„Którzy chybili względem prawdy, mówiąc, że wskrzeszenie już się dokonało, więc wiarę niektórych przewracają.”

Nowa Biblia Gdańska: Drugi list do Tymoteusza 2,18

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga Sędziów 16:9

Tytuł oryginalny
Księgi Sędziów
O Przekładzie
16:1
Potym Samson szedł do Gazy, a ujzrawszy tam karczmarkę, wstąpił do niej.
16:2
I powiedziano to mieszczanom w Gazie, że tam Samson przyszedł a obstąpiwszy go, strzegli nań przez onę całą noc w branie miejskiej i sprawując się cicho przez onę wszytkę noc mówili tak: Gdy się pocznie rozedniewać, zabijemy go.
16:3
Ale Samson spawszy aż do północy wstał a porwał branę miescką ze dwiema podwojami, a wyrwawszy je z zatworami i włożywszy je na ramiona swoje, szedł z niemi aż na wierzch góry, która była przeciw Hebron.
16:4
Potym się rozmiłował niewiasty w dolinie Sorek, którą zwano Dalila.
16:5
Do której przyszły książęta filistyńskie i tak mówiły: Wyłudź na nim a wywiedz się w czym jest tak wielka moc jego i w czymbychmy się mu zmocnić mogli, żebychmy go związawszy nad nim się napastwili, a każdy z nas da tobie tysiąc i sto śrebrników.
16:6
A tak Dalila rzekła do Samsona: Proszę cię powiedz mi, w czym jest tak wielka moc twoja, a czymbyś związan i zwyciężon mógł być?
16:7
Na to jej odpowiedział Samson: Jesliby mię związano siedmią wici surowych, które jeszcze nie zeschły, tedy nie będę miał mocy a stanę się jako i ini ludzie.
16:8
A tak książęta filistyńskie przynieśli siedm wici surowych, a jeszcze niezeschłych i związała go imi.
16:9
A oni nań już strzegli w komorze u niej, tedy ona rzekła: Oto Samsonie Filistyni nad tobą. Ale on roztargnął wici nie inak jakoby miał rozerwać zgrzebne powrósło ogniem przepalone i nie doznano mocy jego.
16:10
Rzekła potym Dalila do Samsona: Otoś mię oszydził i skłamałeś mną, ale proszę powiedzże mi teraz, czym by cię zwięzać.
16:11
A on jej odpowiedział: Jesliby mię związano powrozmi nowymi, któremi jeszcze nie rabiano, tedyć się stanę mdłym jako i jeden z ludzi.
16:12
A tak Dalila wzięła powrozy nowe, a związała go imi, a rzekła k niemu: Filistyni nad tobą Samsonie. A oni też nań strzegli w komorze. Ale on potargał je na ramionach swych jako nić.
16:13
Rzekła zatym k niemu Dalila: Jeszczeż ze mnie szydzisz a kłamasz mną? Oznajmiże mi już, czym byś mógł być związan? A on jej powiedział: Jeslibyś uplotła na głowie mej siedm warkoczów z płótnem.
16:14
A uwiązała je u goździa. Co gdy ona uczyniła rzekła: Samsonie masz na się Filistyny. Ale się on ocuciwszy, wyrwał góźdź i włosy z płótnem splecione.
16:15
Tedy ona rzekła k niemu: Jakoż śmiesz mówić, że mię miłujesz a ty ku mnie serca nie masz? Jużeś mię to po trzykroć oszydził i nie powiedziałeś mi w czym jest tak wielka moc twoja.
16:16
Gdy mu tedy na każdy dzień słowy przytyskowała, a przykrzyła się, tak iż od frasunku mało nie umarł.
16:17
Tedy jej oznajmił wszytek swój umysł a powiedział jej: Brzytwa nigdy nie postała na głowie mojej, gdyżem jest Nazarejczyk Boży jeszcze z żywota matki swej, a tak, gdyby mię ogolono, odejdzie ode mnie moc moja, a będę mdłem jako i wszyscy ludzie.
16:18
Widząc tedy Dalila, iż jej wszytek swój umysł oznajmił, posłała po książęta filistyńskie mówiąc: Pódźcież teraz, boć mi już oznajmił wszytek swój umysł. A tak do niej przyszły książęta filistyńskie, a przyniosły jej pieniądze z sobą.
16:19
Tedy go ona uśpiła na łonie swoim a przyzwawszy człowieka niektórego, dała ustrzyc siedm kędzierzy z głowy jego, potym go jęła draźnić, ano moc jego odeszła już była od niego.
16:20
Zatym mu rzekła: Samsonie masz na się Filistyny. A on się ocuciwszy ze snu swego rzekł: Wynidę jako pierwsze i wtóre, a wydrę się im A nie wiedział, że już był Pan odstąpił od niego.
16:21
A tak Filistyni pojmawszy go, wyłupili mu oczy i wiedli go do Gazy, związawszy dwiema miedzianymi łańcuchy, a tak musiał mleć żarny w ciemnicy.
16:22
Po onym potym ostrzyżeniu poczęły odrastać włosy jego.
16:23
A na ten czas się zebrali Filistyni sprawować ofiary wielkie Dagonowi, bogu swemu, i weselić się. I mówili tak: Podał bóg nasz w ręce nasze Samsona, nieprzyjaciela naszego.
16:24
Którego też lud ujzrawszy, chwalił boga swego mówiąc: Podał bóg w ręce nasze nieprzyjaciela naszego, a tego który pustoszył ziemię naszą i który wiele naszych pomordował.
16:25
Tam potym gdy byli dobrej myśli, rozkazali Samsona zawołać k sobie, aby im błaznował, a także go zawołano z ciemnice i błaznował przed nimi, a postawion jest miedzy słupy.
16:26
Za tym rzekł Samson do pacholęcia, które go wodziło: Dowiedź mię do tych słupów, na których dom stoi, abych ich pomacał a podparł się na nich.
16:27
A w onym domu było pełno mężów i niewiast, przytym wszytki książęta filistyńskie, a na dachu też było około trzech tysięcy mężów i niewiast, którzy się dziwowali, gdy błaznował Samson.
16:28
Wzywał tedy Samson Pana a rzekł: Panie Boże proszę wspomni na mię, a racz mię zmocnić proszę cię tylko ten raz o Boże, abych się jeden raz pomścił nad Filistyny oczu moich.
16:29
I ujął Samson dwa słupy pośrzednie, na których dom stał, jeden po prawej a drugi po lewej stronie.
16:30
Zatymże rzekł: Niechaj umrę z Filistyny. A gdy strząsnął jemi ze wszytkiej mocy, upadł dom na książęta i na wszytek lud, który w nim był, a było pobitych więcej kiedy sam umierał, a niżli ich pobił za żywota swego.
16:31
A tak szli bracia jego i wszytek dom ojca jego, a wziawszy go, wrócili się i pogrzebli go w grobie Manue, ojca jego, miedzy Saraa i Estaol. A on sądził lud Izraelski przez dwadzieścia lat.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tak znowu postanowiłem w tych dniach czynić dobrze Jeruzalemowi i domowi Judy. Nie bójcie się!
Zach 8:15

W Chrystusie

W którym mamy odkupienie przez krew jego, to jest odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego ...
BG Efez 1:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii nie znajdziemy żadnej wzmianki o tym aby kobieta i mężczyzna tańczyli razem.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Piórami swymi okryje cię. I pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Wierność jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego Ani strzały lecącej za dnia, Ani zarazy, która grasuje w ciemności, Ani moru, który poraża w południe.
Ps 91:4-6


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić