„Dlatego i my od onego dnia, któregośmy to usłyszeli, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście byli napełnieni znajomością woli jego we wszelkiej mądrości i w wyrozumieniu duchownem.”

Biblia Gdańska (1881): Kolosensów 1,9

Biblia Brzeska
Księga Izajasza 8:20

Tytuł oryginalny
Poczyna się proroctwo Ezajasza proroka
O Przekładzie
8:1
I rzekł Pan ku mnie: Weźmi sobie wielkie księgi, a pisz na nich pismem zwyczajnym: Spiesz się do łupu, a kwap się do bitunku.
8:2
Tedym wziął z sobą świadki wierne, to jest Uriasza kapłana i Zachariasza, syna Jeberechiaszowego.
8:3
I przyszedłem do prorokiniej, która począwszy porodziła syna. A Pan rzekł do mnie: Wzew imię jego: Kwap się do łupu, a spiesz się do bitunku.
8:4
Abowiem pierwej niż pocznie dziecię mówić: Ojcze mój, matko moja, będzie wzięta moc Damaszku i łupy Samarjej od króla assyryjskiego.
8:5
I mówił Pan dalej ku mnie tymi słowy:
8:6
Dlatego, iż odrzucił lud ten wody Syloe, które idą cicho, a weselił się z Razynem i synem Romaljego.
8:7
A przetoż oto Pan przywiedzie na nie wody jednej rzeki mocne a wielkie, to jest króla assyryjskiego i wszytkę chwałę jego i wstąpi na wszytki strugi jego, a wyleje z brzegów jego wszytkich.
8:8
Przejdzie też przez Judę, wyleje a zatopi i aż do szyje wzbierze, a rozszerzenie skrzydł jego napełni szerokość ziemie twojej, o Emanuel.
8:9
Zbierajcież się narodowie, a będziecie porażeni, a uszyma pojmujcie wszyscy z dalekich ziem; przyprawujcie się, a będziecie starci; gotujcie się, a potłoczeni będziecie.
8:10
Zamkniecie radę, a będzie rozproszona; namówicie się, lecz nic nie będzie z tego, abowiem z nami jest Bóg.
8:11
Bo jak Pan rzekł do mnie ze srogiem napominaniem, a nauczył mnie, żebych nie chodził na drogę ludu tego, mówiąc:
8:12
Nie powiedajcież: Zprzysiężenie jest, bo gdykolwiek powieda lud ten: Zprzysiężenie jest, postrachu ich nie bójcie się, ani się im trwożyć dawajcie.
8:13
Pana zastępów tego święcić będziecie. A on niech będzie bojaźnią waszą i postrachem waszym.
8:14
I będzie wam ku poświęceniu, ale się stanie kamieniem obrażenia a opoką upadku dwiema domom izraelskim i sidłem a siecią mieszczanom jerozolimskim.
8:15
I otrąca się w nich wiele ich, upadną a pokruszą się, usidlą się a powikłają się.
8:16
Zawiąż świadectwo, zapieczętuj zakon miedzy uczniami moimi.
8:17
Będę oczekawał Pana, który zakrył oblicze swoje od domu Jakubowego i w nim ufać będę.
8:18
Oto ja i dziatki, które mnie dał Pan na znamię i na podziw w Izraelu, a jest to od Pana zastępów, który mieszka na górze Syjon.
8:19
A gdy do was mówić będą: Pytajcie się od czarowników a wieszczków, którzy szepczą i markocą, odpowiedajcie: Izali nie dokłada się lud Boga swego? Azaż od żywych do umarłych biegają?
8:20
Owszem do zakonu i do świadectwa. A jesli nie będą powiedać wedle jego słowa, nie masz w nich poranniejszej światłości
8:21
Przechodząc tedy przez nie, uciskiem i głodem strapiony będzie, a w ogłodzeniu swym rozgniewa się i złorzeczyć będzie króla swego i Boga swego poglądając wzgórę.
8:22
A patrzając na ziemię oto uciśnienie i ciemności zamieszanie i utrapienie i będzie wepchnion do ciemności.
8:23
A wszakoż ten, co tam utrapiony będzie, nie tak zaćmion będzie, jako gdy się pierwej ziemi Zabulon i ziemi Neftali ulżyło, a na ostatek ociążona jest droga morska za Jordanem na pograniczu poganów.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pozostań przy mnie, Nie bój się; kto nastawać będzie na moje życie nastawać będzie i na twoje życie, lecz u mnie jesteś pod dobrą opieką.
I Sam 22:23

W Chrystusie

Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.
Dz 1:8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Angielskie słowo "objawienie" pochodzi od Greckiego słowa "apokalupsis". Od niego także pochodzi słowo "Apokalipsa".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Prawdziwa to mowa: Jeśli bowiem z nim umarliśmy, z nim też żyć będziemy; Jeśli z nim wytrwamy, z nim też królować będziemy; jeśli się go zaprzemy, i On się nas zaprze; Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może.
II Tym 2:11-13


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić