„Tak bowiem mówi PAN do mnie: Będę spokojny i będę przypatrywać się z mojego przybytku – jak pogodne ciepło po deszczu, jak obłok rosy w upalne żniwo.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Izajasza 18,4

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga Jozuego 1:1

Tytuł oryginalny
Księgi Jozuego
O Przekładzie
1:1
I stało się po śmierci Mojżesza, sługi Pańskiego, iż mówił Pan do Jozuego, syna Nunowego, służebnika Mojżeszowego, tymi słowy:
1:2
Mojżesz, służebnik mój, umarł; a przetoż bądź teraz gotów, a przejdź przez ten Jordan ze wszytkim tem ludem do ziemie, którą ja dawam synom Izraelskim.
1:3
A jakom powiedział Mojżeszowi, dałem wam wszelkie miejsce, gdzie jedno staną stopy nóg waszych.
1:4
Granice wasze będą od puszczej i od Libanu aż do rzeki wielkiej Eufrates, wszytka ziemia Hetejczyków, aż do morza wielkiego ku zachodowi.
1:5
Żaden się tobie nie oprze dokąd żyw będziesz. Abowiem jakom był z Mojżeszem, tak i z tobą będę. Nie odstąpię cię, ani cię opuszczę.
1:6
Bądźże tedy mocnym a stałym, abowiem ty ludowi temu podzielisz w dziedzictwo ziemię tę, którąm ją zaprzysiągł ojcom ich, iż ją im dać mam.
1:7
Jedno bądź mocnym a stałym tym więcej, abyś się starał, żebyś czynił dosyć wszytkiemu zakonowi, który tobie rozkazał Mojżesz, służebnik mój. Nie uchylajże się od niego, ani na prawo ani na lewo, iżbyś się roztropnie sprawował gdziekolwiek pójdziesz.
1:8
Księgi zakonu tego niechaj nigdy od ust twych nie odstępują, ale w nich będziesz rozmyślał we dnie i w nocy, a staraj się, abyś czynił dosyć wszytkiemu temu, co w nich jest napisano. Abowiem tak sprawy twe szczęśliwieć się szańcować będą, a roztropnie się sprawować będziesz.
1:9
Izalim tobie nie rozkazał, abyś był mocnym i stałym? A iżbyś się nie bał ani lękał? Abowiem Pan, Bóg twój, jest z tobą gdziekolwiek pójdziesz.
1:10
A przetoż Jozue rozkazał tak przełożonym nad ludem:
1:11
Przejdźcie przez pośrzodek wojska, a rozkażcie ludowi, aby sobie przygotowali spiżę, abowiem po trzecim dniu przejdziecie Jordan, abyście weszli a posiedli ziemie, którą Pan, Bóg wasz, dawa w osiadłość wam.
1:12
Przy tym mówił Jozue Rubenitom i Gadytom i połowicy pokolenia Manassesowego tymi słowy:
1:13
Pamiętajcie na to, co wam rozkazał Mojżesz, służebnik Pański, mówiąc: Pan, Bóg wasz, sprawił wam odpoczynienie, a dał wam tę ziemię.
1:14
Żony wasze, dziatki i bydła wasze zostaną w ziemi, którą wam dał Mojżesz z tę tu stronę Jordanu, ale wy pójdziecie zbrojni przed bracią waszą ile jest miedzy wami godnych ku bojowi, a będziecie im na pomocy.
1:15
Aż też Pan sprawi odpoczynienie braciej waszej jako i wam, a oni posiędą ziemię, którą im dawa Pan, Bóg wasz; potym się wrócicie do ziemie dziedzictwa waszego, a otrzymacie ją, tę którą wam oddał Mojżesz, sługa Pański, z tę stronę Jordanu ku wschodu słońca.
1:16
Tedy odpowiedzieli Jozuemu tymi słowy: My uczyniemy wszytko to, coś nam rozkazał, a pójdziemy gdziekolwiek nas poślesz.
1:17
Abowiem jakochmy we wszem Mojżeszowi posłuszni byli, także i tobie posłusznymi będziemy, tylko żeby z tobą był Pan, Bóg twój, jako był z Mojżeszem.
1:18
Ktożkolwiek przeciwnem będzie rozkazaniu twemu, a słowom twym nie będzie posłusznym, gdy mu co rozkażesz, niechaj umrze, jedno bądź mężnym a stałym.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

Który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych.
II Kor 1:22

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Najlepszy przyjaciel Dawida, Jonatan (syn Saula) miał syna który nazywał się Mefiboszet. Był on znany także jako Meribbaal (I Kron 8:34, I Kron 9:40). Wspomniany człowiek podczas upadku uszkodził nogi i został kaleką w wieku 5 lat. Wydarzyło się to podczas ucieczki z jego niańką - II Sam 4:4.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,
I Tes 5:8-9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić