„Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niechaj będzie z nami w prawdzie i w miłości.”

Biblia Warszawska: 2 List św. Jana 1,3

Biblia Brzeska
Księga Jeremiasza 1:1

Tytuł oryginalny
Proroctwo Jeremiaszowe
O Przekładzie
1:1
Słowa Jeremiasza, syna Helkiaszowego, z kapłanów, którzy byli w Anatot, w ziemi Beniamin.
1:2
Do którego stało się słowo Pańskie za czasów Jozjasza, syna Amonowego, króla judzkiego, roku trzynastego panowania jego.
1:3
I trwało za czasów Joakima, syna Jozjaszowego, króla judzkiego, aż do wykończenia jedennastego roku za Sedekiasza, syna Jozjasza, króla judzkiego, to jest aż do zagnania w niewolą Jerozolimitanów miesiąca piątego.
1:4
I stało się słowo Pańskie ku mnie w ten sposób.
1:5
Pirwej niżlim cię w żywocie stworzył, poznałem cię; a pierwej niżliś wyszedł z macice, poświęciłem cię, a dałem cię za proroka narodom.
1:6
Tedym rzekł: Ach mój Panie, Boże, oto mówić nie umiem, bom jest dziecięciem.
1:7
A Pan rzekł ku mnie: Nie powiedaj tego, ażebyś był dziecięciem, abowiem pójdziesz do wszytkich, do których ja ciebie poślę, a opowiesz wszytko to, co ja rozkażę tobie.
1:8
Nie bój się ich, abowiem jestem z tobą ku wybawieniu ciebie, mówi Pan.
1:9
I wyciągnąwszy Pan rękę swą, dotknął się ust moich, potym rzekł do mnie: Oto kładę słowa moje do ust twoich.
1:10
Oto dziś postawiłem cię doględaczem nad narody i nad królestwy, abyś wykorzeniał i psował, gubił i podwracał, budował i szczepił.
1:11
K temu słowo Pańskie stało się do mnie w ten sposób: Co widzisz Jeremiaszu? A jam rzekł: Widzę rózgę drzewa migdałowego śpieszącą się ku kwitnieniu.
1:12
A Pan rzekł ku mnie: Dobrześ obaczył, abowiem się ja pospieszę, abych wykonał słowo moje.
1:13
Po wtóre słowo Pańskie stało się ku mnie w ten sposób: Co ty jeszcze widzisz? A jam odpowiedział: Widzę garniec kipiący od północy.
1:14
I rzekł Pan do mnie: Wszytko złe poruszy się od północy, na wszytki mieszkające na ziemi.
1:15
Abowiem oto zwołam wszytki narody z królestw północnych, mówi Pan, którzy przyjdą i każdy z osobna postawi stolicę swą w branach Jeruzalem i wszędy około wszytkich murów jego i po wszytkich miastach judzkich.
1:16
I oznajmię im przyczyny sądów moich, dla złości tych, którzy mnie opuścili, a bogom obcem kadzili i chwalili robotę rąk swoich.
1:17
Przepaszże tedy biodra swoje, a powstań, abyś mówił do nich wszytko, co ja rozkażę tobie. Nie bójże się ich, bych cię snadź nie starł przed nimi.
1:18
A oto postawiłem cię dziś jako miastem obronnym, a słupem żelaznym i murem miedzianym przeciw wszytkiej ziemi, przeciw królom judzkim i przeciw książętom jego, przeciw kapłanom jego i przeciw wszytkiemu ludowi tej ziemie.
1:19
I oborzą się przeciw tobie, ale nie zwyciężą cię, abowiem jestem z tobą, mówi Pan, ku wybawieniu ciebie.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Rzekł do nich Izajasz: Tak powiedzcie waszemu panu: Tak mówi Pan: Nie bój się tych słów, które słyszałeś, a którymi lżyli mnie pachołcy króla asyryjskiego.
II Król 19:6

W Chrystusie

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios.
Efez 1:3

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Konie w Biblii wymieniane są 156 razy.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić