„Namilszy, modlę się, abyć się na wszytkim dobrze powodziło i abyś zdrów był, jako się dobrze powodzi duszy twojej.”

Biblia Jakuba Wujka: 3 List św. Jana 1,2

Biblia Gdańska
Księga: Mateusza 24:37

24:1
A wyszedłszy Jezus z kościoła szedł; i przystąpili uczniowie jego, aby mu ukazali budowanie kościelne.
24:2
I rzekł im Jezus: Izaż nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był rozwalony.
24:3
A gdy siedział na górze oliwnej, przystąpili do niego uczniowie osobno, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie, i co za znak przyjścia twego i dokonania świata?
24:4
I odpowiadając Jezus, rzekł im: Patrzcie, aby was kto nie zwiódł.
24:5
Albowiem wiele ich przyjdzie pod imieniem mojem, mówiąc: Jam jest Chrystus; i wiele ich zwiodą.
24:6
I usłyszycie wojny i wieści o wojnach; patrzcież, abyście sobą nie trwożyli; albowiem musi to wszystko być, ale jeszcze nie tu jest koniec.
24:7
Albowiem powstanie naród przeciwko narodowi, i królestwo przeciwko królestwu, i będą głody i mory i trzęsienia ziemi miejscami.
24:8
Ale to wszystko jest początkiem boleści.
24:9
Tedy was podadzą w udręczenie, i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów dla imienia mego.
24:10
A tedy wiele się ich zgorszy, a jedni drugich wydadzą, i jedni drugich nienawidzieć będą.
24:11
I wiele fałszywych proroków powstanie, i zwiodą wielu.
24:12
A iż się rozmnoży nieprawość, oziębnie miłość wielu.
24:13
Ale kto wytrwa aż do końca, ten zbawion będzie.
24:14
I będzie kazana ta Ewangielija królestwa po wszystkim świecie, na świadectwo wszystkim narodom. A tedyć przyjdzie koniec.
24:15
Przetoż gdy ujrzycie obrzydliwość spustoszenia, opowiedzianą przez Danijela proroka, stojącą na miejscu świętem, (kto czyta, niechaj uważa),
24:16
Tedy ci, co będą w ziemi Judzkiej, niech uciekają na góry;
24:17
A kto na dachu, niechaj nie zstępuje, aby co wziął z domu swego;
24:18
A kto na roli, niech się nazad nie wraca, aby wziął szaty swe.
24:19
A biada brzemiennym i piersiami karmiącym w one dni!
24:20
Przetoż módlcie się, aby nie było uciekanie wasze w zimie, albo w sabat.
24:21
Albowiem naonczas będzie wielki ucisk, jaki nie był od początku świata aż dotąd, ani potem będzie.
24:22
A gdyby nie były skrócone one dni, nie byłoby zbawione żadne ciało: ale dla wybranych będą skrócone one dni.
24:23
Tedy jeźliby wam kto rzekł: Oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie.
24:24
Albowiem powstaną fałszywi Chrystusowie, i fałszywi prorocy, i czynić będą znamiona wielkie i cuda, tak iżby zwiedli (by można) i wybrane.
24:25
Otom wam przepowiedział.
24:26
Jeźliby wam tedy rzekli: Oto na puszczy jest, nie wychodźcie; oto w komorach, nie wierzcie.
24:27
Albowiem jako błyskawica wychodzi od wschodu słońca i ukazuje się aż na zachód, tak będzie i przyjście Syna człowieczego.
24:28
Bo gdziekolwiek będzie ścierw, tam się zgromadzą i orły.
24:29
A zaraz po utrapieniu onych dni słońce się zaćmi, a księżyc nie da jasności swojej, i gwiazdy będą padać z nieba, i mocy niebieskie poruszą się.
24:30
Tedyć się ukaże znamię Syna człowieczego na niebie, a tedy będą narzekać wszystkie pokolenia ziemi, i ujrzą Syna człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich, z mocą i z chwałą wielką;
24:31
I pośle Anioły swoje z trąbą głosu wielkiego, i zgromadzą wybrane jego od czterech wiatrów, od krajów niebios aż do krajów ich.
24:32
A od drzewa figowego nauczcie się tego podobieństwa: Gdy się już gałąź jego odmładza i liście wypuszcza, poznajecie, iż blisko jest lato.
24:33
Także i wy, gdy ujrzycie to wszystko, poznawajcie, iż blisko jest, a we drzwiach.
24:34
Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie ten wiek, ażby się to wszystko stało.
24:35
Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
24:36
A o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani Aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec mój.
24:37
Ale jako było za dni Noego, tak będzie i przyjście Syna człowieczego.
24:38
Albowiem jako za dni onych przed potopem jedli, i pili, i ożeniali się i za mąż wydawali, aż do onego dnia, którego wszedł Noe do korabia,
24:39
I nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkie: tak będzie i przyjście Syna człowieczego.
24:40
Tedy będą dwaj na roli; jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony;
24:41
Dwie będą mleć we młynie; jedna będzie wzięta, a druga zostawiona;
24:42
Czujcież tedy, ponieważ nie wiecie, której godziny Pan wasz przyjdzie.
24:43
A to wiedzcie, że, gdyby wiedział gospodarz, o której straży złodziej ma przyjść, wżdyby czuł, i nie dałby podkopać domu swego.
24:44
Przetoż i wy bądźcie gotowi; bo której się godziny nie spodziejecie, Syn człowieczy przyjdzie.
24:45
Któryż tedy jest sługa wierny i roztropny, którego postanowił pan jego nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm na czas słuszny?
24:46
Błogosławiony on sługa, którego by, przyszedłszy Pan jego, znalazł tak czyniącego;
24:47
Zaprawdę powiadam wam, że go nad wszystkiemi dobrami swemi postanowi.
24:48
A jeźliby rzekł on zły sługa w sercu swojem: Odwłacza pan mój z przyjściem swojem;
24:49
I począłby bić spółsługi, a jeść i pić z pijanicami:
24:50
Przyjdzie pan sługi onego, dnia, którego się nie spodzieje, i godziny, której nie wie;
24:51
I odłączy go, a część jego położy z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A Józef rzekł do nich: Nie bójcie się! Czyż ja jestem na miejscu Boga?
I Mojż 50:19

W Chrystusie

A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć.
Obj 12:11

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jubal wynalazł harfę i flet (I Mojż 4:21).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić