„Tedy rzecze i tym, którzy po lewicy będą: Idźcie ode mnie przeklęci w ogień wieczny, który zgotowany jest diabłu i aniołom jego.”

Biblia Brzeska: Ewangelia św. Mateusza 25,41

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga Nehemiasza 5:2

Tytuł oryginalny
Księgi Nehemiaszowe które pospolicie zową Wtóremi Księgami Ezdraszowemi
O Przekładzie
5:1
Wszczęło się tedy wielkie wołanie ludzi i żon ich przeciw Żydom ich braciej.
5:2
Abowiem byli, którzy mówili: Synów naszych i córek naszych i nas samych barzo wiele, a przetoż musiemy brać zboża, abychmy jedli i żywili się.
5:3
Niektórzy też byli co mówili: Pola nasze, winnice nasze i domy nasze pozastawiamy, a będziem brać na nie zboża w tym głodzie.
5:4
Byli też jeszcze niektórzy co mówili: Napożyczalichmy pieniędzy na pola i na winnice nasze, żebychmy zapłacili podatek królowi.
5:5
A oto ciało nasze jest jako ciało braciej naszej, a synowie naszy jako synowie ich, a oto my dawamy w niewolą tak syny nasze jako i córki nasze, iż służyć muszą i są już niektóre z córek naszych w niewolą podane, a przedsię dostatku nie mamy odkupić je, gdyż pola nasze i winnice nasze inszy otrzymali.
5:6
I byłem barzo frasowity, gdym słyszał wołanie ich i słowa takowe.
5:7
A umyśliłem radę takową w sercu swym, żem sfukał przedniejsze i przełożone mówiąc do nich: Przeczże tak każdy z was bierze lichwę od braciej swojej? I uczyniłem na nie zgromadzenie wielkie.
5:8
I rzekłem do nich: Myśmy odkupili bracią naszę, Żydy, którzy byli poganom zaprzedani podług przemożenia naszego. A wy zasię przedawacie bracią waszę, abyśmy je zasię wykupowali? Ale oni umilknęli, a nie mieli nam co odpowiedzieć.
5:9
K temum rzekł: To co czynicie nie jest dobrze! Izaż nie będziecie chodzić w bojaźni Boga waszego, żebyśmy nie byli posromoceni miedzy narody, które nas nienawidzą.
5:10
I jać też z bracią moją dajemy pożyczanym obyczajem pieniędzy i zboża. Odpuśćmyż im proszę was dług ten.
5:11
Wróćcież im dziś proszę was pola ich, winnice, sady oliwne i domy ich i stokrotną część pieniędzy, zboża, oliwy i wina, któreście od nich w lichwie wyciągali.
5:12
Tedy oni odpowiedzieli: Wróciemy, a nie będziem od nich tego wyciągać i uczyniemy tak jakoś powiedział. Wezwałem też k temu i kapłany, a przywiodłem je na przysięgę, aby też na to przyzwolili.
5:13
Potymem wytrząsnął zanadrza moje i mówiłem: Niech tak wytrząśnie Bóg każdego człowieka, który by nie uczynił dosyć temu słowu, tak z domu jego, jako i z pracej jego, aby był wytrząśnion i wypróżnion. I rzekło wszytko zgromadzenie: Amen. Chwalili tedy Pana, a lud wszytek uczynił dosyć słowu onemu.
5:14
A od onego dnia jakom jest postanowion książęciem w ich ziemi judzkiej, ode dwudziestego roku, aż do trzydziestego i wtórego panowania Artakserksesa króla, to jest przez dwanaście lat ani ja, ani bracia moi nie jedlichmy obroku książęcego.
5:15
A pierwszy książęta, co przede mną byli, ociążali lud biorąc od nich chleb i wino, nad śrebra czterdzieści syklów, także i słudzy ich używali okrucieństwa nad ludem, czegom ja nie czynił dla bojaźni Bożej.
5:16
Nad to i mur oprawowałem, a nikogochmy nie skupili z rolej, a k temu i wszyscy służebnicy moi zawżdy byli u roboty.
5:17
Nadto Żydowie z przełożonych sto i pięćdziesiąt mężów, którzy od nas przychodzili od poganów okolicznych, jadali u stołu mego.
5:18
A dlategoż na każdy dzień gotowano wołu jednego, owiec tłustych sześć, a prze mię też ptaki gotowano, a dziesiątego dnia wszytkim hojnie wina dawano. A wszakożem się nie upominał obroku, który miał przydź na książę, abowiem był ten lud obciążon niewólstwem wielkim.
5:19
Wspomniż na mię o Boże mój czym dobrym, za to comkolwiek ja czynił ludowi temu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.
Jan 16:33

W Chrystusie

Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą.
BT I Jan 5:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii wymienionych jest 8 rodzai broni używanych do walki wręcz: Topór, Łuk i strzały, Maczuga, Sztylet, Buława, Proca, Włócznia, Miecz.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić