„Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei, opartej na ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą.”

Biblia Warszawska: List św. Pawła do Kolosan 1,23

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga Nehemiasza 5:1

Tytuł oryginalny
Księgi Nehemiaszowe które pospolicie zową Wtóremi Księgami Ezdraszowemi
O Przekładzie
5:1
Wszczęło się tedy wielkie wołanie ludzi i żon ich przeciw Żydom ich braciej.
5:2
Abowiem byli, którzy mówili: Synów naszych i córek naszych i nas samych barzo wiele, a przetoż musiemy brać zboża, abychmy jedli i żywili się.
5:3
Niektórzy też byli co mówili: Pola nasze, winnice nasze i domy nasze pozastawiamy, a będziem brać na nie zboża w tym głodzie.
5:4
Byli też jeszcze niektórzy co mówili: Napożyczalichmy pieniędzy na pola i na winnice nasze, żebychmy zapłacili podatek królowi.
5:5
A oto ciało nasze jest jako ciało braciej naszej, a synowie naszy jako synowie ich, a oto my dawamy w niewolą tak syny nasze jako i córki nasze, iż służyć muszą i są już niektóre z córek naszych w niewolą podane, a przedsię dostatku nie mamy odkupić je, gdyż pola nasze i winnice nasze inszy otrzymali.
5:6
I byłem barzo frasowity, gdym słyszał wołanie ich i słowa takowe.
5:7
A umyśliłem radę takową w sercu swym, żem sfukał przedniejsze i przełożone mówiąc do nich: Przeczże tak każdy z was bierze lichwę od braciej swojej? I uczyniłem na nie zgromadzenie wielkie.
5:8
I rzekłem do nich: Myśmy odkupili bracią naszę, Żydy, którzy byli poganom zaprzedani podług przemożenia naszego. A wy zasię przedawacie bracią waszę, abyśmy je zasię wykupowali? Ale oni umilknęli, a nie mieli nam co odpowiedzieć.
5:9
K temum rzekł: To co czynicie nie jest dobrze! Izaż nie będziecie chodzić w bojaźni Boga waszego, żebyśmy nie byli posromoceni miedzy narody, które nas nienawidzą.
5:10
I jać też z bracią moją dajemy pożyczanym obyczajem pieniędzy i zboża. Odpuśćmyż im proszę was dług ten.
5:11
Wróćcież im dziś proszę was pola ich, winnice, sady oliwne i domy ich i stokrotną część pieniędzy, zboża, oliwy i wina, któreście od nich w lichwie wyciągali.
5:12
Tedy oni odpowiedzieli: Wróciemy, a nie będziem od nich tego wyciągać i uczyniemy tak jakoś powiedział. Wezwałem też k temu i kapłany, a przywiodłem je na przysięgę, aby też na to przyzwolili.
5:13
Potymem wytrząsnął zanadrza moje i mówiłem: Niech tak wytrząśnie Bóg każdego człowieka, który by nie uczynił dosyć temu słowu, tak z domu jego, jako i z pracej jego, aby był wytrząśnion i wypróżnion. I rzekło wszytko zgromadzenie: Amen. Chwalili tedy Pana, a lud wszytek uczynił dosyć słowu onemu.
5:14
A od onego dnia jakom jest postanowion książęciem w ich ziemi judzkiej, ode dwudziestego roku, aż do trzydziestego i wtórego panowania Artakserksesa króla, to jest przez dwanaście lat ani ja, ani bracia moi nie jedlichmy obroku książęcego.
5:15
A pierwszy książęta, co przede mną byli, ociążali lud biorąc od nich chleb i wino, nad śrebra czterdzieści syklów, także i słudzy ich używali okrucieństwa nad ludem, czegom ja nie czynił dla bojaźni Bożej.
5:16
Nad to i mur oprawowałem, a nikogochmy nie skupili z rolej, a k temu i wszyscy służebnicy moi zawżdy byli u roboty.
5:17
Nadto Żydowie z przełożonych sto i pięćdziesiąt mężów, którzy od nas przychodzili od poganów okolicznych, jadali u stołu mego.
5:18
A dlategoż na każdy dzień gotowano wołu jednego, owiec tłustych sześć, a prze mię też ptaki gotowano, a dziesiątego dnia wszytkim hojnie wina dawano. A wszakożem się nie upominał obroku, który miał przydź na książę, abowiem był ten lud obciążon niewólstwem wielkim.
5:19
Wspomniż na mię o Boże mój czym dobrym, za to comkolwiek ja czynił ludowi temu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Spokojnie się ułożę i zasnę, Bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam.
Ps 4:9

W Chrystusie

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
Efez 2:8-9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Nad każdym z 4 sędziów Izraela był Duch Święty i każdy z nich mógł powiedzieć "Duch Wszechmocnego Pana nade mną": Othniel (Sdz 3:10), Gideon (Sdz 6:34), Jefta (Sdz 11:29) i Samson (Sdz 13:25, Sdz 14:6, Sdz 14:19, Sdz 15:14).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania,
Rzym 6:5


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić