„Ale według tego, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, radujcie się, byście i podczas objawienia Jego chwały rozradowali się weseląc.”

Biblia Przekład Toruński: 1 List Piotra 4,13

Biblia Jakuba Wujka
Księga: 1 Księga Kronik 29:15

29:1
I mówił król Dawid do wszytkiego zgromadzenia: Salomona, syna mego jedynego, Bóg obrał, jeszcze dziecięciem i młodziuchnym, bo jest wielkie dzieło: nie człowiekowi bowiem gotuje się mieszkanie, ale Bogu.
29:2
A jam ze wszytkich sił moich nagotował nakłady na dom Boga mego. Złoto na naczynie złote, a srebro na srebrne, miedź na miedziane, żelazo na żelazne, drzewo na drzewiane, i kamienie onichiny, i jakoby alabastrowe, i rozmaitych maści, i wszelaki kamień drogi, i białego marmuru dostatek wielki.
29:3
A nad to, com ofiarował do domu Boga mego z zdobyczy mojej, złoto i srebro dałem na kościół Boga mego, oprócz tego, com nagotował na dom święty.
29:4
Trzy tysiące talentów złota, ze złota Ofir, a siedm tysięcy talentów srebra naczystszego na pozłocenie ścian kościelnych.
29:5
I gdziekolwiek złota jest potrzeba, ze złota, a gdziekolwiek srebra potrzeba, ze srebra, niech się roboty odprawują przez ręce rzemieślników; a jeśli kto dobrowolnie co ofiaruje, niechaj dziś napełni rękę swoję i ofiaruje, co chce, PANU.
29:6
Obiecały tedy książęta domów i przedni pokoleni Izraelskich, i tysiącnicy, i setnicy, i przełożeni majętności królewskich.
29:7
I dali na robotę domu Bożego złota talentów pięć tysięcy i dziesięć tysięcy czerwonych złotych, srebra talentów dziesięć tysięcy, a miedzi talentów ośmnaście tysięcy i żelaza talentów sto tysięcy.
29:8
I u kogokolwiek się nalazło kamienie, dali do skarbu domu PANSKIEGO przez ręce Jahiela Gersończyka.
29:9
I weselił się lud, gdy śluby dobrowolnie ślubowali, bo całym sercem ofiarowali je PANU. Ale i król Dawid weselił się weselem wielkim.
29:10
I błogosławił PANU przede wszystkim zebraniem i mówił: Błogosławionyś jest, PANIE Boże Izraela, ojca naszego, od wieku do wieku.
29:11
Twoja jest, PANIE, wielmożność i moc, i sława, i zwycięstwo, i tobie chwała, bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, twoje jest. Twoje, PANIE, królestwo i tyś jest nade wszytkiemi książęty.
29:12
Twoje są bogactwa i twoja jest sława, ty panujesz nad wszytkiemi, w ręce twojej moc i możność, w ręce twojej wielkość i rozkazowanie wszytkich.
29:13
Teraz tedy, Boże nasz, wyznawamy tobie i chwalimy imię twoje sławne.
29:14
Cóżem ja i co jest lud mój, żebyśmyć mogli to wszytko obiecować? Twoje jest wszytko! A cośmy z ręki twej wzięli, daliśmy tobie.
29:15
Bośmy goście przed tobą i przychodniowie, jako i wszyscy ojcowie naszy. Dni nasze jako cień na ziemi, a nie masz żadnego przedłużenia.
29:16
PANIE Boże nasz, wszytek ten dostatek, któryśmy zgotowali na budowanie domu imieniowi twemu świętemu, jest z ręki twojej i twoje jest wszytko.
29:17
Wiem, Boże mój, że serc doświadczasz i szczerość miłujesz: przetoż i ja w szczerości serca mego ochotniem ofiarował to wszytko, i twój lud, który się tu nalazł, widziałem z wielkim weselem ofiarujący tobie dary.
29:18
PANIE Boże Abrahama i Izaaka, i Izraela, ojców naszych, zachowajże na wieki tę wolą serca ich a niech zawżdy ta ich myśl trwa ku czci twojej.
29:19
Salomonowi też, synowi memu, daj serce doskonałe, aby strzegł przykazania twego, świadectw twych i ceremonij twoich, i czynił wszytko, i zbudował dom, na którymem nakłady zgotował.
29:20
I przykazał Dawid wszystkiemu zgromadzeniu: Błogosławcie PANU Bogu naszemu! I błogosławiło wszytko zgromadzenie PANU Bogu ojców swych, i nachylili się, i pokłonili się Bogu, a potym królowi.
29:21
I ofiarowali ofiary PANU, a całopalenia ofiarowali nazajutrz, byków tysiąc, baranów tysiąc, z mokremi ofiarami ich i ze wszytkim obrzędem hojnie na wszytkiego Izraela.
29:22
I jedli, i pili przed PANEM onego dnia z wielkim weselem. I pomazali po wtóre Salomona, syna Dawidowego. A pomazali go PANU, aby był książęciem, a Sadoka nawyższym kapłanem.
29:23
I siadł Salomon na stolicy PANSKIEJ za króla miasto Dawida, ojca swego, i podobał się wszytkim: i był mu posłuszny wszytek Izrael.
29:24
Lecz i wszytkie książęta i możni, i wszyscy synowie króla Dawida dali rękę i poddani byli Salomonowi królowi.
29:25
Uwielmożył tedy PAN Salomona nade wszytkim Izraelem i dał mu sławę królestwa, jakiej żaden nie miał przed nim król Izraelski.
29:26
A tak Dawid, syn Isajego, królował nade wszystkim Izraelem.
29:27
A dni, których królował nad Izraelem, było czterdzieści lat: w Hebronie królował siedm lat, a w Jeruzalem trzydzieści i trzy lata.
29:28
I umarł w starości dobrej pełny dni i bogactw, i sławy. I królował Salomon, syn jego, miasto niego.
29:29
A dzieje Dawida króla, pierwsze i ostateczne, napisane są w księgach Samuela widzącego i w księgach Natana proroka, i w księgach Gada widzącego,
29:30
i wszytkiego królowania jego i męstwa, i czasów, które przeszły za niego tak w Izraelu, jako i we wszech królestwach ziemskich.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy rzekłem do was: Nie bójcie się ich, ani się nie lękajcie;
V Mojż 1:29

W Chrystusie

Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Gal 3:26

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W More koło Sychem było bardzo znane drzewo terebintu (I Mojż 12:6).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić