„Przetoż choć mam wielką bezpieczność w Chrystusie, abym ci rozkazał, co przynależy;”

Biblia Gdańska (1632): Filemona 1,8

Nawigacja

Biblia Gdańska (1632)
Księga: Łukasza 1:1

1:1
Ponieważ wiele się ich podjęło sporządzić historyję o tych sprawach, o których my pewną wiadomość mamy;
1:2
Tak jako nam podali ci, którzy od początku sami widzieli, i sługami tego słowa byli;
1:3
Zdało się też i mnie, którym tego wszystkiego z początku pilnie doszedł, tobie to porządnie wypisać, zacny Teofilu!
1:4
Abyś poznał pewność tych rzeczy, których cię nauczono.
1:5
Był za dni Heroda, króla Judzkiego, kapłan niektóry, imieniem Zacharyjasz, z przemiany Abijaszowej, a żona jego była z córek Aaronowych, której imię było Elżbieta.
1:6
A byli oboje sprawiedliwymi przed obliczem Bożem, chodząc we wszystkich przykazaniach i usprawiedliwieniach Pańskich bez nagany.
1:7
I nie mieli potomstwa, przeto iż Elżbieta była niepłodna, a byli oboje podeszłymi w latach swoich.
1:8
Stało się tedy, gdy odprawiał urząd kapłański w porządku przemiany swojej przed Bogiem.
1:9
Że według zwyczaju urzędu kapłańskiego przypadł nań los, aby kadził, wszedłszy do kościoła Pańskiego.
1:10
A wszystko mnóstwo ludu było na dworze, modląc się w godzinę kadzenia.
1:11
Tedy mu się pokazał Anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza, na którym kadzono.
1:12
I zatrwożył się Zacharyjasz ujrzawszy go, a bojaźń przypadła nań.
1:13
I rzekł do niego Anioł: Nie bój się, Zacharyjaszu! boć jest wysłuchana modlitwa twoja, a Elżbieta, żona twoja, urodzi ci syna, i nazwiesz imię jego Jan,
1:14
Z którego będziesz miał radość i wesele, i wiele ich radować się będą z narodzenia jego.
1:15
Albowiem będzie wielkim przed obliczem Pańskiem; wina i napoju mocnego nie będzie pił, a Duchem Świętym będzie napełniony zaraz z żywota matki swojej.
1:16
A wielu z synów Izraelskich obróci ku Panu, Bogu ich.
1:17
Bo on pójdzie wprzód przed obliczem jego w duchu i w mocy Elijaszowej, aby obrócił serca ojców ku dzieciom, a odporne ku roztropności sprawiedliwych, aby sporządził Panu lud gotowy.
1:18
I rzekł Zacharyjasz do Anioła: Po czemże to poznam? bom ja jest stary, a żona moja podeszła w dniach swych.
1:19
A odpowiadając Anioł, rzekł mu: Jam jest Gabryjel, który stoję przed obliczem Bożem, a posłanym jest, abym mówił do ciebie, a iżbym ci to wesołe poselstwo odniósł.
1:20
A oto oniemiejesz, i nie będziesz mógł mówić aż do onego dnia, którego się to stanie, dlatego, żeś nie uwierzył słowom moim, które się wypełnią czasu swego.
1:21
A lud oczekiwał Zacharyjasza; i dziwowali się, że tak długo bawił w kościele.
1:22
A wyszedłszy nie mógł do nich mówić; i poznali, że widzenie widział w kościele; bo im przez znaki ukazywał, i został niemym.
1:23
I stało się, gdy się wypełniły dni posługiwania jego, odszedł do domu swego.
1:24
A po onych dniach poczęła Elżbieta, żona jego, i kryła się przez pięć miesięcy, mówiąc:
1:25
Iż mi tak Pan uczynił we dni, w które na mię wejrzał, aby odjął hańbę moję między ludźmi.
1:26
A w miesiącu szóstym posłany jest Anioł Gabryjel od Boga do miasta Galilejskiego, które zwano Nazaret,
1:27
Do Panny poślubionej mężowi, któremu imię było Józef, z domu Dawidowego, a imię Panny Maryja.
1:28
A wszedłszy Anioł do niej, rzekł: Bądź pozdrowiona, łaską udarowana, Pan jest z tobą; błogosławionaś ty między niewiastami.
1:29
Ale ona ujrzawszy go, zatrwożyła się na słowa jego, i myślała, jakie by to było pozdrowienie.
1:30
I rzekł jej Anioł: Nie bój się, Maryjo! albowiem znalazłaś łaskę u Boga.
1:31
A oto poczniesz w żywocie i porodzisz syna, i nazwiesz imię jego Jezus.
1:32
Ten będzie wielki, a Synem Najwyższego będzie nazwany, i da mu Pan Bóg stolicę Dawida, ojca jego;
1:33
I będzie królował nad domem Jakóbowym na wieki, a królestwu jego nie będzie końca.
1:34
Zatem Maryja rzekła do Anioła: Jakoż to będzie, gdyż ja męża nie znam?
1:35
A odpowiadając Anioł, rzekł jej: Duch Święty zstąpi na cię, a moc Najwyższego zacieni cię; przetoż i to, co się z ciebie święte narodzi, nazwane będzie Synem Bożym.
1:36
A oto Elżbieta, pokrewna twoja, i ona poczęła syna w starości swojej, a ten miesiąc jest szósty onej, którą nazywano niepłodną.
1:37
Bo nie będzie niemożne u Boga żadne słowo.
1:38
I rzekła Maryja: Oto służebnica Pańska; niechże mi się stanie według słowa twego. I odszedł od niej Anioł.
1:39
Tedy wstawszy Maryja w onych dniach, poszła w górną krainę z kwapieniem do miasta Judzkiego.
1:40
A wszedłszy w dom Zacharyjaszowy, pozdrowiła Elżbietę.
1:41
I stało się, skoro usłyszała Elżbieta pozdrowienie Maryi, skoczyło niemowlątko w żywocie jej, i napełniona jest Elżbieta Duchem Świętym.
1:42
I zawołała głosem wielkim, i rzekła: Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twego!
1:43
A skądże mi to, iż przyszła matka Pana mego do mnie?
1:44
Albowiem jako doszedł głos pozdrowienia twego do uszów moich, podskoczyło od radości niemowlątko w żywocie moim.
1:45
A błogosławiona, która uwierzyła: Gdyż się wykonają te rzeczy, które jej są opowiedziane od Pana.
1:46
Tedy rzekła Maryja: Wielbi dusza moja Pana;
1:47
I rozradował się duch mój w Bogu, zbawicielu moim,
1:48
Iż wejrzał na uniżenie służebnicy swojej; albowiem oto odtąd błogosławioną mię zwać będą wszystkie narody.
1:49
Bo mi uczynił wielkie rzeczy ten, który mocny jest, i święte imię jego;
1:50
I którego miłosierdzie zostaje od narodu do narodu nad tymi, co się go boją.
1:51
Dokazał mocy ramieniem swojem, i rozproszył pyszne w myślach serca ich.
1:52
Ściągnął mocarze z stolic ich, a wywyższył uniżone.
1:53
Łaknące napełnił dobremi rzeczami, a bogacze rozpuścił próżne.
1:54
Przyjął Izraela, sługę swego, pamiętając na miłosierdzie swoje.
1:55
Jako mówił do ojców naszych, do Abrahama i nasienia jego na wieki.
1:56
I została z nią Maryja jakoby trzy miesiące; potem się wróciła do domu swego.
1:57
A Elżbiecie wypełnił się czas, aby porodziła, i porodziła syna.
1:58
A usłyszawszy sąsiedzi i pokrewni jej, iż Pan z nią uczynił wielkie miłosierdzie swoje, radowali się pospołu z nią.
1:59
I stało się, że ósmego dnia przyszli, aby obrzezali dzieciątko; i nazwali je imieniem ojca jego, Zacharyjaszem.
1:60
Ale odpowiadając matka jego rzekła: Nie tak; lecz nazwany będzie Janem.
1:61
I rzekli do niej: Żadnego nie masz w rodzinie twojej, co by go zwano tem imieniem.
1:62
I skinęli na ojca jego, jako by go chciał nazwać.
1:63
A on kazawszy sobie podać tabliczkę, napisał mówiąc: Jan jest imię jego. I dziwowali się wszyscy.
1:64
A zarazem otworzyły się usta jego, i język jego, i mówił, wielbiąc Boga.
1:65
I przyszedł strach na wszystkie sąsiady ich, i po wszystkiej górnej krainie Judzkiej rozgłoszone są wszystkie te słowa.
1:66
Tedy wszyscy, którzy o tem słyszeli, składali to do serca swego, mówiąc: Cóż to wżdy za dziecię będzie? I była z nim ręka Pańska.
1:67
A Zacharyjasz, ojciec jego, napełniony będąc Duchem Świętym, prorokował mówiąc:
1:68
Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraelski, iż nawiedził i sprawił odkupienie ludowi swojemu;
1:69
I wystawił nam róg zbawienia w domu Dawida, sługi swego,
1:70
Tak jako mówił przez usta świętych proroków swoich, którzy byli od wieku:
1:71
Iż im miał dać wybawienie od nieprzyjaciół naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzili;
1:72
Aby uczynił miłosierdzie z ojcami naszymi, i wspomniał na przymierze swoje święte,
1:73
I na przysięgę, którą przysiągł Abrahamowi, ojcu naszemu, że nam to dać miał,
1:74
Iżbyśmy mu bez bojaźni, z ręki nieprzyjaciół naszych będąc wybawieni, służyli;
1:75
W świętobliwości i w sprawiedliwości przed obliczem jego, po wszystkie dni żywota naszego.
1:76
A ty dzieciątko! Prorokiem Najwyższego nazwane będziesz; bo pójdziesz wprzód przed obliczem Pańskiem, abyś gotował drogi jego,
1:77
A iżbyś dał znajomość zbawienia ludowi jego przez odpuszczenie grzechów ich.
1:78
Przez wnętrzności miłosierdzia Boga naszego, w których nawiedził nas Wschód z wysokości.
1:79
Aby się ukazał siedzącym w ciemności i w cieniu śmierci ku wyprostowaniu nóg naszych na drogę pokoju.
1:80
A ono dzieciątko rosło, i umacniało się w duchu, i było na pustyniach aż do onego dnia, którego się okazało przed Izraelem.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i Nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.
Joz 1:9

W Chrystusie

Bo w Jezusie Chrystusie ani obrzezanie nie jest czymś, ani nieobrzezanie - ale nowe stworzenie.
NBG Gal 6:15

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Izrael (Jakub) dał Józefowi kolorowy wzorzysty płaszcz gdy tamten miał 17 lat I Mojż 37:2-3.
Wzorzysta szata JózefaAutor: McDuck17.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego.
I Jan 2:28


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić