„Abowiem już niektóre odstąpiły i za Szatanem szły.”

Biblia Brzeska: 1 List św. Pawła do Tymoteusza 5,15

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga Sędziów 18:22

Tytuł oryginalny
Księgi Sędziów
O Przekładzie
18:1
Za onych czasów nie było króla w Izraelu, a w tymże czasie szukało sobie pokolenie Dan dziedzictwa ku mieszkaniu, abowiem jeszcze nie przypadał był na nie dział dziedziczny w pośrzód pokolenia Izraelskiego, aż i do onego czasu.
18:2
A przetoż synowie Dan wyprawili z pokolenia swego a z granic swych pięć mężów walecznych z Saraa i z Estaol, aby wyszpiegowali ziemię a pilnie ją wypatrzyli. I rzekli do nich: Idźcież wyszpiegujcie ziemię. Którzy szedszy na górę Efraim, przyszli aż w dom Michasów i tamże przenocowali.
18:3
Tam gdy byli blisko domu jego, poznali głos młodzieńca Lewity i zstąpiwszy tam rzekli mu: Któż cię tu przywiódł? A co tu czynisz? I co tu masz za sprawę?
18:4
A on im powiedział: Tak a tak postanowił ze mną Michas i ujednał mnie sobie, abych był kapłanem jego.
18:5
Tedy oni rzekli k niemu: Prosim poradź się Boga, abychmy wiedzieli, poszczęścili się nam ta droga, na którą idziemy?
18:6
I odpowiedział im kapłan: Idźcie w pokoju, abowiem Pan będzie sprawował drogę waszę, którą macie przed sobą.
18:7
A tak odszedszy oni pięć mężów, przyszli do Lais i obaczyli, iż ludzie którzy w nim byli, mieszkali bezpiecznie wedle zwyczaju Sydończyków, którzy będąc w pokoju i w bezpieczeństwie nikogo na się nie mieli, coby im w ich ziemi przekazać miał, a chciał nad nimi panować. K temu iż też różni byli od Sydończyków, żadnej sprawy z nimi nie mając.
18:8
Gdy się tedy stamtąd wrócili ku braciej swej do Saraa i do Estaol, pytali ich bracia, co by tam sprawili
18:9
A oni rzekli: Wstańcie, a ciągnimi przeciw im, bociechmy wypatrzyli ziemię, że jest barzo dobra, a wy tu próżnujecie? Nie mieszkajcież tedy, a pódźmy ją posiądźmy.
18:10
A przyjdziecie tam na bezpieczny lud a do ziemie przestronej, którąć dał Bóg w ręce wasze. A tamci jest miejsce, kędy nie masz żadnego niedostatku wszech rzeczy, które się rodzą z ziemie.
18:11
I wyszło z pokolenia Dan z onego miejsca, to jest Saraa i z Estaol, sześćset mężów dobrze ku bojowi przygotowanych.
18:12
A idąc położyli się z wojskiem u Karjatjarym w Juda, a dlategoż miejsce ono nazwali Mahene Dan, aż i do dnia tego, a jest za Karjatjarym.
18:13
A stamtąd się zaś ruszyli na górę Efraim i przyszli aż do domu Michasowego.
18:14
I mówili oni pięć mężów, którzy chodzili na szpiegi do ziemie Lais, ku braciej swej: Nie wiecież, iż w tym domu jest efod i terafim i obraz lity i rzerzany? A przetoż teraz wiedzcie, co macie czynić.
18:15
Tedy oni tam wstąpili, a przyszli do domu młodzieńca Lewity, w domu Michasowym i przywitali go łaskawie.
18:16
Ale oni sześćset mężów zbrojnych, co byli z synów Dan, zostali przede drzwiami.
18:17
A tak oni pięć mężów, kórzy tam na szpiegi chodzili do ziemie, wszedszy tam, wzięli obraz lany i ryty, efod i terafim, a kapłan stał we drzwiach brany z sześcią set mężów zbrojnie przyprawionych.
18:18
Gdy tedy brali z domu Michasowego lity obraz, efod, terafim i obraz ryty, rzekł do nich kapłan: Cóż czynicie?
18:19
A oni mu odpowiedzieli: Milcz a zatul sobie ręką usta swe, a pódź z nami, a bądź ojcem i kapłanem naszym. A cóż ci lepiej? Czyli być kapłanem w domu męża jednego, czyli być kapłanem pokolenia i domu izraelskiego?
18:20
Tedy się to serdecznie podobało kapłanowi i wziawszy efod, terafim i obraz, wszedł wpośrodek ludu onego.
18:21
A tak oni idąc stamtąd, puścili przed sobą dziateczki, bydła i co było kosztowniejszego.
18:22
A gdy już byli daleko od domu Michasowego, mężowie ci, którzy byli niedaleko domu jego, zebrawszy się gonili syny Dan.
18:23
I wołali za nimi, ale się oni obróciwszy rzekli do Michasa: Cóżci po tym, żeś się tak zebrał.
18:24
A on odpowiedział: Bogi którem ja poczynił sobie, pobraliście mi gwałtem i kapłana, a odeszliście nic mi nie zostawiwszy, a jeszcze mię pytacie: Cóż mi po tym?
18:25
Na to mu odpowiedzieli synowie Dan: Nie wołajże za nami, by snadź męże zagniewani nie rzucili się na was, a tak zginiesz społu z domem twoim.
18:26
A tak szli oni mężowie z Dan w swą drogę. A Michas widząc, że byli możniejszy niżli on, wrócił się a szedł do domu swego.
18:27
Tedy oni wziąwszy to, co był sprawił Michas i z kapłanem, którego miał, przyszli do Lachis ku ludowi spokojnemu i bezpiecznemu, a wysiekli je mieczem i miasto spalili.
18:28
A nie mieli kto by je był ratował, abowiem byli daleko od Sydonu a żadnego porozumienia z ni z kiem nie mieli A to miasto leżało w dolinie, która jest przeciw Betrohob, które znowu oprawiwszy mieszkali w nim.
18:29
I nazwali je Dan imieniem ojca swego, który się był urodził Izraelowi, chociaż przed tym miasto ono nazywano Lais.
18:30
A tak synowie Dan postawili tam sobie obraz ryty. A Jonatan, syn Gersonów, syna Manassesowego, on sam i synowie jego byli kapłany w pokoleniu Dan, aż do czasu pojmania obywatelów onej ziemie.
18:31
Tamże miedzy niemi postawion jest on obraz ryty Michasów, który był sobie sprawił przez wszytek on czas, póki dom Pański był w Sylo.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I stanie się tak: Jak byliście, domu Judy i domu Izraela, przekleństwem wśród narodów, tak wybawię was i będziecie błogosławieństwem! Nie bójcie się, niech się wzmocnią wasze ręce!
Zach 8:13

W Chrystusie

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Rzym 6:23

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Hebrajskie słowo "Bayith" oznacza "dom". Słowo to połączone z innymi Hebrajskimi słowami użyte jest do opisu ponad 50 miejsc w Biblii (np. Beyth Aven = "dom marności").

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził.
I Jan 5:1


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić