„Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają usta, potrząsają głową, mówiąc:”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Psalmów 22,7

Biblia Gdańska (1632)
Księga: 1 Kronik 1:1

1:1
Adam, Set, Enos.
1:2
Kienan, Mahalaleel, Jared.
1:3
Eonch, Matusalem, Lamech.
1:4
Noe, Sem, Cham, i Jafet.
1:5
Synowie Jafetowi: Gomer, i Magog, i Madaj, i Jawan, i Tubal, i Mesech, i Tyras,
1:6
A synowie Gomerowi: Aschenaz, i Ryfat, i Togorma.
1:7
Synowie też Jawanowi: Elisa, i Tarsys, Cytym, i Dodanin.
1:8
Synowie Chamowi: Chus i Misraim, Put i Chanaan.
1:9
A synowie Chusowi: Seba, i Hewila, i Sabta, i Regma, i Sabtacha; a synowie Regmy: Seba i Dedan.
1:10
Spłodził też Chus Neroda; ten począł być możnym na ziemi.
1:11
Misraim też spłodził Ludyma, i Hananima, i Laubima, i Naftuhyma,
1:12
I Patrusyma, i Chasłuchyma, (z których poszli Filistynowie) i Kaftoryma.
1:13
Potem Chanaan spłodził Sydona, pierworodnego swego, i Hetejczyka.
1:14
I Jebuzejczyka, i Amorejczyka, i Giergiezejczyka,
1:15
I Hewejczyka, i Archajczyka, i Symejczyka,
1:16
I Aradejczyka, i Samarejczyka, i Chamatejczyka.
1:17
Synowie Semowi: Elam, i Assur, i Arfachsad, i Lud, i Aram, i Chus, i Hul, i Gieter, i Mesech.
1:18
A Arfachsad spłodził Selecha, a Selech spłodził Hebera.
1:19
A Heberowi urodzili się dwaj synowie, z których jednemu imię było Faleg, przeto, że za jego czasów rozdzielona jest ziemia; a imię brata jego Jektan.
1:20
A Jektan spłodził Elmodada, i Salefa, i Hassarmota, i Jarecha,
1:21
I Adorama, i Uzala, i Dekla,
1:22
I Hebala, i Abimaela, i Sebaja,
1:23
I Ofira, i Hewila, i Jobaba. Ci wszyscy byli synowie Jektanowi.
1:24
Sem, Arfachsad, Selech.
1:25
Heber, Peleg, Rechu,
1:26
Sarug, Nachor, Tare,
1:27
Abram; ten jest Abraham.
1:28
Synowie Abrahamowi: Izaak i Ismael.
1:29
A teć są rodzaje ich: Pierworodny Ismaelowy Nebajot, i Kiedar, i Abdeel, i Mabsam.
1:30
Masma, i Duma, Massa, Hadad, i Tema,
1:31
Jetur, Nafis i Kiedma. Cić są synowie Ismaelowi.
1:32
A synowie Cetury, założnicy Abrahamowej, których porodziła: Zamram i Joksan, i Madan, i Midyjan, i Jesbok, i Suach. A synowie Joksanowi; Saba i Dedan.
1:33
Synowie też Madyjanowi: Hefa, i Hefer, i Henoch, i Abida, i Eldaa. Cić wszyscy są synowie Cetury.
1:34
I spłodził Abraham Izaaka. A synowie Izaakowi byli: Ezaw i Izrael.
1:35
A synowie Ezawowi: Elifas, Rehuel, i Jehus, i Jelom, i Kore.
1:36
Synowie Elifasowi: Teman i Omar, Sefo i Gaatan, Kienaz i syn Tamny, to jest, Amalek.
1:37
Synowie Rehuelowi: Nahat, Zara, Samma, i Meza.
1:38
A synowie Seirowi: Lotan, i Sobal, i Sebeon, i Hana, i Dysson, i Eser, i Dysan.
1:39
A synowie Lotanowi: Chory, i Heman; a siostra Lotanowa była Tamna.
1:40
Synowie Sobalowi: Halman, i Manaat, i Hewal, Sefo, i Onam; a synowie Sebeonowi: Ajai Ana.
1:41
Synowie Ana: Dyson; a synowie Dysona: Hamdan, i Eseban, i Jetran, i Charan.
1:42
Synowie Eserowi: Balaan, i Zawan, Akan. Synowie Dysanowi: Hus i Aran.
1:43
Cić są królowie, którzy królowali w ziemi Edomskiej, przedtem niż królował król nad synami Izraelskimi: Bela, syn Beorowy, a imię miasta jego Dynhaba.
1:44
A gdy umarł Bela, królował miasto niego Jobab, syn Zerachowy z Bosry.
1:45
A gdy umarł Jobab, królował miasto niego Chusam z ziemi Temańskiej.
1:46
A gdy umarł Chusam, królował miasto niego Hadad, syn Badadowy, który poraził Madyjańczyków na polu Moabskiem; a imię miasta jego Hawid.
1:47
A gdy umarł Hadad, królował miasto niego Samla z Masreki.
1:48
A gdy umarł Samla, królował miasto niego Saul z Rechobot nad rzeką
1:49
A gdy umarł Saul, królował miasto niego Balanan, syn Achoborowy.
1:50
A gdy umarł Balanan, królował miasto niego Hadar; a imię miasta jego Pehu, imię też żony jego Mehetabel, córka Matredy, córki Mezaabowej.
1:51
A gdy umarł Hadar, byli książętami w Edon: książę Tamna, książę Halwa, książę Jetet,
1:52
Książę Oolibama, książę Ela, książę Pinon,
1:53
Książę Kienaz, książę Teman, książę Mabsar,
1:54
Książę Magdyjel, książę Hyram. Toć byli książęta Edomscy.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Słuchajcie mnie, wy, którzy znacie sprawiedliwość, ty, ludu, w którego sercu jest zakon! Nie bójcie się lżenia ludzi i nie lękajcie się ich pośmiewiska,
Iz 51:7

W Chrystusie

Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje I duszę moją znasz dokładnie.
Ps 139:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Izraelici nie mogli rozpalać ognia w Szabat (II Mojż 35:3).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Nadejdą dla ciebie czasy bezpieczne. Bogactwem zbawienia to mądrość i poznanie, bojaźń przed Panem to jego skarb.
Iz 33:6


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić