„Miałbym ci wiele do napisania, lecz nie chcę pisać atramentem i piórem.”

Biblia Warszawska: 3 List św. Jana 1,13

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga Nehemiasza 3:1

Tytuł oryginalny
Księgi Nehemiaszowe które pospolicie zową Wtóremi Księgami Ezdraszowemi
O Przekładzie
3:1
Po tym powstał Eliasyb, kapłan nawyższy i bracia jego kapłani, a budowali branę kędy wyganiano bydła, ciż ją oprawili i postawili drzwi jej aż do wieże Meab i wyprawili ją aż do wieże Hananeel.
3:2
A podle miejsca tego budowali ludzie z Jerycha, podle których też budował Zachur, syn Amrego.
3:3
Przytym Branę Rybną budowali synowie Asnaa, którzy też sprawili pokład jej i przyprawili wrota do niej z zamki i z zaworami jej.
3:4
Podle nich poprawował Meremot, syn Urjaszów, syna Halkosa, a podle nich też budował Mosollam, syn Barachijaszów, syna Mesezabeela; podle których też oprawował Sadok, syna Baany.
3:5
Podle tych zasię budowali Tekuitcy; ale ci, co byli zacniejszy miedzy nimi, nie podłożyli szyje swej pod roboty Pana swego.
3:6
A Starą Branę oprawował Jojada, syn Fasea i Mosollam, syn Besodie; ci sprawili pokład jej i postawili wrota, zamki i zawory jej.
3:7
Podle nich budował Melatiasz Gabanitczyk i Jadon Meronotczyk i mężowie z Gabaon i z Mispa, aż do stolice książęcej za rzeką.
3:8
Podle tych budował Uzjel, syn Arajasza z cechu złotniczego, a podle niego budował Ananiasz, syn Harakaima i pobudowali tak Jeruzalem, aż do muru szerokiego.
3:9
Przytym podle tych budował Refajasz, syn Hurów, przełożony nad połowicą Jeruzalem.
3:10
A podle nich budował Jedajasz, syn Harumafów i przeciw swemu domowi, a podle niego budował Hattus, syn Hasabomaszów.
3:11
Drugą część budował Malchiasz, syn Harymów i Hazub, syn Faatmoabów, także i wieżę Tamurym.
3:12
Podle tego budował Sallum, syn Halochesów, książę nad połowicą Jeruzalem, tak on sam jako i córki jego.
3:13
Branę też nad doliną oprawował Hanun i mieszczanie z Zanoj, a ci ją zbudowawszy, postawili wrota jej, zamki i zawory jej, k temu na tysiąc łokci muru do brany, którą gnój wywożono.
3:14
Tę zasię Branę Gnojową budował Melchiasz, syn Rachabów, przedniejszy w części Betacharem, ten ją zbudował i nakrył i postawił wrota, zamki i zawory jej.
3:15
K temu branę u studniej oprawował Sallun, syn Cholhozy, przedniejszy nad ulicą Mispa; ten ją pobudował, pobił, postawił wrota i zamki i zawory jej, przytym i mur nad stawem Selaku, ogrodu królewskiemu, aż do wschodu, po którym schodzą z miasta Dawidowego.
3:16
Po nim budował Nehemiasz, syn Azbuka, przedniejszy nad połowicą ulice Betsur, aż do miejsca przeciwko grobom Dawidowym, aż do stawu misternie usypanego i aż do domu mocarzów.
3:17
Po nim budowali Lewitowie: Rehum, syn Bany i podle niego budował Hasabiasz, przedniejszy nad połowicą ulice Ceila, na swej stronie.
3:18
Po nich zasię budowali bracia ich Banai, syn Henadadów, przedniejszy nad połowicą ulice Ceila.
3:19
Podle którego budował Ezer, syn Jesuy, przedniejszy nad Mizmą, drugą stronę przeciw schowaniu przypraw wojennych w kącie.
3:20
Po nim wzruszony gniewem Baruch, syn Zachaja, budował drugą część, od onego kąta, aż do drzwi Eliasyba, kapłana nawyższego.
3:21
Po nim budował Merymut, syn Urjaszów, syna Hattosa, wtóry wymiar ode drzwi domu Eliasybowego, aż do końca domu jego.
3:22
Po nim zasię budowali kapłani, którzy mieszkali w równi.
3:23
Po nim budował Beniamin i Hasub, przeciw domowi swemu, podle którego budował Azariasz, syn Maasjaszów, syna Ananiaszowego, podle domu swego.
3:24
Podle niego zasię budował Bennui, syn Henadadów, część drugą od domu Azariaszowego, aż do kąta, kędy się mury schadzały.
3:25
Nadto Falel, syn Ozy, budował przeciw kątowi i wieży wychodzącej z wyższego pałacu królewskiego, która była podle sieni ciemnice; a po nim budował Fadajasz, syn Farosów.
3:26
Netynejczycy zasię, co mieszkali na zamku, zbudowali aż do miejsca idąc ku Branie Wodnej, od wschodu słońca i ku wieży wysokiej.
3:27
Po nim budowali Tekujtowie, drugą część od wieże wielkiej i wysokiej aż do muru zamkowego.
3:28
Potym od Brany Końskiej budowali kapłani, każdy przeciw domowi swemu.
3:29
Potym budował Sadok, syn Emmerów, przeciw domowi swemu, a po nim budował Semejasz, syn Secheniaszów, stróż brany od wschodu słońca.
3:30
Po nim budował Hananiasz, syn Selemiaszów i Hanun, syn Zalafów szósty, wtórą część. A po nim budował Mesullam, syn Barachiaszów, przeciw gmachowi swemu.
3:31
Po nim budował Melchiasz, z cechu złotniczego, aż do domu Netynejczyków i kupców, przeciw branie Mifkad, aż do sale narożnej.
3:32
A miedzy salą narożną i braną kędy bydła wyganiano, budowali złotnicy i kupcy.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A on odpowiedział: Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi.
II Król 6:16

W Chrystusie

Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu
Kol 3:3

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Ziemia była całkowicie pokryta wodą dwa razy: podczas stworzenia (I Mojż 1) i podczas potopu (I Mojż 7).
Potop

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić