„Tak, że nie jesteś już niewolnikiem - ale dzieckiem; a skoro dzieckiem, to i dziedzicem Boga przez Chrystusa.”

Nowa Biblia Gdańska: List do Galacjan 4,7

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: List św. Pawła do Rzymian 5:1

Tytuł oryginalny
List Pawła apostoła do Rzymianów
O Przekładzie
5:1
Będąc tedy przez wiarę usprawiedliwieni, pokój u Boga mamy przez Pana naszego Jezusa Krystusa.
5:2
Przez któregośmy też wiarą otrzymali przystęp ku tej łasce, przez którą stoimy i chlubimy się w nadziei chwały Bożej.
5:3
A nie tylko to, ale się też i w uciskach chlubimy wiedząc, iż ucisk cirpliwość sprawuje.
5:4
A cirpliwość doświadczenie, doświadczenie nadzieję.
5:5
A nadzieja nie pohańbia, przeto iż miłość Boża jest wylana w sercach naszych przez Ducha świętego, który nam jest dan.
5:6
Abowiemci Krystus, gdyśmy my jeszcze żadnej mocy nie mieli, czasu swego umarł za niepobożne.
5:7
Zaisteć ledwie by kto umarł za sprawiedliwego, abowiem snadź by też kto śmiał umrzeć za dobrodzieja swojego.
5:8
Ale Bóg zaleca miłość swoję ku nam, że gdyśmy my jeszcze byli grzesznymi, Krystus za nas umarł.
5:9
Będąc tedy usprawiedliwieni krwią jego, daleko więcej teraz będziemy przezeń od gniewu zachowani.
5:10
Bo jesliże będąc nieprzyjacielmi, jestechmy zjednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, daleko więcej będąc zjednani, będziemy przez żywot jego zachowani.
5:11
A nie tylko to, ale się też i chlubimy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Krystusa, przez któregośmy teraz zjednanie otrzymali.
5:12
A dla tegoż, jako przez jednego człowieka grzech na świat wszedł, a przez grzech śmierć; i także na wszytki ludzi śmierć przeszła, w którym wszyscy zgrzeszyli.
5:13
Abowiem aż do zakonu grzech był na świecie, a grzech nie bywa przyczytan, gdy zakonu nie masz.
5:14
Ale śmierć królowała od Adama aż do Mojżesza nad tymi też, którzy byli nie zgrzeszyli na podobieństwo przestępstwa Adamowego, który jest kształtem onego, który miał przyjdź.
5:15
A wszakoż dar nie jest jako przestępstwo, abowiem jesli przestępstwem jednego wiele ich pomarło, dalekoć więcej na wiele ich opłynęła łaska Boża i dar z łaski, która jest jednego człowieka Jezusa Krystusa.
5:16
A dobrodziejstwo nie takowe jest jako śmierć, co przyszła przez jednego, który zgrzeszył. Gdyż wina jednego występku przyszła ku potępieniu, ale dar bywa dan z wiela występków ku usprawiedliwieniu.
5:17
Abowiem jesli jednego przestępstwem śmierć królowała przez jednego, daleko więcej ci, którzy obfitą onę łaskę i dar sprawiedliwości biorą, w żywocie królować będą przez jednego Jezusa Krystusa.
5:18
A także tedy jako przez jedno przestępstwo zstali się wszyscy ludzie winni potępienia, także przez jednego usprawiedliwienie, dobrodziejstwo opłynęło na wszytki ludzi, ku usprawiedliwieniu żywota.
5:19
Bo jako przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wiele ich zstało się grzesznymi, także przez posłuszeństwo jednego wiele ich zstanie się sprawiedliwymi.
5:20
A zakonci ktemu przyszedł, aby się mnożyło przestępstwo, ale gdzie się grzech rozmnożył, tam łaska obfitowała.
5:21
Aby jako grzech królował ku śmierci, tak też aby łaska królowała przez sprawiedliwość ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Krystusa, Pana naszego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pozostań przy mnie, Nie bój się; kto nastawać będzie na moje życie nastawać będzie i na twoje życie, lecz u mnie jesteś pod dobrą opieką.
I Sam 22:23

W Chrystusie

A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego.
I Jan 2:28

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Był tak ogromny głód w Samarii że 2 kobiety postanowiły zabić swoich synów i ich zjeść. Pierwszego dnia zjadły syna pierwszej kobiety a drugiego dnia kiedy miały zjeść syna drugiej kobiety ta druga ukryła go. (II Król 6:25-29).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą.
I Kor 1:18


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić