„Gdy zaś Filistyńczycy ponownie rozłożyli się na równinie,”

Biblia Warszawska: I Księga Kronik 14,13

Biblia Brzeska
Księga Ezechiela 30:11

Tytuł oryginalny
Proroctwo Ezechiela proroka
O Przekładzie
30:1
Tedy Słowo Pańskie tak jest mnie podane:
30:2
Synu człowieczy, prorokuj a mów: Tak powieda Pan Bóg: Zawyjcie: Biada dniowi.
30:3
Abowiem bliski jest dzień, a tuż jest dzień Pański, dzień chmurny, a czas poganów przyjdzie.
30:4
Miecz przyjdzie do Egiptu, a będzie strach w ziemi etiopskiej, gdy upadną ranni w Egiptcie, a wielkość jego będzie pojmana i grunty jego podwrócone będą.
30:5
Etiopczycy, Libianie i Lidyjczycy ze wszytkim ludem pospolitym i Chubczycy też i synowie ziemie przymierza polęgą od miecza z nimi.
30:6
Tak mówi Pan: I ci też, którzy podpierają Egipt polęgą, a pycha mocy jego stracona będzie od wieże Siene, polęgą w nim od miecza, mówi Pan Bóg.
30:7
Rozborzeni będą wpośrzód ziem spustoszonych, a miasta ich będą miedzy miasty poborzonemi.
30:8
I dowiedzą się, żem ja jest Pan, gdy zapalę ogień w Egiptcie i gdy będą potarci wszyscy pomocnicy jego.
30:9
Dnia onego wynidą ode mnie posłowie w okręciech ku strachowi ziemie etiopskiej wiele ufającej sobie i będzie miedzy nimi strach jaki był w dzień porażki egiptskiej, abowiem już oto przychodzi.
30:10
Pan Bóg tak mówi: Uczynię koniec wielkości egiptskiej, przez rękę Nabuchodonozora, króla babilońskiego.
30:11
On i lud jego z nim, i ini naokrutniejszy narodowie przyjdą ku skażeniu ziemie, a dobędą mieczów swych przeciw Egiptowi i napełnią ziemię pobitymi.
30:12
Wysuszę jeziora, a zaprzedam ziemię w ręce złośników i spustoszę ziemię ze wszytkim, co w niej jest przez ręce postronnych. Ja Pan mówiłem to.
30:13
Pan Bóg tak mówi: Wytracę bałwany i wniwecz obrócę obrazy z Memfis, a książęcia ziemie egiptskiej nie będzie dalej, a strach będzie po wszej egiptskiej ziemi.
30:14
I poborzę Patros, a podpalę ogień w Zoan, a założę sądy w No.
30:15
Wyleję gniew mój na Syn, które jest mocą egiptską, a wykorzenię wielkość z No.
30:16
Założę ogień w Egiptcie, a Syn się dziwnie rozżali i No będzie rozborzone, a Nof ucisk będzie cierpieć każdy dzień.
30:17
Młodzieńcy Awen i Fibest polęgą od miecza, a ony pójdą w pojmanie.
30:18
Dzień się zaćmi w Tafnis, kiedy tam pokruszę zatwory egiptskie, a pycha możności jego ustanie w nim, obłok ją odkryje, a córki jego będą zawiedzione do więzienia.
30:19
Uczynię sądy w Egiptcie, a dowiedzą się, iżem ja jest Pan.
30:20
Roku jedennastego, dnia siódmego, miesiąca pierwszego, stało się słowo Pańskie ku mnie tym sposobem:
30:21
Synu człowieczy, złomię ramię faraona, króla egiptskiego, a oto nie jest zawinione, aby było zleczone, nie było zawinione chusteczkami, aby mógł dzierżeć miecz.
30:22
A dlatego tak mówi Pan Bóg: Oto ja oburzę się na faraona, króla egiptskiego, a złamię ramię jego mocne i nałomione, a wybiję miecz z rąk jego.
30:23
I rozrzucę Egiptcjany miedzy narody, a rozproszę je po ziemiach.
30:24
A umocnię ramiona króla babilońskiego i podam miecz mój w ręce jego, potrę ramiona faraonowe, a będzie krzyczał przed nim jako ten, który jest raniony na śmierć.
30:25
Umocnię ramiona króla babilońskiego, a ramiona faraonowe zemdleją i poznają, żem ja jest Pan, gdy podam miecz mój w ręce króla babilońskiego, a on go dobędzie nad ziemią egiptską.
30:26
I rozproszę Egipt miedzy narody, a rozwieję je po ziemiach i dowiedzą się, żeciem ja jest Pan.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Lecz Paweł zszedł na dół, przypadł doń i objąwszy go, rzekł: Nie trwóżcie się, bo on żyje.
Dz 20:10

W Chrystusie

A kto przestrzega przykazań jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka.
I Jan 3:24

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Dalila nie obcięła włosów Samsona (Sdz 16:19).
Samson

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić