„A oni rzekli: Jedni Janem Chrzcicielem, a drudzy Elijaszem, insi też Jeremijaszem, albo jednym z proroków”

Biblia Gdańska (1632): Mateusza 16,14

Biblia Brzeska
Księga Izajasza 60:9

Tytuł oryginalny
Poczyna się proroctwo Ezajasza proroka
O Przekładzie
60:1
Powstań, objaśni się, abowiem światłość twa przyszła, a chwała Pańska wzeszła nad tobą.
60:2
Abowiem oto ciemności okryją ziemię, a zaćmienie narody, ale Pan wznidzie nad tobą, a chwała jego nad tobą oglądana będzie.
60:3
A pogani chodzić będą w jasności twojej i królowie w oświeceniu wześcia twego.
60:4
Podnieś oczy twe około siebie i wejzry; wszyscy ci się zgromadzili, a przyszli k tobie; synowie twoi zejdą się z daleka, a córki twoje jako u piastunek na ręku chowane będą.
60:5
Tedy oglądasz, a rozjaśnisz się, a serce twe zadziwuje się, a od wesela rozroście się, gdy wielkość morza będzie obrócona k tobie, a moc poganów do ciebie przyjdzie.
60:6
Obfitość wielbłądów okryje cię i mułów z Madjany i z Efa; wszyscy z Saby zbieżą się przynosząc złoto i kadzidło, a wysławiając chwały Pańskie.
60:7
Wszytki owce zgromadzą się k tobie z Kedar, a barani z Nabajotu będą tobie służyć; będą ofiarowani na ołtarzu ubłagania mego, a dom majestatu mego uwielbię.
60:8
Którzyż są ci, co jako obłok przylatują, a jako gołębice do maclochów swoich.
60:9
Zaiste i wyspy mię też oczekiwają i okręty z Tarsys jako z dawna było, aby syny twoje przywiodły z daleka, a ich srebro i złoto społu z nimi, dla imienia Pana, Boga twego, a świętego izraelskiego, który cię uwielbił.
60:10
A synowie cudzoziemców pobudują mury twoje i królowie ich tobie służyć będą, abowiem w rozgniewaniu moim uderzyłem cię był, a w dobroci mojej zmiłowałem się nad tobą.
60:11
Też i brany twoje otworem stać będą, nie będą zawarte ani we dnie ani w nocy, aby bogactwa poganów do ciebie zniesione były, a królowie ich, iżby byli przywiedzieni.
60:12
Abowiem naród i królestwo, które tobie służyć nie będzie, zginie; i owszem ony wszytki narody do gruntu poborzone będą.
60:13
Chwała Libanu przybieży k tobie, jedlina, sośnia i bukszpan społu, ku ochędożeniu miejsca mojego świętego, uwielbię miejsce nóg moich.
60:14
Tedy synowie tych, co cię trapili, przyjdą kłaniając się przed tobą i wszyscy ci, którzy tobie złorzeczyli, upadną u stóp nóg twoich, a będą cię nazywać miastem Pańskim, Syjonem świętego izraelskiego.
60:15
Bo iżeś była opuszczona i wzgardzona, a nie był żaden, któryby przechodził przez cię, postawię cię w chwale wiecznej i w weselu od narodu do narodu.
60:16
Będziesz sać mleko z poganów, a piersiami królewskimi będziesz wychowana. Tak się dowiesz, iżem ja jest Pan, zbawiciel twój, a odkupiciel twój, możny w Jakubie.
60:17
Przyniosę tobie złoto miasto miedzi, a miasto żelaza przyniosę srebro i miasto drew miedź, a żelazo miasto kamienia. Założę pokój nad zwierzchnością twoją, a sprawiedliwość nad przełożeństwem twoim.
60:18
Gwałtu więcej w ziemi twej nie będzie, ani zburzenia, ani spustoszenia na granicach twoich, ale mur twój będzie nazwan zbawieniem, a brany twoje chwałą.
60:19
Nie będzie w tobie więcej słońce za światłość we dnie, ani światło miesiąca w tobie świecić będzie, ale Pan w tobie świecić będzie światłością wieczną, a Bóg twój będzie wielmożnością twoją.
60:20
Słońce twoje już nigdy nie zajdzie, a miesiąc twój nigdy się nie skryje, abowiem Pan będzie tobie światłością wieczną; a dni smutku twego skończą się.
60:21
Wszyscy z ludu twego sprawiedliwi będą, posiędą dziedzicznie na wieki ziemię, rodzaje szczepów jej będą sprawą moich rąk, abych był pochwalon.
60:22
Maluczka czeladka rozrodzi się tysiącmi, a namniejsza rozroście się w naród namocniejszy. Jam jest Pan, pospieszę się, iż to uczynię czasu swego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Gal 3:26

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jedynym cudem uczynionym przez Jezusa który wymieniony został we wszystkich Ewangeliach jest cud w którym nakarmił 5000 ludzi (Mat 14:13-21, Mar 6:32-44, Łuk 9:12-17, Jan 6:1-14).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu.
Rzym 5:9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić