„Pisałem do zboru; ale Diotrefes, który miedzy nimi chce być przedniejszym, nie przyjmuje nas.”

Biblia Brzeska: 3 List św. Jana 1,9

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga Ozeasza 4:1

Tytuł oryginalny
Proroctwo Ozeasza proroka
O Przekładzie
4:1
Wy synowie izraelscy, słuchajcie słowa Pańskiego! Abowiem Pan ma przą z mieszkającemi na ziemi tej, gdyż nie masz prawdy ani miłosierdzia, ani poznania Bożego na ziemi tej.
4:2
Ale krzywoprzysięstwo, kłamstwo, mężobójstwo, złodziejstwo, cudzołóstwo się mnożyło, a bywają częste morderstwa.
4:3
A dla tegoż zażali się ziemia, a którykolwiek na niej mieszka zemdleje z zwierzęty polnemi i ptaki powietrznemi, gdyż i ryby morskie wyzdychają.
4:4
A wszakoż, niech żaden nie strofuje ani winuje drugiego, gdyż lud twój podobny jest onemu, który się wadzi z kapłanem.
4:5
A przetoż dziś upadniesz, a prorok twój z tobą jako w nocy; a ja wykorzenię matkę twoję.
4:6
Lud mój jest wycięt prze swoję nieumiejętność, gdyżeś ty odrzucił naukę moję, a ja też wzgardzę ciebie, iż nie będziesz mi sprawował urzędu kapłańskiego. A gdyżeś zapomniał zakonu Boga twego, ja też zapomninał synów twoich.
4:7
Im ich więcej było, tym też więcej grzeszyli przeciwko mnie; przetoż ja też chwałę ich obrócę w posromocenie.
4:8
Pożyrają przestępstwa ludu mojego, a grzechem jego się żywią.
4:9
A jaki jest lud, taki kapłan i dla tego drogi jego nawiedzę nad nim, a uczynki jego oddam jemu.
4:10
Będą jeść, a nie będą nasyceni; cudzołożyć będą, a nie rozrodzą się; abowiem przestali mieć w ućciwości Pana.
4:11
Scudzołożenie, wino i moszcz serce odejmują.
4:12
Lud mój rady szuka u drewna swego, a jego kij dawa odpowiedź jemu; abowiem duch cudzołóstwa wwiódł ji w błąd, tak iż opuściwszy Boga swego scudzołożyli się.
4:13
Czynią ofiary na wierzchoch gór, a kadzą na pagórkoch, pod dębiną i pod topoliną i pod więziną przeto, iż ich cień jest wdzięczny, a dla tego córki wasze wszeteczeństwa się dopuszczają, a niewiasty wasze cudzołożą.
4:14
Nie nawiedzę karaniem córek waszych, gdy się scudzołożą, ani niewiastek waszych, gdy zwszetecznieją, abowiem z wszetecznicami odchodzicie na stronę i z nierządnicami ofiary sprawujecie, a przetoż lud nieumiejętny skaran będzie.
4:15
Jesli tedy cudzołożysz ty, o Izraelu! Niechże wżdy nie grzeszy Juda, ani wchodźcie do Galgal i nie chodźcie też do Betawen, ani przysięgajcie mówiąc: Żywie Pan.
4:16
Abowiem Izrael stał się odpornym jako jałowica nieokrócona, a wszakoż je Pan paść będzie, jako barana na równinach.
4:17
Efraim przystał do bałwanów, a przetoż go opuść.
4:18
Biesiady ich wychodzą z miary, cudzołożyli obrońce jego, nauczyli się niewstydliwie mówić: Przynoścież.
4:19
Powiąże je wiatr skrzydłami swemi i będą zawstydzeni dla ofiar swych.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Potem rzekł Dawid do Salomona, swego syna: Zabierz się dzielnie i ochotnie do dzieła, Nie bój się i Nie lękaj się, gdyż Pan, Bóg mój, będzie z tobą. On cię nie zawiedzie ani cię nie opuści, dopóki nie będzie wykonana cała praca wokoło służby w świątyni Pana.
I Kron 28:20

W Chrystusie

Lecz kto zachowuje Słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy.
I Jan 2:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Słowo "wiara" jest użyte w Nowym Testamencie 245 razy ale tylko 2 razy zostało użyte w Starym Testamencie.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić