„I wyrzucili go na zewnątrz winnicy, i zabili. Co więc uczyni im pan winnicy?”

Biblia Przekład Toruński: Ewangelia Łukasza 20,15

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga Daniela 4:1

Tytuł oryginalny
Proroctwo Daniela Proroka
O Przekładzie
4:1
Ja Nabuchodonozor, będąc na pokoju w domu moim, a prawie kwitnący w pałacu moim.
4:2
Widziałem sen, który mię przestraszył i wszytki myśli me, którem miał na łożu swym i widzenia głowy mojej zatrwożyły mię.
4:3
A przetoż wydan jest wyrok ode mnie, aby wszytcy mędrcy babilońscy byli przed obliczność moję przywiedzieni, żeby mi wykład snu oznajmili.
4:4
Przyszli tedy mędrcy i praktykarze, Kaldejczycy i wieszczkowie, a opowiedziałem sen przed nimi, a wszakoż oni wykładu snu oznajmić mi nie umieli.
4:5
Aż potym był przywiedzion przed mię Daniel, którego imię jest Baltasar według imienia boga mego, a w którym jest duch bogów świętych, a przed tym sen mój opowiedziałem.
4:6
O Baltasar, książę nad wszemi mędrcy, wiem iż duch bogów świętych jest w tobie, a żadna tajemnica od ciebie zakryta nie jest, widzenie snu mego, którym widział tudzież i wykład jego powiedz mi.
4:7
Abowiem widzenie głowy mej na łożu moim było to: Widziałem drzewo w pośród ziemie, którego wysokość była wielka.
4:8
Wielkie i mocne drzewo, tak iż wysokość jego dotykała nieba, a rozszerzało się aż do granice wszej ziemie.
4:9
Gałęzi jego były barzo piękne, a owoc jego obfity, na niem był pokarm prze wszytki, a dawało pod sobą cień ku mieszkaniu bestyjam polnem, miedzy też jego gałęziami mieszkało ptastwo powietrzne, a z niego pożywało wszelkie ciało.
4:10
Widziałem jeszcze w widzeniu głowy mej na łożu moim, a ono stróż święty zstąpił z nieba.
4:11
I głośno zawołał tak mówiąc: Podrąbcie drzewo, obetnijcie gałęzi jego, okrzeszcie różdżki jego, a rozproszcie owoc jego. Zwierzęta niech odejdą, które są pod nim, a ptacy niech zlecą z gałęzia jego.
4:12
A wszakoż pień korzenia jego zostawcie w ziemi, a niech będzie związan żelazną i miedzianą związką miedzy chwastem polnym, a niech będzie pokropion rosą niebieską, cząstka jego niechaj będzie z zwierzęty miedzy chwastem ziemie.
4:13
Serce jego niech się odmieni od przyrodzenia człowieczego i niech mu będzie dane serce zwierzęce, a siedm lat niech się wypełnią nad nim.
4:14
Tać była rzecz według wyroku stróżów, a święci to uradzili pytając się: Przecz wżdy tak? Aby żywiący poznali, iż Nawyzszy panuje nad każdem królestwem ludzkim, a dawa je temu komu chce, a postanawia na niem nazgardzeńszego człowieka.
4:15
Tenci jest sen, którym ja Nabuchodonozor król widział. A tak ty, Baltasar oznajm mi wykład jego, abowiem wszytcy mędrcy w królestwie mym, nie mogli mi wyłożyć własności jego, ale ty możesz, abowiem duch bogów świętych jest w tobie.
4:16
Tedy Daniel, którego imię było Baltasar, zamilknął prawie przez jednę godzinę i myśli jego dziwnie go trwożyły. Rzekł tedy tak król do niego: O Baltasar, sen oto ten i wykład jego niech cię nic nie trwoży. Któremu odpowiedział Baltasar: O mój panie, sen ten niech się na ty wypełni, co cię nienawidzą, a wykład jego na nieprzyjacioły twoje.
4:17
Drzewo któreś widział wielkie i mocne, którego wysokość dosięgała nieba, a rozszerzało się po wszej ziemi.
4:18
Którego gałęzi były piękne, a owoc jego obfity, na którym był pokarm prze wszytki, pod którem odpoczywały bestyje polne, a miedzy jego gałęziem mieszkało ptastwo powietrzne.
4:19
Tyś jest sam o królu, któryś jest tak wywyższon i umocnion, a wysokość twa urosła, a przyszła aż prawie ku niebu, także i moc twoja jest aż do kończyn ziemie.
4:20
To zasię coś królu widział stróża i świętego zstępującego z nieba, który wołał: Podrąbcie drzewo a zepsujcie je, wszakoż jednak zostawcie pień korzenia jego w ziemi i niech będzie związan związką żelazną i miedzianą miedzy chwastem polnym, a niech będzie pokropion rosą niebieską, cząstka też jego niech będzie z źwierzęty polnymi, aż się nad nim wypełnią siedm lat.
4:21
Otóż tego wykład masz o królu, a jest to dekret Nawyższego, który jest wydan przeciw tobie królu, panie mój.
4:22
Ciebieć wyrzucą z pośrzodku ludu, a mieszkanie twe będzie z źwierzęty polnymi i będziesz się pasł trawą jako wół, a będziesz pokropion rosą niebieską, a takci się siedm lat nad tobą wypełnią, aż poznasz Nawyższego panującego nad każdym królestwem ludzkim, a iż je on dawa komu chce.
4:23
A to co rozkazano zostawić pień korzenia tego drzewa, znaczy że królestwo twe tobie zostanie, aż poznasz, iż moc jest w niebie.
4:24
A przetoż o królu przyjmi wdzięcznie radę moję, odkup grzechy twoje sprawiedliwością, a złości twe czynieniem miłosierdzia nad ubogimi, abowiem to będzie lekarstwo na występek twój.
4:25
Przyszły tedy wszytki ty rzeczy na Nabuchodonozora króla.
4:26
Po dwunaście miesięcy przechodząc się po pałacoch królewskich w Babilonie.
4:27
I rzekł król tymi słowy: Izali to nie jest wielkie Babilon, którem ja pobudował, aby było królewskiem dworem w mocy możności mojej, ku chwale majestatu mego?
4:28
A jeszcze ty słowa były w uściech królewskich, a oto głos z nieba zstąpił mówiąc: O królu Nabuchodonozor, tobieć mówią: Twoje królestwo odejdzie od ciebie.
4:29
Od ludzi wyrzucą cię, a z źwierzęty polnemi będzie mieszkanie twoje, trawą się paść będziesz jako wół, a siedm lat wypełnią się nad tobą, aż poznasz, iż Nawyższy panuje nad każdym królestwem ludzkim, a iż podawa je komu chce.
4:30
Tejże godziny stało się dosyć słowu onemu nad Nabuchodonozorem i wyrzucon jest od ludzi, a jadł trawę jako wół, a ciało jego było skropione rosą niebieską, aż włosy jego zrosły jako mech na orle, a paznokcie jego były podobne paznoktom ptaszym.
4:31
A gdy czas on wychodził, ja Nabuchodonozor, podniosłem w niebo oczy moje i przyszedłem ku rozumowi, a począłem błogosławić Nawyższemu i chwaliłem i wielbiłem żywiącego na wieki, którego moc jest moc wieczna, a królestwo jego od narodu do narodu.
4:32
Wszyscy mieszkający na ziemi za nic są przed nim, gdyż on wszytko czyni wedle wolej swojej, tak nad zastępy niebieskimi, jako też i nad mieszkającymi na ziemi i nie masz żadnego, coby był na przekazie ręce jego, a któryby rzekł: I cóżeś uczynił?
4:33
Zatym wnet tegoż czasu przywrócon mi jest rozum i przyszedłem zaś ku chwale królestwa i majestatu mego, a pierwszy mój kształt jest mi przywrócon; panowie też radni moi i książęta moje szukały mię, a jestem potwierdzon w królestwie moim i daleko więcej majestat mój podwyższon jest.
4:34
A dlatego teraz, ja Nabuchodonozor, chwalę, wywyższam i wielbię Króla niebieskiego, którego wszytki sprawy są prawda, a drogi jego są sprawiedliwe, tak iż on może poniżyć wszytki ty, co chodzą w pysze.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, córko syjońska! Oto król twój przychodzi, siedząc na źrębięciu oślicy.
Jan 12:15

W Chrystusie

A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.
Rzym 12:2

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jakub wziął od całej swojej rodziny która z nim podróżowała bożki i zakopał je pod terebintem koło Sychem (I Mojż 35:2-4).
Jan Victors - Jakub zakopuje pogańskie bożkiJan Victors - Jakub zakopuje pogańskie bożki

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Nie będą łaknąć ani pragnąć, nie dokuczy im gorący wiatr ni żar słoneczny, bo ten, który lituje się nad nimi, będzie ich prowadził i zawiedzie ich do krynicznych wód.
Iz 49:10


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić