„W on to dzień, będzie studnica otworzona domowi Dawidowemu i mieszczanom jerozolimskim ku omyciu grzechów i nieczystot ich.”

Biblia Brzeska: Księga Zachariasza 13,1

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: 1 Księga Królewska 17:1

17:1
I rzekł Eliasz Tesbitczyk, z obywatelów Galaad, do Achaba: Żywie PAN Bóg Izraelów, przed którego oblicznością stoję, jeśli będzie przez te lata rosa i deszcz, jedno według słów ust moich.
17:2
I zstało się słowo Pańskie do niego, mówiąc:
17:3
Odejdź stąd a idź na wschód słońca i skryj się w potoku Karit, który jest przeciw Jordanowi,
17:4
i tam z potoka pić będziesz, a krukom rozkazałem, aby cię tam żywili.
17:5
Poszedł tedy i uczynił według słowa PANSKIEGO, a szedszy, usiadł w potoku Karit, który jest przeciw Jordanowi.
17:6
Krucy też przynosili mu chleb i mięso poranu, także chleb i mięso w wieczór, a pił z potoka.
17:7
A po dniach wysechł potok, bo nie spadł był deszcz na ziemię.
17:8
Zstała się tedy mowa PANSKA do niego, mówiąc:
17:9
Wstań a idź do Serefta Sydończyków i będziesz tam mieszkał, bo tam rozkazał niewieście wdowie, aby cię żywiła.
17:10
Wstał i poszedł do Serefta. A gdy przyszedł do bramy miejskiej, ukazała mu się niewiasta wdowa, zbierająca drewka, i zawołał jej, i rzekł do niej: Daj mi trochę wody w naczyniu, że się napiję.
17:11
A gdy ona szła, aby przyniosła, zawołał za nią, mówiąc: Przynieś mi, proszę, i skibkę chleba w ręce twojej.
17:12
Która odpowiedziała: Żywie PAN Bóg twój, żeć nie mam chleba! Jedno jako garść wziąć w się może mąki w garncu a troszkę oliwy w bańce. Oto zbieram dwie drewnie, żebym weszła i uczyniła go sobie i synowi swemu, żebyśwa jadła i pomarła.
17:13
Do której rzekł Eliasz: Nie bój się, ale idź a uczyń, jakoś rzekła, wszakże mnie pierwej uczyń z tej trochy mąki podpłomny chleb mały i przynieś do mnie, a sobie i synowi swemu potym uczynisz.
17:14
A to mówi PAN Bóg Izraelów: Garniec mąki nie ustanie ani bańki oliwy nie ubędzie aż do dnia, którego PAN da deszcz na ziemię.
17:15
Która poszła i uczyniła według słowa Eliaszowego: i jadł on i ona, i dom jej.
17:16
I od onego dnia garniec mąki nie ustał i bańki oliwy nie ubyło według słowa PANSKIEGO, które był rzekł w ręce Eliasza.
17:17
I zstało się potym, rozniemógł się syn niewiasty gospodyniej, a była niemoc barzo ciężka, tak że w nim tchu nie zostało.
17:18
Rzekła tedy do Eliasza: Co mnie i tobie mężu Boży? Wszedłeś do mnie, aby wspomniane były nieprawości moje, ażebyś zabił syna mego?
17:19
I rzekł do niej Eliasz: Daj mi syna twego. I wziął go z jej łona, i niósł go na salę, gdzie sam mieszkał, i położył na łóżku swoim.
17:20
I wołał do PANA, i rzekł: PANIE Boże mój, jeszcześ i wdowę, u której się jakokolwiek żywię, utrapił, abyś zabił syna jej?
17:21
I rozciągnął się, i mierzył się na dziecięciu trzykroć a wołał do PANA, i rzekł: PANIE Boże mój, niech się, proszę, wróci dusza dziecięcia tego do wnętrzności jego!
17:22
I wysłuchał PAN głos Eliaszów, i wróciła się dusza dziecięcia weń, i ożyło.
17:23
I wziął Eliasz dziecię, i zniósł je z sale na dół, i dał matce jego, i rzekł jej: Otóż żywie syn twój.
17:24
I rzekła niewiasta do Eliasza: Terazem w tym doznała, żeś ty jest mąż Boży, a słowo PANSKIE w uściech twoich jest prawdziwe.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Oto Pan, twój Bóg, dał ci tę ziemię. Wejdź do niej i weź ją w posiadanie, jak ci powiedział Pan, Bóg twoich ojców! Nie bój się i Nie lękaj się!
V Mojż 1:21

W Chrystusie

Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej
Efez 1:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Sodoma jest pierwszym miastem wspomnianym w Biblii które posiadało bramę (I Mojż 19:1).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić