„Są to ludzie biadający nad losem swoim, kierujący się swoimi pożądliwościami; usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści schlebiają ludziom.”

Biblia Warszawska: List św. Judy 1,16

Biblia Jakuba Wujka
Księga: 1 Księga Kronik 23:27

23:1
Dawid tedy stary i pełen dni postanowił królem Salomona, syna swego, nad Izraelem.
23:2
I zgromadził wszytkie książęta Izraelskie i kapłany, i Lewity.
23:3
I policzono Lewity od trzydzieści lat i wyższej, i nalazło się ich trzydzieści i ośm tysięcy mężów.
23:4
Z tych wybrano i rozłożono na posługę domu PANSKIEGO dwadzieścia i czterzy tysiące. A przełożonych i sędziów sześć tysięcy,
23:5
a odźwiernych czterzy tysiące i także wiele muzyków grających PANU na instrumenciech, które był nasprawiał ku graniu.
23:6
I rozdzielił je Dawid na odmiany synów Lewi, to jest Gerson i Kaat, i Merari.
23:7
Synowie Gerson: Leedan i Semei.
23:8
Synowie Leedan: przedniejszy Jahiel i Zetan, i Joel, trzej.
23:9
Synowie Semei: Salomit i Hosiel, i Aran, trzej; ci są przedniejszy familij Leedan.
23:10
A synowie Semeiowi: Lehet i Ziza, i Jaus, i Baria; ci synowie Semei, czterzej.
23:11
I był Lehet pierwszy, Ziza wtóry, lecz Jaus i Baria nie mieli wiele synów i przetoż w jednej familijej i w jednym domu byli policzeni.
23:12
Synowie Kaat: Amram i Isaar, Hebron i Oziel, czterzej.
23:13
Synowie Amram: Aaron i Mojżesz. I odłączony jest Aaron, aby służył w Świętym Świętych, sam i synowie jego na wieki, a żeby palił kadzenie PANU według obyczaju swego, a błogosławił imieniowi jego na wieki.
23:14
Mojżesza też, męża Bożego, synowie policzeni są w pokoleniu Lewi.
23:15
Synowie Mojżeszowi: Gersom i Eliezer.
23:16
Synowie Gersom: Subuel pierwszy.
23:17
A synowie Eliezerowi byli: Rohobia pierwszy: i nie miał Eliezer innych synów. Ale synowie Rohobia rozmnożyli się wielce.
23:18
Synowie Isaar: Salomit pierwszy.
23:19
Synowie Hebron: Jeriaw pierwszy, Amariasz wtóry, Jahaziel trzeci, Jekmaam czwarty.
23:20
Synowie Oziel: Micha pierwszy, Jesia wtóry.
23:21
Synowie Merari: Moholi i Musy. Synowie Moholi: Eleazar i Cis.
23:22
A umarł Eleazar i nie miał synów, ale córki. I pojęli je synowie Cis, bracia ich.
23:23
Synowie Musi: Moholi i Eder, i Jerimot, trzej.
23:24
Ci synowie Lewi w rodach i domiech swych, książęta na przemiany, i liczby głów każdego z osobna, którzy odprawowali roboty służby domu PANSKIEGO ode dwudziestu lat i wyższej.
23:25
Mówił bowiem Dawid: Dał PAN Bóg odpoczynienie Izraelowi, ludu swemu, i mieszkanie w Jeruzalem aż na wieki.
23:26
A nie będzie urząd Lewitów, żeby więcej nosili przybytek i wszytko naczynie jego ku posługowaniu.
23:27
Według rozkazania też Dawidowego pośledniego będzie brana liczba synów Lewi ode dwudziestu lat i wyższej.
23:28
I będą pod ręką synów Aaronowych na posługę domu PANSKIEGO w sieniach i w gmachach, i na miejscu oczyściania, i w świątnicy, i we wszystkich robotach służby kościoła PANSKIEGO.
23:29
A kapłani nad chlebem pokładnym i nad obiatą z białej mąki, i około kreplów przaśnych, i około panewek, i około pieczenia, i nad wszelką wagą i miarą.
23:30
A Lewitowie, żeby stali rano ku wyznawaniu i śpiewaniu PANU; także też ku wieczorowi.
23:31
Tak przy ofiarowaniu całopalenia PANSKIEGO jako i w Soboty, i nowie księżyców, i w insze uroczyste święta, według liczby i Ceremonij każdej rzeczy ustawicznie przed PANEM.
23:32
A żeby strzegli zachowania przybytku przymierza i obyczaju świątnice, i zachowania synów Aaronowych, braciej swej, aby służyli w domu PANSKIM.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie z tobą. nie porzuci i nie opuści cię.
V Mojż 31:6

W Chrystusie

A uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości
Rzym 6:18

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jezus miał około 30 lat kiedy rozpoczęła się jego służba (Łuk 3,23).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić