„W odpowiedzi królowa Estera rzekła: Jeśli znalazłam łaskę w twoich oczach, królu, i jeśli król uzna to za dobre, to na moją prośbę niech mi zostanie darowane życie, a mój lud na moje życzenie.”

Biblia Warszawska: Księga Estery 7,3

Biblia Jakuba Wujka
Księga: 1 Księga Kronik 11:39

11:1
Zebrał się tedy wszystek Izrael do Dawida w Hebron, mówiąc: Jesteśmy kość twoja i ciało twoje.
11:2
Wczora też i dziś trzeci dzień, gdy jeszcze królował Saul, tyś był, któryś wywodził i wwodził Izraela; bo tobie rzekł PAN Bóg twój: Ty będziesz pasł lud mój Izraelski i ty będziesz książęciem nad nim.
11:3
Przyszli tedy wszyscy starszy Izraelscy do króla do Hebron i uczynił z nimi Dawid przymierze przed PANEM. I pomazali go za króla nad Izraelem według słowa PANskiego, które powiedział w ręce Samuela.
11:4
Jachał też Dawid i wszytek Izrael do Jeruzalem, to jest Jebus, gdzie byli Jebuzejczycy obywatele ziemie.
11:5
I mówili, którzy mieszkali w Jebus, do Dawida: Nie wnidziesz sam! Ale Dawid wziął zamek Syjon, który jest Miastem Dawidowym,
11:6
i rzekł: Każdy kto by napierwej pobił Jebuzejczyki, ten będzie książęciem i hetmanem. Wstąpił tedy pierwszy Joab, syn Sarwijej, i został hetmanem.
11:7
A Dawid mieszkał na zamku i przeto nazwano ji Miastem Dawidowym.
11:8
I zbudował miasto wokoło od Mella aż w okrąg, a Joab ostatek miasta pobudował.
11:9
A Dawid pomnażał się, postępując i rostąc, a PAN Zastępów był z nim.
11:10
Ci przedniejszy mężów mocnych Dawid, którzy mu pomogli, aby był królem nade wszytkim Izraelem według słowa PANSKIEGO, które mówił do Izraela.
11:11
I ten poczet mocarzów Dawidowych: Jesbaam, syn Hachamoni, przedniejszy między trzydziestą: ten podniósł oszczep swój na trzy sta ranionych jednym razem.
11:12
A po nim Eleazar, syn stryja jego, Ahohitczyk, który był między trzema potężnymi.
11:13
Ten był z Dawidem w Fesdomim, gdy się Filistymowie byli zgromadzili na ono miejsce ku bitwie. A było pole onej dziedziny pełne jęczmienia, a lud był uciekł przed obliczem Filistymów.
11:14
Ci stanęli w pośrzód pola i obronili go; a gdy porazili Filistymy, dał PAN zbawienie wielkie ludowi swemu.
11:15
I przyszli trzej ze trzydziestu przedniejszych na skałę, na której był Dawid, do jaskinie Odollam, gdy Filistymowie obozem leżeli w Dolinie Rafaim.
11:16
A Dawid był na twierdzy, a stanie Filistymów w Betlejem.
11:17
Pragnął tedy Dawid i rzekł: Oby mi kto dał wody z studnie Betlejem, która jest u bramy.
11:18
A tak ci trzej szli przez pośrzód obozu Filistymów i naczerpnęli wody z studnie Betlejem, która była u bramy, i przynieśli do Dawida, żeby pił; który nie chciał, ale raczej ofiarował ją PANU,
11:19
mówiąc: Zachowaj Boże, żebym przed oblicznością Boga mego to miał uczynić, i krew tych mężów pić: bo z niebezpieczeństwem dusz swoich przynieśli mi wody. I dla tej przyczyny pić nie chciał. To uczynili trzej barzo mocni.
11:20
Abisaj też, brat Joabów, ten był czelniejszy między trzema i ten podniósł oszczep swój na trzy sta rannych: i ten był między trzema nasławniejszy,
11:21
i między trzema wtórymi znakomitszy, i książęciem ich: wszakże onych trzech pierwszych nie doszedł.
11:22
Banajas, syn Jojady, męża barzo mocnego, który wiele rzeczy dokazował, z Kabseel: ten zabił dwu Ariel Moab i tenże zszczedł, i zabił lwa w pośrzodku studnie czasu śniegu.
11:23
Tenże też zabił męża Egipcjanina, którego wzrost był na piąci łokiet, a miał oszczep jako nawój tkacki; a tak stąpił do niego z laską i wyrwał oszczep, który trzymał w ręce, i zabił go oszczepem jego.
11:24
To uczynił Banajas, syn Jojady, który był między trzema mocnymi nasławniejszy,
11:25
pierwszy między trzydziestą: wszakże aż do onych trzech nie doszedł był; i postawił go Dawid u ucha swego.
11:26
A w wojsku co mocniejszy mężowie: Hazael, brat Joabów, i Elchanan, syn stryja jego z Betlejem,
11:27
Sammot Aroritczyk, Helles Falonitczyk,
11:28
Ira, syn Akces, Tekuitczyk, Abieser Anatotczyk.
11:29
Sobbochaj Husatczyk, Ilaj Achoitczyk.
11:30
Macharaj Netofatczyk, Helet, syn Banna Netofatczyk.
11:31
Etaj, syn Ribaj, z Gabaat synów Beniamin, Banaja Faratończyk,
11:32
Hura z potoku Gaas, Abiel Arbatczyk, Azmot Bauramitczyk, Eliaba Salabonitczyk;
11:33
synowie Asam Gezonitczyka; Jonatan, syn Sagę, Aratczyk;
11:34
Ahiam, syn Sachar, Ararytczyk.
11:35
Elifal, syn Ur,
11:36
Hefer Mecheratczyk, Ahia Felonitczyk,
11:37
Hesro Karmelitczyk, Naraj, syn Asbaj;
11:38
Joel, brat Natan, Mibahar syn Agarai,
11:39
Selek Ammonitczyk; Naaraj Berotczyk, giermek Joaba, syna Sarwijej;
11:40
Ira Jetrejczyk, Gareb Jetrejczyk,
11:41
Uriasz Hetejczyk, Zabad, syn Oholi,
11:42
Adina, syn Size Rubenitczyk, książę Rubenitów, a z nim trzydzieści.
11:43
Hanan, syn Maacha, i Josafat Matanitczyk;
11:44
Ozija Astarotczyk, Samma i Jehiel, synowie Hotam Aroritczyk,
11:45
Jedihel, syn Samri, i Joha, brat jego, Tosajczyk;
11:46
Eliel Mahumitczyk i Jeribaj, i Josaja, synowie Elnaem, i Jetma Moabitczyk, Eliel i Obet, i Jasiel z Masobijej.
11:47
- - -

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Na to rzekł Mojżesz do ludu: Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj! Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali.
II Mojż 14:13

W Chrystusie

A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć.
Obj 12:11

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Ismael był łucznikiem (I Mojż 21:20).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić