„To im się zdarzyło z prawdziwego przysłowia: Pies zawrócił do swych wymiocin, zatem - świnia, co się obmyła, wraca do miejsca tarzania się w błocie.”

Nowa Biblia Gdańska: Drugi list spisany przez Piotra 2,22

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: List św. Pawła do Rzymian 8:3

Tytuł oryginalny
List Pawła apostoła do Rzymianów
O Przekładzie
8:1
Teraz tedy żadne nie jest potępienie tym, którzy są w Jezusie Krystusie, to jest, którzy nie wedle ciała chodzą, ale według ducha.
8:2
Abowiem zakon ducha żywota, który jest w Krystusie Jezusie, wyswobodził mię od zakonu grzechu i śmierci.
8:3
Bo mdłość zakonu, gdy nie mogła nic w ciele, Bóg posławszy własnego Syna swego w podobieństwie grzesznego ciała, a to dla grzechu, potępił grzech w ciele.
8:4
Aby ono prawo zakonne było wypełnione w nas, którzy nie podług ciała chodzimy, ale według ducha.
8:5
Abowiem którzy są wedle ciała, bawią się rzeczami cielesnymi, a którzy są wedle ducha, rzeczami duchownemi.
8:6
Gdyż zrozumienie cielesne jest śmierć, a rozumienie duchowne jest żywot i pokój.
8:7
Przeto iż rozumienie ciała jest nieprzyjacielstwem przeciwko Bogu, bo nie bywa poddane zakonowi Bożemu, gdyż też ani być może.
8:8
A tak którzy są w ciele, Bogu się podobać nie mogą.
8:9
Wy tedy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jesli kto Ducha Krystusowego nie ma, tenci nie jest jego.
8:10
A jesli Krystus w was jest, ciało jestci martwe dla grzechu, a duch jest żywot dla sprawiedliwości.
8:11
A jesli Duch onego, który Krystusa wzbudził z martwych, w was mieszka, ten który wzbudził Krystusa z martwych, ożywi i ciała wasze śmiertelne przez Ducha swojego, który w was mieszka.
8:12
A także, bracia! Powinni jesteśmy nie ciału, abyśmy podług ciała żyli.
8:13
Abowiem jeslibyście według ciała żyli, pomrzecie, ale jesli Duchem sprawy ciała umartwicie, żyć będziecie.
8:14
Bo wszyscy, którzy Duchem Bożym bywają rządzeni, ci są synmi Bożymi.
8:15
Gdyżeście nie wzięli ducha niewolstwa ku bojaźni, ale wzięliście Ducha przysposobienia, przez którego wołamy: Abba, to jest Ociec!
8:16
Który Duch sam świadczy społu i z duchem naszym, iż jesteśmy syny Bożymi.
8:17
A jesli synmi, tedy też i dziedzicmi, dziedzicy Boży mówię, a społu dziedzicy z Krystusem, jesli z nim cirpimy, abyśmy i z nim byli uwielbieni.
8:18
Abowiem rozumiem, iż nie są równe utrapienia, które czasu tego cierpimy przyszłej chwale, która się nam objawi.
8:19
Bo rzeczy stworzone z wielką chucią oczekawają, ażby się okazali synowie Boży.
8:20
Gdyż próżności poddane są rzeczy stworzone, nie dobrowolnie, ale dla tego, który je poddanemi uczynił pod nadzieją.
8:21
Dla tego, iż ony będą wyswobodzone z niewolstwa skażenia, na wolność chwały synów Bożych.
8:22
Gdyż wiemy, iż wszytki rzeczy stworzone społu wzdychają i społu boleją aż i do czasu tego.
8:23
A nie tylko ony rzeczy, ale i ci, którzy mają początki Ducha, to jest my sami w sobie wzdychamy, oczekawając przysposobienia synów, to jest odkupienia ciała naszego.
8:24
Abowiem nadzieją jesteśmy zachowani, a nadzieja jesliby widziana była, nie jestci nadzieją. A co kto widzi przeczżeby się tego nadziewał?
8:25
Ale jesli się tego nadziewamy, czego nie widzimy, iście z cirpliwością oczekawamy.
8:26
Także też i Duch dopomaga krewkościam naszym, abowiem tego o co byśmy prosili, jakoby potrzeba, nie wiemy, ale sam Duch prosi za nami wzdychaniem niewymówionym.
8:27
A ten, który się wywiaduje serc, wieć, który jest umysł Ducha, iż według Boga prosi za świętymi.
8:28
Wiemy też, że tym, którzy miłują Boga, wszytki rzeczy społu dopomagają ku dobremu, to jest tym, którzy są według naznaczenia jego wezwani.
8:29
Abowiem, które on przed tym poznał, ty też przed tym naznaczył, aby się zstali podobnymi wyobrażeniu Syna jego, żeby on był pierworodnym miedzy wielem braciej.
8:30
A które on przed tym naznaczył, tych też wezwał; a których wezwał, ty też usprawiedliwił; a które usprawiedliwił, ty też i uwielbił.
8:31
Cóż tedy rzeczemy na to? Jesli Bóg za nami, któż przeciwko nam?
8:32
Który też własnemu Synowi nie sfolgował, ale go za nas wszytki wydał na śmierć. Jakoż też nam wszytkich rzeczy z nim nie daruje?
8:33
Któż będzie skarżył na wybrane Boże? Bógci jest, który usprawiedliwia.
8:34
Któryż jest, coby potępił? Krystus jestci tym, który umarł i owszem też, który powstał i który jest na prawicy Bożej, który też prosi za nami.
8:35
Któż nas odłączy od miłości Krystusowej? Izali utrapienie? Izali ucisk ? Izali przesladowanie? Izali głód? Izali nagość? Izali niebezpieczeństwo? Izali miecz?
8:36
Jako napisano jest: Dla ciebie cały dzień zabijani bywamy, byliśmy poczytani jako owce na zabicie naznaczone.
8:37
Ale w tym wszytkim przezwyciążamy przez tego, który nas umiłował.
8:38
Abowiem mocnie wierzę, iż ani śmierć, ani żywot, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani przełożeństwa, ani terazniejsze rzeczy, ani przyszłe.
8:39
Ani wysokość, ani głębokość, ani żadna insza rzecz stworzona nie będzie mogła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Krystusie, Panie naszym.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Rzekł: Jam jest Bóg, Bóg ojca twego! Nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim narodem.
I Mojż 46:3

W Chrystusie

Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie...
II Tym 2:1

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii możemy zauważyć że Kain rozmawiał bezpośrednio z bogiem, a Abel tego nigdy nie robił (I Mojż 4:6-15).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.
Ps 34:16


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić