„Zaś Duch mi powiedział, by nic się nie wahając, iść razem z nimi. Przyszło też ze mną sześciu braci i weszliśmy do domu tego męża.”

Nowa Biblia Gdańska: Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie 11,12

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: 1 Księga Królewska 11:3

11:1
A król Salomon rozmiłował się niewiast cudzego rodu mnogich, i córki faraonowej, i Moabitek, i Ammonitek, i Idumeitek, i Sydonitek, i Hetejanek,
11:2
z narodów, o których rzekł PAN synom Izraelowym: Nie wnidziecie do nich ani z nich nie wnidą do waszych, bo pewnie odwrócą serca wasze, że pójdziecie za ich bogami. Z temi tedy złączył się Salomon barzo gorącą miłością.
11:3
I miał żon jako królowych siedm set, a nałożnic trzy sta: i odwróciły niewiasty serce jego.
11:4
A gdy już był stary, skażone jest serce jego przez niewiasty, że się puścił za bogi cudzemi i nie było serce jego zupełne z PANEM Bogiem jego, jako serce Dawida ojca jego.
11:5
Ale chwalił Salomon Astartę, boginią Sydońską, i Molocha, bałwana Ammońskiego.
11:6
I uczynił Salomon, co się nie podobało przed PANEM, i nie wykonał, żeby chodził za PANEM jako Dawid, ociec jego.
11:7
Zbudował tedy Salomon zbór Chamos, bałwanowi Moab, na górze, która jest przeciw Jeruzalem, i Molochowi, bałwanowi synów Ammon.
11:8
I tymże sposobem uczynił wszytkim żonam swym cudzoziemkam, które zapalały kadzidło i ofiarowały bogom swoim.
11:9
Przetoż się PAN rozgniewał na Salomona, że się odwróciło serce jego od PANA Boga Izraelowego, który mu się powtóre ukazał
11:10
i przykazał mu był o tym słowie, aby nie chodził za bogi cudzymi: a nie strzegł, co mu PAN rozkazał.
11:11
Rzekł tedy PAN Salomonowi: Ponieważeś to miał u siebie a nie strzegłeś przymierza mego i przykazań moich, którem ci rozkazał, rozrywając rozerwę królestwo twoje, a dam je słudze twemu.
11:12
Wszakże za dni twoich nie uczynię dla Dawida, ojca twego: z ręki syna twego rozerwę je.
11:13
Ani wszytkiego królestwa oderwę, ale pokolenie jedno dam synowi twemu, dla Dawida, sługi mego, i Jeruzalem, którem obrał.
11:14
I wzbudził PAN przeciwnika Salomonowi, Adad Idumejczyka z narodu królewskiego, który był w Edom.
11:15
Bo gdy był Dawid w Idumejej, a Joab, hetman wojska, jachał był sprawować pogrzeb tym, którzy byli zabici, i pobił wszytkę mężczyznę w Idumejej,
11:16
(sześć bowiem miesięcy mieszkał tam Joab i wszytek Izrael, aż wytracił wszytkę mężczyznę w Idumejej),
11:17
uciekł Adad sam i mężowie Idumejczykowie z służebników ojca jego z nim, aby wszedł do Egiptu; a Adad był chłopiec mały.
11:18
A wybrawszy się z Madian, przyszli do Faran i wzięli z sobą mężów z Faran, i weszli do Egiptu do faraona, króla Egipskiego, który dał mu dom i żywność naznaczył, i ziemię poruczył.
11:19
I nalazł Adad łaskę przed Faraonem barzo, tak iż mu dał za żonę siostrę żony swej, rodzoną Tafnes królowej.
11:20
I urodziła mu siostra Tafnes Genubat syna i wychowała go Tafnes w domu Faraonowym, i mieszkał Genubat u Faraona z synmi jego.
11:21
A gdy usłyszał Adad w Egipcie, iż zasnął Dawid z ojcy swymi a iż umarł Joab, hetman rycerstwa, rzekł Faraonowi: Puść mię, że pójdę do ziemie mojej.
11:22
I rzekł mu Farao: Czegóż ci nie dostawa u mnie, że chcesz iść do ziemie twojej? A on odpowiedział: Niczego, ale proszę cię, abyś mię puścił.
11:23
Pobudził też nań Bóg przeciwnika Razona, syna Eliada, który był uciekł od Aderezera, króla Soba, pana swego,
11:24
i zebrał przeciw jemu męże i zstał się książęciem nad zbójcami, gdy je mordował Dawid, i poszli do Damaszku, i mieszkali tam, i uczynili go królem w Damaszku,
11:25
i był przeciwnikiem Izraelowi po wszytkie dni Salomonowe; i to jest złe Adad i nienawiść przeciw Izraelowi, a królował w Syryjej.
11:26
Jeroboam też, syn Nabat, Efratejczyk z Sareda, sługa Salomonów, którego matka była imieniem Sarwa, niewiasta wdowa, podniósł rękę przeciw królowi.
11:27
A ta jest przyczyna powstania przeciw jemu, iż Salomon zbudował Mello i wyrównał przepaść miasta Dawida, ojca swego.
11:28
A Jeroboam był mąż mocny i możny. A widząc Salomon, że młodzieniec był dowcipny i sprawny, uczynił go był przełożonym nad pobory wszytkiego domu Jozef.
11:29
Zstało się tedy onego; czasu, że Jeroboam wyszedł z Jeruzalem i nalazł go Achias Silonitczyk, prorok, na drodze, odziany płaszczem nowym: a było ich tylko dwa na polu.
11:30
A wziąwszy Achias płaszcz swój nowy, którym był odziany, rozdarł na dwanaście sztuk.
11:31
I rzekł do Jeroboama: Weźmi sobie dziesięć sztuk, bo to mówi Pan Bóg Izraelów: Oto ja rozedrę królestwo z ręki Salomonowej, a dam tobie dziesięcioro pokolenia.
11:32
Lecz jedno pokolenie zostanie mu dla sługi mego Dawida i dla Jeruzalem, miasta, którem obrał ze wszech pokoleni Izraelskich:
11:33
przeto, że mię opuścił i chwalił Astartę, boginią Sydońską, i Chamos, boga Moab, i Molocha, boga synów Ammon, a nie chodził drogami moimi, żeby czynił sprawiedliwość przede mną i przykazania moje, i sądy, jako Dawid, ociec jego.
11:34
Ani odejmę wszytkiego królestwa z ręki jego, ale go zostawię Książęciem po wszytkie dni żywota jego, dla Dawida sługi mego, któregom obrał, który strzegł mandatów moich i przykazań moich.
11:35
A wezmę królestwo z ręki syna jego a dam tobie dziesięć pokolenia,
11:36
a synowi jego dam jedno pokolenie, aby została świeca Dawidowi, słudze memu, po wszytkie dni przede mną w mieście Jeruzalem, którem obrał, aby tam było imię moje.
11:37
A ciebie wezmę i będziesz królował nad wszytkim, czego żąda dusza twoja, i będziesz królem nad Izraelem.
11:38
Jeśli tedy będziesz słuchał wszytkiego, coć przykażę, a będziesz chodził drogami moimi, a będziesz czynił, co prawo jest przede mną, strzegąc mandatów moich i przykazań moich, jako czynił Dawid, sługa mój, będę z tobą i zbuduję tobie dom wierny, jakom zbudował dom Dawidowi, i dam tobie Izraela:
11:39
a utrapię nasienie Dawidowe dla tego, wszakże nie po wszytkie dni.
11:40
Chciał tedy Salomon zabić Jeroboama, który wstał i uciekł do Egiptu do Sesak, króla Egipskiego, i był w Egipcie aż do śmierci Salomonowej.
11:41
A ostatek słów Salomonowych i wszytko, co czynił, i mądrość jego, oto wszytko jest opisano w księgach słów dni Salomonowych.
11:42
A dni, których królował Salomon w Jeruzalem nad wszytkim Izraelem, czterdzieści lat jest.
11:43
I zasnął Salomon z ojcy swymi i pogrzebion jest w mieście Dawida ojca swego, i królował Roboam, syn jego, miasto niego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz.
Łuk 5:10

W Chrystusie

W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.
Kol 1:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W More koło Sychem było bardzo znane drzewo terebintu (I Mojż 12:6).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić