„I dom Jakóba będzie ogniem, dom Josefa płomieniem, a dom Esawa ścierniskiem; zapalą je oraz strawią tak, że z domu Ezawa nie zostanie ani szczątku – gdyż WIEKUISTY to wypowiedział.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Abdjasza 1,18

Biblia Gdańska
Księga: 1 Kronik 6:32

6:1
Synowie Lewiego: Gerson, Kaat, i Merary.
6:2
A synowie Kaatowi: Amram, Izaar, i Hebron, i Husyjel.
6:3
A synowie Amramowi: Aaron, i Mojżesz, i córka Maryja; a synowie Aaronowi: Nadab, i Abiju, Eleazar, i Itamar.
6:4
Eleazer spłodził Fineesa; Finees spłodził Abisua.
6:5
Abissue spłodził Bokki, a Bokki spłodził Uzy.
6:6
A Uzy spłodził Zerachyjasza, a Zerachyjasz spłodził Merajota.
6:7
Merajot spłodził Amaryjasza, a Amaryjasz spłodził Achytoba.
6:8
A Achytob spłodził Sadoka, a Sadok spłodził Achymaasa.
6:9
Achymaas spłodził Azaryjasza, a Azaryjasz spłodzi× Johanana.
6:10
A Johanan spłodził Azaryjasz; tenci jest, który kapłański urząd sprawował w domu, który zbudował Salomon w Jeruzalemie.
6:11
Spłodził też Azaryjasz Amaryjasza, a Amaryjasz spłodził Achytoba.
6:12
A Achytob spłodził Sadoka, a Sadok spłodził Salluma.
6:13
A Sallum spłodził Helkijasza, a Helkijasz spłodził Azaryjasza.
6:14
A Azaryjasz spłodził Sarajasza, a Sarajasz spłodził Jozedeka.
6:15
Ale Jozedek poszedł w niewolę, gdy Pan przeniósł Judę i Jeruzalem przez Nabuchodonozora.
6:16
Synowie Lewi: Gierson, Kaat, i Merary.
6:17
A teć są imiona synów Giersonowych: Lobni i Semei.
6:18
A synowie Kaatowi: Amram i Izaar, i Hebron, i Husyjel.
6:19
Synowie Merarego: Macheli, i Muzy. A teć są domy Lewitów według ojców ich.
6:20
Giersonowi: Lobni syn jego, Jachat syn jego, Zamma syn jego;
6:21
Joach syn jego, Iddo syn jego, Zara syn jego, Jetraj syn jego.
6:22
Synowie Kaatowi: Aminadab syn jego, Kore syn jego, Aser syn jego.
6:23
Elkana syn jego, i Abiazaf syn jego, i Assyr syn jego;
6:24
Tachat syn jego, Uryjel syn jego, Ozyjasz syn jego, i Saul syn jego.
6:25
A synowie Elkamowi: Amasaj i Achymot.
6:26
Elkana. Synowie Elkanowi: Sofaj syn jego, i Nahat syn jego;
6:27
Elijab syn jego, Jerobam syn jego, Elkana syn jego.
6:28
A synowie Samuelowi: Pierworodny Wassni i Abijas.
6:29
Synowie Merarego: Mahali; Lobni syn jego, Symej syn jego, Uza syn jego;
6:30
Symha syn jego, Haggijasz syn jego, Asajasz syn jego.
6:31
Ci są, których postanowił do śpiewania w domu Pańskim, gdy tam postawiono skrzynię.
6:32
I służyli przed przybytkiem namiotu zgromadzenia, śpiewając, aż zbudował Salomon dom Pański w Jeruzalemie, i stali według porządku swego na służbie swojej.
6:33
A cić są, którzy stali i synowie ich z synów Kaatowych: Heman śpiewak syn Joela, syna Samuelowego,
6:34
Syna Elkanowego, syna Jerohamowego, syna Elijelowego, syna Tohu,
6:35
Syna Sufowego, syna Elkanowego, syna Machatowego, syna Amasajowego,
6:36
Syna Elkanowego, syna Joelowego, syna Azaryjaszowego, syna Sofonijaszowego,
6:37
Syna Tachatowego, syna Assyrowego, syna Abijasowego,
6:38
Syna Korego, syna Isarowego, syna Kaatowego, syna Lewiego, syna Izraelowego.
6:39
A brat jego Asaf, który stawał po prawicy jego. Asaf, syn Barachyjaszowy, syna Samaowego,
6:40
Syna Michaelowego, syna Basejaszowego, syna Malchyjaszowego,
6:41
Syna Etny, syna Zerachowego, syna Adajowego,
6:42
Syna Etanowgo, syna Symmowego,
6:43
Syna Semejowego, syna Jachatowego, syna Giersonowego, syna Lewiego.
6:44
A synowie Merarego i bracia ich stawali po lewej stronie: Etan, syn Kuzego, syna Abdego, syna Malluchowego,
6:45
Syna Hasabijaszowego, syna Amazyjaszowego, syna Helkijaszowego.
6:46
Syna Amsego, syna Banego, syna Semmerowego,
6:47
Syna Moholi, syna Musego, syna Merarego, syna Lewiego.
6:48
A bracia ich Lewitowie postawieni są ku wszelakiej posłudze przybytku domu Bożego.
6:49
Ale Aaron i synowie jego palili na ołtarzu całopalenia, i na ołtarzu kadzenia przy każdej posłudze świątyni świętych, i ku oczyszczaniu Izraela podług wszystkiego, jako był przykazał Mojżesz, sługa Boży.
6:50
A ci są synowie Aaronowi: Eleazar syn jego, Finees syn jego,
6:51
Abisua syn jego, Bokki syn jego, Uzy syn jego, Zerachyjasz syn jego,
6:52
Merajot syn jego, Amaryjasz syn jego, Achytob syn jego,
6:53
Sadok syn jego, Achymaas syn jego.
6:54
A te są mieszkania ich, według pałaców ich w granicy ich, to jest, synów Aaronowych według rodzaju Kaatytów: bo to był ich los.
6:55
Przetoż dali im Hebron w ziemi Judzkiej, i przedmieścia jego około niego;
6:56
Ale pole miejskie i wsi ich dali Kalebowi, synowie Jefunowemu.
6:57
Synom zaś Aaronowym dali z miast Judzkich miasta ucieczki Hebron, i Lobne i przedmieścia jego, i Jeter, i Estemoa, i z przedmieściami jego;
6:58
I Holon i przedmieścia jego, i Dabir i przedmieścia jego;
6:59
I Asan i przedmieścia jego, i Betsemes i przedmieścia jego.
6:60
A z pokolenia Benjaminowego: Gabae i przedmieścia jego, i Almat i przedmieścia jego, i Anatot i przedmieścia jego. Wszystkich miast ich trzynaście miast według domów ich.
6:61
A synom Kaatowym, pozostałym z rodzaju tegoż pokolenia, dostało się w połowie pokolenia Manasesowego losem miast dziesięć.
6:62
A synom Giersonowym według domów ich dostało się w pokoleniu Isascharowem, i w pokoleniu Aserowem, i w pokoleniu Neftalimowem, i w pokoleniu Manasesowem w Bazan miast trzynaście.
6:63
Synom Merarego według domów ich dostało się w pokoleniu Rubenowem, i w pokoleniu Gadowem, i w pokoleniu Zabulonowem losem miast dwanaście.
6:64
Dali też synowie Izraelscy Lewitom miasta i przedmieścia ich;
6:65
A dali je losem w pokoleniu synów Judowych, i w pokoleniu synów Symeonowych, i w pokoleniu synów Benjaminowych, miasta te, które nazwali imiony swemi.
6:66
A tym, którzy byli z rodu synów Kaatowych, (a były miasta i granice ich w pokoleniu Efraim.)
6:67
Tym dali z miast ucieczki Sychem i przedmieścia jego na górze Efraim, i Gazer i przedmieścia jego.
6:68
I Jekmaan i przedmieścia jego, i Betoron i przedmieścia jego;
6:69
I Ajalon i przedmieścia jego, i Gatrymon i przedmieścia jego.
6:70
A w połowie pokolenia Manasesowego: Aner i przedmieścia jego, Balam i przedmieścia jego. To dali rodzajowi pozostałemu synów Kaatowych.
6:71
Synom też Giersonowym z rodu połowy pokolenia Manasesowego dali Golan w Bazan i przedmieścia jego, i Astarot i przedmieścia jego;
6:72
A w pokoleniu Isascharowem Kades i przedmieścia jego, Daberet i przedmieścia jego.
6:73
I Ramot i przedmieścia jego, i Anam i przedmieścia jego.
6:74
A w pokoleniu Aserowem Masal i przedmieścia jego, i Abdon i przedmieścia jego,
6:75
I Hukok i przedmiescia jego, i Rohob i przedmieścia jego.
6:76
A w pokoleniu Neftalimowem: Kades w Galilei, i przedmieścia jego, i Hammon i przedmieścia jego, i Kiryjataim i przedmieścia jego.
6:77
Synom Merarego, pozostałym z pokolenia Zabulon, dane są Remmon i przedmieścia jego, Tabor i przedmieścia jego.
6:78
A za Jordanem u Jerycha na wschód słońca od Jordanu, dane są w pokoleniu Rubenowem: Besor na puszczy, i przedmieścia jego, i Jahasa i przedmieścia jego.
6:79
I Kiedemot i przedmieścia jego, i Mefaat i przedmieścia jego.
6:80
A w pokoleniu Gadowem Ramot w Galaad i przedmieścia jego; i Mahanaim i przedmieścia jego.
6:81
Hesebon i przedmieścia jego, i Jazer i przedmieścia jego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię do ciebie: Nie bój się, Ja cię wspomogę!
Iz 41:13

W Chrystusie

Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował.
Rzym 8:37

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Barnaba którego imię znaczy "Syn pocieszenia" nazywany był także Józefem (Dz 4:36).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić