:28
Synowie Samuelowi: pierworodni Wasseni i Abia.
6:29
A synowie Merarego: Moholi, Lobni, syn jego, Semej, syn jego, Oza, syn jego.
6:30
Sammaa, syn jego, Haggia, syn jego, Asaja, syn jego.
6:31
Ci są, które postanowił Dawid nad śpiewaki domu PANSKIEGO, od tego czasu, gdy tam była skrzynia postawiona,
6:32
i służyli przed przybytkiem, świadectwa śpiewając, aż Salomon zbudował dom PANSKI w Jeruzalem; a stali według rzędu swego na służbie.
6:33
A którzy stali z synmi swojemi, ci są z synów Kaatowych: Heman śpiewak, syn Johela, syna Samuelowego,
6:34
syna Elkana, syna Jerohama, syna Eliela, syna Tohu,
6:35
syna Suf, syna Elkana, syna Mahata, syna Amasai,
6:36
syna Elkana, syna Johela, syna Azariasza, syna Sofoniasza,
6:37
syna Tahata, syna Asira, syna Abiasafa, syna Korego,
6:38
syna Isaara, syna Kaata, syna Lewiego, syna Izraelowego.
6:39
A brat jego Asaf, który stał po prawicy jego, Asaf, syn Barachiasza, syna Samaa,
6:40
syna Michaelowego, syna Basajowego, syna Melchie,
6:41
syna Atanai, syna Zare, syna Adai,
6:42
syna Etan, syna Zamma, syna Semei,
6:43
syna Jeto, syna Gersom, syna Lewi.
6:44
A synowie Merari, bracia ich, po lewej stronie: Etan, syn Kusi, syna Abdi, syna Maloch,
6:45
syna Hasabie, syna Amaziego, syna Helkiego,
6:46
syna Amasai, syna Boni, syna Somer,
6:47
syna Moholi, syna Musi, syna Merari, syna Lewi.
6:48
Bracia też ich Lewitowie, którzy postawieni są do wszelakiej służby przybytku domu PANSKIEGO.
6:49
Aaron lepak i synowie jego zapalili kadzidło na ołtarzu całopalenia i na ołtarzu kadzenia ku wszytkiej posłudze świętego świętych a żeby się modlili za Izraela wedle wszego, co rozkazał Mojżesz, sługa Boży.
6:50
A synowie Aaronowi ci są: Eleazar, syn jego, Finees, syn jego, Abisue, syn jego,
6:51
Bokci, syn jego, Ozy, syn jego, Zarahia, syn jego,
6:52
Merajot, syn jego, Amariasz, syn jego, Achitob, syn jego,
6:53
Sadok, syn jego, Achimaas, syn jego.
6:54
A te mieszkania ich po wsiach i granicach, to jest synów Aaronowych, według rodów Kaatytów: bo się im były losem dostały.
6:55
A tak dali im Hebron w ziemi Judzkiej i przedmieścia jego wokoło,
6:56
a pola miejskie i wsi dali Kalebowi, synowi Jefone.
6:57
A synom Aaronowym dali miasta na ucieczkę: Hebron i Lobna, i przedmieścia jej;
6:58
Jeter też i Estemo z przedmieściami ich, ale i Helon, i Dabir z przedmieściami ich;
6:59
Asan też i Betsemes, i przedmieścia ich.
6:60
A z pokolenia Beniamin: Gabeę i przedmieścia jej, i Almatę z przedmieściami jej, i Anatot z przedmieściami swymi: wszytkich miast trzynaście, według rodzajów ich.
6:61
A drugim synom Kaatowym z rodzaju swego dali od połowice pokolenia Manasse w osiadłość miast dziesięć.
6:62
A synom Gersomowym według rodzajów ich od pokolenia Issachar i od pokolenia Aser, i od pokolenia Neftali, i od pokolenia Manasse w Basan miast trzynaście.
6:63
A synom zaś Merari według rodzajów ich od pokolenia Ruben i od pokolenia Gad, i od pokolenia Zabulon dali losem miast dwanaście.
6:64
Dali też synowie Izraelowi Lewitom miasta i przedmieścia ich;
6:65
a dali losem z pokolenia synów Juda i z pokolenia synów Symeon, i z pokolenia synów Beniamin te miasta, które nazwali imiony swemi.
6:66
I tym, którzy byli z rodu synów Kaat i były miasta w granicach ich od pokolenia Efraim.
6:67
A tak dali im miasta do ucieczki: Sychem z przedmieściami jego na górze Efraim i Gazer z przedmieściami jego,
6:68
Jekmaę też z przedmieściami jej i Bethoron także,
6:69
ktemu Helon z przedmieściami jego i Getremmon tymże sposobem.
6:70
A od połowice pokolenia Manasse: Aner i przedmieścia jego, Balaam i przedmieścia jego: to jest tym, którzy z rodu synów Kaat zostawali.
6:71
A synom Gersom od rodu pół pokolenia Manasse: Gaulon w Basan i przedmieścia jego, i Astarot z przedmieściami jego.
6:72
Z pokolenia Issachar: Cedes i przedmieścia jego, i Daberet z przedmieściami jego,
6:73
Ramot też i przedmieścia jego, i Anem z przedmieściami jego.
6:74
A od pokolenia Aser: Masal z przedmieściami jego i Abdon także.
6:75
Hukak też z przedmieściami jego i Rohob z przedmieściami jego.
6:76
A od pokolenia Neftali: Cedes w Galilejej i przedmieścia jego, Hamon z przedmieściami jego i Kariataim i przedmieścia jego.
6:77
A ostatkowi synom Merari z pokolenia Zabulon: Remmono i przedmieścia jego, i Tabor z przedmieściami jego;
6:78
za Jordanem też, przeciw Jerycho, na wschód słońca Jordana, od pokolenia Ruben: Bozor w pustyni z przedmieściami jego i Jassa z przedmieściami jej,
6:79
Kademot też i przedmieścia jego, i Mefaat z przedmieściami jego.
6:80
Ktemu i od pokolenia Gad: Ramot w Galaad i przedmieścia jego, i Manaim z przedmieściami jego,
6:81
ale i Hesebon z przedmieściami jego, i Jezer z przedmieściami jego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie z tobą. nie porzuci i nie opuści cię.
V Mojż 31:6

W Chrystusie

Ale to namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył; lecz jak namaszczenie jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie.
I Jan 2:27

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Nowa ziemia nie będzie miała żadnych mórz (Obj 21,1).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić