„Wyciągnę Moją rękę na Judę oraz na wszystkich mieszkańców Jeruszalaim i zgładzę z tego miejsca szczątki Baala, imię mnichów wraz z kapłanami.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Sofonjasza 1,4

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga Sędziów 14:1

Tytuł oryginalny
Księgi Sędziów
O Przekładzie
14:1
Tedy Samson szedł do Tamnaty, a ujzrał tam niewiastę z córek filistyńskich.
14:2
I przyszedszy opowiedział to ojcu swemu i matce swojej tak mówiąc: Widziałem niewiastę w Tamnacie z córek filistyńskich, a przetoż mi ją teraz weźmicie za żonę.
14:3
Ale k niemu rzekł ociec i matka jego: A zaś nie masz miedzy córkami braciej twej i we wszytkim ludu moim niewiasty, iże iść chcesz, abyś sobie wziął żonę Filistynów nieobrzezanych? Wszakoż Samson odpowiedział ojcu swemu: Tę mi weźmicie za żonę, bo mi się barzo spodobała.
14:4
A nie wiedzieli ociec ani matka jego, iż to Pan tak mieć chciał, bo już szukał przyczyny na Filistyny, gdyż na on czas panowali Filistyni nad Izraelem.
14:5
Tedy szedł Samson z ojcem swym i z matka swą do Tamnaty, a gdy przychodzili ku winnicom, oto lwie zabieżało mu rycząc.
14:6
I przypadł nań Duch Pański, a rozdał go by więc miał rozerwać koźle, chociaż nic nie miał w ręku swych; i nie oznajmił tego ani ojcu ani matce swojej co był uczynił.
14:7
Potym szedszy do niewiasty, onej która się była upodobała jemu, mówił z nią.
14:8
A wróciwszy się po kilku dni, aby ją pojął, zstąpił, chcąc oglądać on ścierw lwi, a nalazł w nim rój pczół i z miodem.
14:9
I wziawszy go w rękę swą jadł idąc, a potym do ojca i do matki swej przyszedszy dał im też i jedli, ale im nie powiedział, iż onego miodu nabrał z ścierwu lwiego.
14:10
Szedł tedy ociec jego do niewiasty, a sprawił tam Samson gody, tak jako był zwyczaj, iż je młodzieńcy sprawowali.
14:11
A tak gdy go tam ujzrano, wzięli do niego trzydzieści towarzyszów i byli przy nim.
14:12
Do których rzekł Samson: Zadam wam teraz gadkę, a jesli ją zgadniecie przez siedm dni wesela, a wyłożycie mi ją, tedy wam dam trzydzieści prześcieradeł, dam i trzydzieści szat odmiennych.
14:13
A jesliż mi jej nie zgadniecie, tedy wy mnie dacie trzydzieści prześcieradł i trzydzieści szat odmiennych. Którzy jemu odpowiedzieli: Powiedzże nam tę gadkę a będziem jej słuchać.
14:14
A tak on rzekł do nich: Z pożyrającego wyszedł pokarm, a z mocnego wyszła słodkość. I nie mogli zgadnąć przez trzy dni onej to gadki.
14:15
Gdy już tedy przychodził dzień siódmy rzekli do żony Samsonowej: Namawiaj męża twego, aby nam powiedział gadkę, chceszli bychmy cię nie spalili i z domem ojca twego. I na to żeście nas tu wezwali, abyście nam pobrali majętności nasze.
14:16
Płakała tedy żona Samsonowa przed nim mówiąc: Zaprawdę mię masz w nienawiści a nie miłujesz mię, zadałeś gadkę ludowi memu a nie chcesz mi jej oznajmić. Który tak rzekł do niej: Otom jej ojcu swemu i matce nie oznajmił, a tobie bych ją oznajmić miał?
14:17
Ale ona płakała przed nim przez onę wszytkę siedm dni póki gody były, aż jej oznajmił dnia siódmego, gdy mu już donaglała. A także ona oznajmiła gadkę ludowi swemu.
14:18
Tedy mężowie miasta onego w siódmy dzień przed zachodem słońca rzekli k niemu: Cóż może być słodszego nad miód, a co może być mocniejszego nad lwa? Którym on odpowiedział: Byście byli nie orali cielicą moją, nie trafilibyście byli gadki mojej.
14:19
I przypadł nań Duch Pański, a szedszy do Askalon, zabił z nich trzydzieści mężów i wziąwszy łupy ich, oddał z nich szaty oddmienne onym, którzy zgadli gadkę. Także się rozgniewawszy szedł do domu ojca swego.
14:20
A żona Samsonowa dana jest towarzyszowi jego, którego był on sobie wziął za przyjaciela.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy rzekł do nich Jezus: Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mnie ujrzą.
Mat 28:10

W Chrystusie

Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.
II Piotr 1:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Józef został ostrzeżony we śnie o tym aby wziął Marię i dzieciątko Jezusa i udał się do Egiptu aby Jezus nie został zabity kiedy Król Herod wydał swój dekret aby zabić wszystkich chłopców poniżej 2 roku życia (Mat 2:13-16, Oz 11:1).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa.
I Piotr 2:5


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić