„Weź srebro i złoto, zrób korony i włóż je na głowę Jozuego, syna Josadaka, najwyższego kapłana.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Zachariasza 6,11

Biblia Gdańska
Księga: 1 Kronik 8:15

8:1
A Benjamin spłodził Belę, pierworodnego swego, Asbela wtórego, i Abracha trzeciego.
8:2
Nocha czwartego, a Rafajasza piątego.
8:3
A synowie Beli byli Addar i Giera i Abihud.
8:4
I Abisua i Noaman i Achoach.
8:5
I Giera i Sufam i Churam.
8:6
A cić są synowie Echudowi: ci są książętami narodów mieszkających w Gabaa, którzy je przenieśli do Manakat;
8:7
To jest Noaman, i Achija, i Giera; on je przeniósł, a spłodził Uzę, i Ahyhuda, i Sacharaima.
8:8
A Sacharaim spłodził dzieci w krainie Moabskiej, gdy one był odprawił, z Chusymą, i Barą, żonami swemi.
8:9
Spłodził tedy z Hodes, żoną swą, Jobaba, i Sebijasza, i Mezę, i Malchama.
8:10
I Jehusa, i Sachyjasza, i Mirmę. Cić są synowiejego, książęta domów ojcowskich.
8:11
A z Chysymą spłodził Abituba i Elfaala.
8:12
A synowie Elfaalowi: Eber, i Misaam, i Samed, który zbudował Ono, i Lod i wsi jego.
8:13
A Beryja i Sama byli książętami narodíw mieszkających w Ajalon; ci wygnali obywateli z Get.
8:14
A Achyjo, Sesak i Jerymot,
8:15
I Zabadyjasz, i Arad, i Hader,
8:16
I MIchael, i Isfa, i Jocha, synowie Berajaszowi.
8:17
A Zabadyjasz, i Mesullam, i Hyszki, i Heber,
8:18
I Ismaraj, i Islijasz, i Jobab, synowie Elfaalowi.
8:19
A Jakim, i Zychry, i Zabdy,
8:20
I Elienaj, i Selataj, i Eliel,
8:21
I Adajasz, i Berajasz, i Symrat, synowie Synchy.
8:22
A Isfan, i Eber, i Eliel,
8:23
I Abdon, i Zychry, i Chanan,
8:24
I Hananijasz, i Eleam, i Anatotyjasz,
8:25
I Ifdajasz, i Fanuel, synowie Sesakowi.
8:26
I Samseraj, i Zecharyjasz, i Atalijasz,
8:27
I Jaresyjasz, i Elijasz, i Zychry, synowie Jerochamowi.
8:28
Ci są książęta domów ojcowskich według rodzajów swych, a ci książęta mieszkali w Jeruzalemie.
8:29
A w Gabaonie mieszkał ojciec Gabaończyków, a imię żony jego było Maacha.
8:30
A syn jego pierworodny Abdon; po nim Sur, i Cys, i Baal, i Nadab.
8:31
I Giedor, i Achyjo, i Zechar.
8:32
Ale Michlot spłodził Symejasza; a ci także naprzeciwko braci swych mieszkali w Jeruzalemie z braćmi swymi.
8:33
A Ner spłodził Cysa, a Cys spłodził Saula; Saul zaś spłodził Jonatana i Melchisuego, i Abinadaba i Esbaala.
8:34
A syn Jonatanowy był Merybbaal, a Merybbaal spłodził Michasa.
8:35
A synowie Michasowi: Fiton i Melech i Tarea i Achaz.
8:36
A Achaz spłodził Joada, a Joada spłodził Alemeta i Asmaweta i Zymrego, a Zymry spłodził Mose;
8:37
A Mosa spłodził Binę; Refajasz syn jego, Elasa syn jego, Asel syn jego.
8:38
Ten Asel miał sześć synów, a teć imiona ich: Asrykam, Bochru, i Ismael, i Searyjasz, i Obadyjasz, i Hanan; ci wszyscy synowie Aselowi.
8:39
A syowie Eseka, brata jego: Ulam pierworodny jego. Jehus wtóry, i Elifelet trzeci.
8:40
A synowie Ulamowi byli mężowie duży, i mocno łuk ciągnący, którzy mieli wiele synów i wnuków, aż do stu i pięćdziesiąt. Ci wszyscy poszli z synów Benjaminowych.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I powie do nich: Słuchaj Izraelu! Ruszacie dziś do walki przeciwko waszym nieprzyjaciołom. Niechaj nie upada wasze serce, Nie bójcie się, nie trwóżcie się i nie lękajcie się ich,
V Mojż 20:3

W Chrystusie

Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.
Rzym 8:1

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Lamech jest pierwszą osobą w Biblii która popełniła poligamię (I Mojż 4,19).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić