„Byś się też wyniósł ku górze jako orzeł, a choćbyś gniazdo twe położył miedzy gwiazdami, tedy i stamtąd cię stargnę, mówi Pan.”

Biblia Brzeska: Księga Abdiasza 1,4

Biblia Jakuba Wujka
Księga: 1 Księga Kronik 27:1

27:1
A synowie Izraelowi według liczby ich, przedniejszy z domów, tysiącznicy i setnicy, i przełożeni, którzy służyli królowi według hufów swoich, wchodzący i wychodzący na każdy miesiąc przez rok, każdy z nich przełożon był nad czterzy i dwadzieścia tysięcy.
27:2
Nad pierwszym hufem pierwszego miesiąca przełożony był Jesboam, syn Zabdiel, a pod nim dwadzieścia i cztery tysiące.
27:3
Z synów Fares, hetman wszytkich hetmanów w wojsku miesiąca pierwszego.
27:4
Wtórego miesiąca trzymał huf Dudia Ahohitczyk, a po nim drugi imieniem Macellot, który rządził część wojska, dwudziestu i czterech tysięcy.
27:5
Hetman też trzeciego hufu, miesiąca trzeciego, był Banajas, syn Jojady, kapłan, a w dziale jego dwadzieścia czterzy tysiące.
27:6
Ten ci jest Banajas namocniejszy między trzydziestą i nad trzydziestą, a nad hufem jego był przełożony Amizabad, syn jego.
27:7
Czwarty, miesiąca czwartego, Azahel, brat Joabów, i Zabadiasz, syn jego, po nim, a w hufie jego dwadzieścia cztery tysiące.
27:8
Piąty, miesiąca piątego, hetman Samaot, Jezeritczyk, a w hufie jego dwadzieścia cztery tysiące.
27:9
Szósty, miesiąca szóstego, Hira, syn Akcis, Tekuitczyk, a w hufie jego czterzy dwadzieścia tysięcy.
27:10
Siódmy, miesiąca siódmego, Helles Fallonitczyk, z synów Efraim, a w hufie jego czterzy dwadzieścia tysięcy.
27:11
Ósmy, miesiąca ósmego, Sabochaj Husatczyk z rodu Zarahi, a w hufie jego czterzy dwadzieścia tysięcy.
27:12
Dziewiąty, miesiąca dziewiątego, Abiezer Anatotczyk z synów Jemini, a w hufie jego czterzy dwadzieścia tysięcy.
27:13
Dziesiąty, miesiąca dziesiątego, Maraj, i ten Netofatczyk z rodu Zaraj, a w hufie jego czterzy dwadzieścia tysięcy.
27:14
Jedenasty, miesiąca jedenastego, Banajas Faratończyk z synów Efraim, a w hufie jego dwadzieścia czterzy tysiące.
27:15
Dwanasty, miesiąca dwunastego, Holdaj Netofatczyk, z rodu Gotoniel, a w hufie jego czterzy dwadzieścia tysięcy.
27:16
A nad pokoleńmi Izraelowemi byli: nad Rubenity, książę Eliezer, syn Zechri; nad Symeonity, książę Safatias, syn Maacha;
27:17
nad Lewitami, Hasabias syn Kamuel; nad Aaronitami, Sadok;
27:18
nad Judą, Eliu, brat Dawidów; nad Issachar, Amri, syn Michael;
27:19
nad Zabulonitami, Jesmajas, syn Abdiaszów; nad Neftalitami, Jerimot syn Oziel;
27:20
nad syny Efraim, Ozee, syn Ozaziju; nad połowicą pokolenia Manasse, Joel, syn Fadajasza;
27:21
a nad połowicą pokolenia Manasse w Galaad, Jaddo, syn Zachariaszów; a nad Beniaminowym, Jasiel, syn Abnerów;
27:22
a nad Dan, Ezrihel, syn Jeroham: ci książęta synów Izraelowych.
27:23
A nie chciał Dawid liczyć ich ode dwudziestu lat niżej, iż był rzekł PAN, że miał rozmnożyć Izraela jako gwiazdy niebieskie.
27:24
Joab, syn Sarwijej, począł był liczyć i nie dokonał: że dlatego przypadł był gniew Boży na Izraela, a przetoż nie wwiedziono liczby tych, które było popisano, w Kroniki Dawida króla.
27:25
Nad skarby zaś królewskimi był Azmot, syn Adielów. A nad temi skarby, które były w mieściech i we wsiach, i w zamkach, był Jonatan, syn Oziów.
27:26
A nad robotami wiejskimi i nad oraczmi, którzy sprawowali ziemię, był urzędnikiem Ezri, syn Chelub.
27:27
I nad sprawcami winnic, Semejas Romatczyk, a nad piwnicami wina, Zabdias Afonitczyk.
27:28
Bo nad oliwnicami i nad figami, które po polu były, Balanan Gederczyk, a nad komorami oliwy Joas.
27:29
A nad bydłem, które pasiono w Saron, przełożonym był Setraj Sarończyk, a nad woły po dolinach, Safat, syn Adli;
27:30
nad wielbłądy lepak, Ubil Ismaelczyk, a nad osłami, Jadias Meronatczyk;
27:31
nad owcami też, Jaziz Agarczyk. Ci wszyscy byli urzędnicy nad majętnością króla Dawida.
27:32
A Jonatan lepak, stryj Dawidów, radnym panem, mąż mądry i uczony; ten i Jahiel, syn Hachamoni, byli z synmi królewskimi.
27:33
Achitofel też radny pan królewski i Chusaj Arachitczyk, przyjaciel królewski.
27:34
Po Achitofelu był Jojada, syn Banajów, i Abiatar. A hetmanem wojska królewskiego był Joab.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

Do świętych i wierzących braci w Chrystusie, którzy są w Kolosach: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa.
Kol 1:2

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kiedy Izraelici przechodzili przez Morze Czerwone robili to w nocy, ale "Słup ognia" oświecał im drogę aby ją widzieli i mogli przejść (II Mojż 14:19-22).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.
I Kor 6:11


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić