„Tam setnik znalazszy okręt aleksandryjski, który płynął do Włoch, wsadził nas weń.”

Biblia Brzeska: Dzieje Apostolskie 27,6

Biblia Gdańska (1632)
Księga: 1 Mojżeszowa 5:1

5:1
Teć są księgi rodzajów Adamowych. W dzień, którego stworzył Bóg człowieka, na podobieństwo Boże uczynił go.
5:2
Mężczyznę i niewiastę stworzył je; i błogosławił im, i nazwał imię ich, człowiek, w dzień, którego są stworzeni.
5:3
I żył Adam sto i trzydzieści lat, i spłodził syna na podobieństwo swoje, i na wyobrażenie swoje, i nazwał imię jego Set.
5:4
I było dni Adamowych po spłodzeniu Seta osiem set lat, i spłodził syny i córki.
5:5
A tak było wszystkich dni Adamowych, których żył, dziewięć set lat i trzydzieści, lat i umarł.
5:6
A Set żył sto lat i pięć lat, i spłodził Enosa.
5:7
I żył Set po spłodzeniu Enosa, osiem set lat, i siedem lat, i spłodził syny i córki.
5:8
I było wszystkich dni Setowych dziewięć set lat, i dwanaście lat, i umarł.
5:9
A Enos żył dziewięćdziesiąt lat, i spłodził Kenana.
5:10
I żył Enos po spłodzeniu Kenana, osiem set lat, i piętnaście lat, i spłodził syny i córki.
5:11
Było tedy wszystkich dni Enosowych dziewięć set lat, i pięć lat, i umarł.
5:12
Kenan też żył siedemdziesiąt lat, i spłodził Mahalaleela.
5:13
I żył Kenan po spłodzeniu Mahalaleela osiem set lat, i czterdzieści lat, i spłodził syny i córki.
5:14
Było tedy wszystkich dni Kenanowych dziewięć set i dziesięć lat, i umarł.
5:15
A Mahalaleel żył sześćdziesiąt i pięć lat, i spłodził Jareda.
5:16
A po spłodzeniu Jareda, żył Mahalaleel osiem set lat i trzydzieści lat, i spłodził syny i córki.
5:17
I było wszystkich dni Mahalaleelowych osiem set dziewięćdziesiąt i pięć lat, i umarł.
5:18
Żył też Jared sto sześćdziesiąt i dwa lata, i spłodził Enocha.
5:19
I żył Jared po spłodzeniu Enocha osiem set lat, i spłodził syny i córki.
5:20
I było wszystkich dni Jaredowych dziewięć set sześćdziesiąt i dwa lat, i umarł.
5:21
A Enoch żył sześćdziesiąt lat, i pięć, i spłodził Matuzalema.
5:22
I chodził Enoch z Bogiem po spłodzeniu Matuzalema trzy sta lat, i spłodził syny i córki.
5:23
I było wszystkich dni Enochowych trzy sta sześćdziesiąt i pięć lat.
5:24
I chodził Enoch z Bogiem, a nie było go więcej, bo go wziął Bóg.
5:25
I żył Matuzalem sto osiemdziesiąt i siedem lat, i spłodził Lamecha.
5:26
I żył Matuzalem po spłodzeniu Lamecha siedem set osiemdziesiąt lat, i dwa lata, i spłodził syny i córki.
5:27
I było wszystkich dni Matuzalemowych dziewięć set sześćdziesiąt i dziewięć lat, i umarł.
5:28
A Lamech żył sto osiemdziesiąt i dwa lat, i spłodził syna.
5:29
I nazwał imię jego Noe, mówiąc: Ten nas pocieszy z pracy naszej, i z roboty rąk naszych, z strony ziemi, którą Pan przeklął.
5:30
Potem żył Lamech po spłodzeniu Noego, pięć set dziewięćdziesiąt lat i pięć, i spłodził syny i córki.
5:31
I było wszystkich dni Lamechowych siedem set siedemdziesiąt i siedem lat, i umarł.
5:32
A gdy było Noemu pięć set lat, spłodził Noe Sema, Chama, i Jafeta.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A Gedaliasz, syn Achikama, syna Szafana, przysiągł im i ich ludziom tak: Nie bójcie się być poddanymi Chaldejczyków; zostańcie w kraju i służcie królowi babilońskiemu, a dobrze wam będzie!
Jer 40:9

W Chrystusie

Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze.
Mat 5:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kiedy apostoł Filip spotkał Etiopskiego eunucha, ten czytał na głos Księgę Izajasza (Dz 8:30). Zaraz po tym w niekrótkim czasie ów Enunuch narodził się na nowo (Dz 8:34-39).
Filip i Eunuch

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem,
I Kor 1:30


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić