„Nieustannie płacze w nocy, a na jej policzkach łzy. Nie ma nikogo, kto by ją pocieszył pośród wszystkich jej kochanków. Wszyscy jej przyjaciele zdradzili ją i stali się jej wrogami.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Lamentacji 1,2

Biblia Jakuba Wujka
Księga: 1 Księga Kronik 12:1

12:1
Ci też przyszli do Dawida do Siceleg, gdy jeszcze uciekał przed Saulem, synem Cis, którzy byli mężni i wyborni bojownicy,
12:2
ciągnący łuk i obiema rękoma z proce kamienie ciskający, i strzałami ugadzający, z braciej Saulowej z Beniamina.
12:3
Książę Abiezer i Joas, synowie Samaa Gabaatczyka; i Jaziel, i Fallet, synowie Azmot; i Baracha, i Jehu Anatotczyk.
12:4
Samajas też Gabaonczyk, namocniejszy między trzydziestą i nad trzydziestą. Jeremiasz i Jeheziel, i Johanan, i Jezabad Gaderotczyk,
12:5
i Eluzai, i Jerimut, i Baalia, i Samaria, i Safatia Harufitczyk;
12:6
Elkana i Jesia, i Azareel, i Joezer, i Jesbaam z Karehim;
12:7
Joela też, i Zabadia, synowie Jerohamowi z Gedor.
12:8
Lecz i z Gaddi zbiegli do Dawida, gdy się krył na puszczy, rycerze barzo mocni i żołnierze niepospolici noszący tarcz i kopią. Twarze ich jako lwie twarzy, a prędcy jako sarny po górach:
12:9
Ezer przedniejszy, Obdias wtóry, Eliab trzeci,
12:10
Masmana czwarty, Jeremiasz piąty,
12:11
Ety szósty, Eliel siódmy,
12:12
Johanan ósmy, Elzebad dziewiąty,
12:13
Jeremiasz dziesiąty, Machbanaj jedenasty;
12:14
ci z synów Gad hetmani wojska. Ostatni nad stem żołnierzów był przełożony, a nawiętszy nad tysiącem.
12:15
Ci są, którzy przeszli Jordan miesiąca pierwszego, kiedy zwykł wylewać z brzegów swoich, i wygnali wszytkie, którzy mieszkali w dolinach, na wschodnią stronę i na zachodnią.
12:16
A przyszli z Beniamin i z Juda na twierdzą, w której mieszkał Dawid.
12:17
I wyszedł Dawid przeciwko im, i rzekł: Jeśliście spokojnie do mnie przyszli, abyście mię ratowali, serce moje niech się złączy z wami: ale jeśliście mi na zdradzie za nieprzyjacioły memi, gdyż ja nie mam nieprawości w rękach moich, niech widzi Bóg ojców naszych a niech sądzi.
12:18
A duch odział Amasaj przedniejszego między trzydziestą, i rzekł: Twoiśmy, o Dawidzie, i z tobą, synu Isaj! Pokój, pokój tobie i pokój pomocnikom twoim, bo ciebie Bóg twój wspomaga! A tak przyjął je Dawid i poczynił je przełożonymi hufcu.
12:19
A z Manasse zbiegli do Dawida, kiedy ciągnął z Filistymy przeciw Saulowi, aby walczył. I nie potykał się z nimi, bo naradziwszy się książęta Filistymskie, odesłali go, mówiąc: Z niebezpieczeństwem głów naszych wróci się do pana swego, Saula.
12:20
Gdy tedy wrócił się do Siceleg, zbiegli do niego z Manasse Ednas i Jozabad, i Jedihel, i Michael, i Ednas, i Jozabad, i Eliu, i Salati, przełożeni nad tysiącmi Manasse.
12:21
Ci pomagali Dawidowi przeciw łotrzykom: bo wszyscy byli mężowie mocni i zostali hetmany w wojsku.
12:22
Lecz i na każdy dzień ściągali się do Dawida na pomoc jemu, aż wielki poczet był jako wojsko Boże.
12:23
Ta też jest liczba przedniejszych wojska, którzy przyszli do Dawida, gdy był w Hebron, aby przenieśli królestwo Saulowe do niego według słowa PANSKIEGO.
12:24
Synów Juda noszących tarcze i kopije sześć tysięcy i ośm set, gotowych ku potrzebie.
12:25
A synów Symeon, mężów mocnych ku bitwie, siedm tysięcy i sto.
12:26
Z synów Lewi, czterzy tysiące i sześć set.
12:27
Jojada też, książę z pokolenia Aaron, a z nim trzy tysiące i siedm set.
12:28
Sadok też, młodzieniec Osobliwy, i dom ojca jego, książąt dwadzieścia i dwoje.
12:29
A z synów Beniamin, bratów Saulowych, trzy tysiące: bo wielka część ich jeszcze naśladowała domu Saulowego.
12:30
A z synów Efraim, dwadzieścia tysięcy i ośm set siłą dużych, mężów sławnych w rodziech ich.
12:31
A z połowice pokolenia Manasse, ośmnaście tysięcy, którzy każdy wedle imion swych przyjachali, aby Dawida królem uczynili.
12:32
Z synów też Issachar mężowie umiejętni, którzy znali każde czasy ku rozkazowaniu, co by czynić miał Izrael, książąt dwieście, a wszytek ostatek pokolenia, rady ich naśladował.
12:33
A z Zabulon, którzy wychodzili na wojnę i stawali w szyku opatrzeni orężem wojennym, pięćdziesiąt tysięcy przyszli na pomoc z sercem nie dwoistym.
12:34
A z Neftali książąt tysiąc, a z nimi uzbrojeni tarczą i kopiją, trzydzieści i siedm tysięcy.
12:35
Z Dan też gotowi ku bitwie dwadzieścia ośm tysięcy i sześć set.
12:36
A z Aser wychodzących na wojnę i na czele wyzywających, czterdzieści tysięcy.
12:37
A zza Jordania z synów Ruben i z Gad, i z połowice pokolenia Manasse opatrzonych orężem wojennym, sto i dwadzieścia tysięcy.
12:38
Ci wszyscy mężowie waleczni, sprawni ku bitwie, sercem statecznym przyszli do Hebron, aby uczynili królem Dawida nad wszytkim Izraelem: lecz i wszyscy inni z Izraela jednego serca byli, aby Dawid był królem.
12:39
I byli tam u Dawida trzy dni, jedząc i pijąc, bo im byli nagotować bracia ich.
12:40
Lecz i którzy blisko ich byli, aż do Issachar i Zabulon, i Neftali, przynosili chleb na oślech i na wielbłądziech, i na mulech, i na wolech ku jedzeniu: mąkę, figi, rozynki, wino, oliwę, woły i barany wielkim dostatkiem, bo była radość w Izraelu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się serce moje, Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, Nawet wtedy będę ufał.
Ps 27:3

W Chrystusie

I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
NBG II Tym 3:15

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Słowo "Exodus" oznacza "wyjść" lub "wychodzić".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić