„już nie jako sługę, ale miasto sługi, brata namilszego, zwłaszcza mnie: jakoż daleko więcej tobie i w ciele, i w Panu?”

Biblia Jakuba Wujka: List do Filemona 1,16

Biblia Brzeska
Księga Izajasza 5:3

Tytuł oryginalny
Poczyna się proroctwo Ezajasza proroka
O Przekładzie
5:1
I teraz zaśpiewam namilszemu mojemu piosnkę jego o winnicy jego. Namilszy mój miał winnicę na pagórku płodnym.
5:2
I ogrodził ją i wybrał z niej kamienie, a nasadził ją macicami wybornymi, zbudował wieżę wpośród jej i postawił tam prasę, a czekał, aby wydała jagody, ale ona zrodziła płone wino.
5:3
Nuż już teraz wy mieszczanie z Jeruzalem i mężowie z Judy rozsądźcie miedzy mną a winnicą moją.
5:4
Cóż dalej czynić było winnicy mojej, czego bych ja jej był nie uczynił? Przeczżem czekał aby wydała jagody, a ona zrodziła płone wino?
5:5
A teraz okażę wam, co uczynię winnicy mojej: rozbiorę płot jej a będzie popasiona. Ja rozerwę ogrodzenie jej a ona podeptana będzie.
5:6
I tak ją spustoszę, że dalej już nie będzie oprawowana ani okopywana; oset a ciernie będą róść w niej i rozkażę obłokom, aby więcej dżdżem jej nie pokrapiały.
5:7
Dom izraelski jest winnicą Pana zastępów, a lud judzki są szczep jego narozkoszniejszy i oczekawał od nich prawości, ali uciśnienie; oczekawał sprawiedliwości, ali narzekanie.
5:8
Biada tym, którzy przyłączają dom ku domowi a przyczyniają rolą ku rolej, aż i miejsca nie stawa. I będziecież wy sami mieszkać na ziemi?
5:9
Jużci to jest w uszoch Pana zastępów, tak iż wiele domów wielkich i zacnych spustoszeją, a będą przez obywatelów.
5:10
Abowiem dziesięć zagonów winnice, tylko jeden bat wina uczynią, a homer nasienia, tylko jeden efa urodzi.
5:11
Biada wam, którzy wstawacie rano ku naśladowaniu pijaństwa i tym, którzy na niem do wieczora używają, aż je rozpali wino.
5:12
Arfa, lutnia, bęben, piszczałka i wino są na biesiadach ich, a nie oglądają się na sprawę Pańską i nie baczą na sprawy rąk jego.
5:13
A dlategoż zawiedzion jest do więzienia lud mój, iż nie miał umiejętności a szlachetni jego głodem są uciśnieni i pospólstwo jego schnęło od pragnienia.
5:14
Przetoż rozwarło piekło duszę swoję, a otworzyło przez miary paszczękę swoję, a tam szlachcicy jego zstąpili i pospólstwo jego, bogacze jego i ci, co się w nim weselili.
5:15
I będzie poniżon człowiek, a mąż utulać się musi i oczy podniosłych zniżone będą.
5:16
Ale Pan zastępów będzie wywyższon w sądzie, a Bóg święty poświęci się w sprawiedliwości.
5:17
A barankowie paść się będą według zwyczaju swego, a przychodniowie pustyń tłuszczów pożywać będą.
5:18
Biada tym, którzy ciągną złość jako powrozmi próżności, a grzech jako łańcuchem wozowym.
5:19
Którzy powiedają: Niech się pospieszy, a sprawa jego niech rychło przyjdzie, abychmy ją jedno oglądali, niech się przybliży, a rada świętego izraelskiego niech przyjdzie, żebychmy ją poznali.
5:20
Biada onym, którzy nazywają złe dobrym a dobre złym, którzy kładą ciemność za światłości, a światłość za ciemności, którzy pokładają gorzkość na miejsce słodkości, a słodkość na miejsce gorzkości.
5:21
Biada onym, którzy sami u siebie widzą się być mądrymi, a sami w siebie roztropnymi.
5:22
Biada onym, którzy są mocni ku piciu wina a ludziom trwałym ku nalewaniu sekar.
5:23
Którzy usprawiedliwiają niesprawiedliwego za dary, a sprawiedliwość sprawiedliwych odejmują od nich.
5:24
A przetoż jako płomień ogniowy trawi ścierń, a płomień zżyra mierzwę, tak korzeń ich stanie się jako próchno, a latorośl ich zniszczeje jako proch, abowiem odrzucili zakon Pana zastępów, a zgardzili słowo świętego izraelskiego.
5:25
A tak gniew Pański zapalił się przeciw ludowi swemu, a wyciągnąwszy rękę swą uderzył nań i zadrżały góry, a trupy ich roztargane są wpośrzód ulic ich. A przedsię w tym wszytkim nie ustał gniew jego, owszem jeszcze wyciągniona jest ręka jego.
5:26
Podniesie chorągiew w narodoch dalekich, a świstaniem przyzowie lud z skończyn ziemie i oto przyjdzie rychło a prędko.
5:27
Żaden miedzy nimi nie będzie spracowany, ani któryby się potknąć miał, ani drzemiący, ani ospały, a pas na biodrach jego nie rozepnie się i rzemyk u trzewika jego nie rozwiąże się.
5:28
Strzały jego są ostre, a wszytki łuki jego będą wyciągnione, kopyta koni jego zdadzą się jako krzemień, a koła jego jako wicher.
5:29
Ryk jego jako lwi, a ryczeć będzie jako szczenięta lwie i będzie mruczał chwytając łup swój, porwie ji, a nie będzie, co by ji wydarł.
5:30
Zahuczy nad niem dnia onego jako morze, a gdy patrzeć będziemy na ziemie, oto ciemności będą utrapienia, a światło zaćmi się na niebie jego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł Pan do Jozuego: Nie bój się ich, gdyż wydam ich w twoje ręce; nikt z nich nie ostoi się przed tobą.
Joz 10:8

W Chrystusie

Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.
I Jan 5:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii wymienione zostały jedynie dwa rodzaje orzechów: Migdały i Pistacje.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić