„Jakże ryczy bydło i błąkają się stada wołów, bo nie mają pastwisk; nawet i trzody owiec dotknęła klęska.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Joela 1,18

Biblia Brzeska
Księga: Ewangelia św. Mateusza 6:1

Tytuł oryginalny
Ewanjelija święta Jezusa Krystusa którą Mateusz święty napisał
O Przekładzie
6:1
Strzeżcie się, abyście jałmużny waszej nie czynili przed ludźmi dla tego, abyście byli widzeni od nich, bo inaczej zapłaty mieć nie będziecie u Ojca waszego, który jest na niebie.
6:2
Gdy tedy czynisz jałmużnę, nie każ przed sobą trąbić, jako pokryci ludzie czynią w bożnicach i po ulicach, aby byli w dobrym mniemaniu u ludzi. Zaprawdę powiedam wam, biorą zapłatę swoję.
6:3
A gdy ty czynisz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co prawica twoja czyni.
6:4
Aby jałmużna twoja była w skrytości, a Ociec twój, który obacza w skrytości, on odda tobie jawnie.
6:5
A gdy się modlisz, nie bądź jako pokryci ludzie, abowiem oni w zgromadzeniu na rogach ulic stojąc radzi się modlą, aby się ukazali ludziam. Zaprawdę wam powiedam, iż biorą zapłatę swoję.
6:6
Ale ty, gdy się modlisz, wnidź do pokoju swego, a zawarszy drzwi swoje, proś Ojca twego, który jest w skrytości, a Ociec twój, który obacza w skrytości, odda tobie jawnie.
6:7
A modląc się, nie bądźcie wielomówni, jako pogani, abowiemci oni mniemają, iż będą wysłuchani dla onej swej wielomówności.
6:8
Nie bądźcie tedy im podobnymi, abowiemci wie Ociec wasz, czego potrzebujecie, pierwej niż byście go prosili.
6:9
Wy tedy tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie! Święć się imię twoje;
6:10
Przydź królestwo twoje; bądź wola twa jako w niebie, tak i na ziemi.
6:11
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisia.
6:12
I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
6:13
I nie wwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; abowiem twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki. Amen.
6:14
Bo jesliże odpuścicie ludziam upadki ich, odpuści też wam Ociec wasz on niebieski.
6:15
Ale jesli nie odpuścicie ludziam upadków ich i Ociecci wasz nie odpuści wam upadków waszych.
6:16
A gdy pościcie, nie bądźcie jako pokryci ludzie smętnej twarzy; abowiem oni twarzy swoje odmieniają, aby się ludziom zdało, iż poszczą; zaprawdęć wam powiedam, żeć biorą zapłatę swoję.
6:17
Ale ty, gdy pościsz, pomaż głowę twoję i umyj oblicze twoje.
6:18
Aby nie było jawno ludziom, iż pościsz, ale Ojcu twojemu, który w skrytości jest; a Ociec twój, który obacza w skrytości, odda tobie jawnie.
6:19
Nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza kazi i gdzie złodzieje wykopywają i kradną.
6:20
Ale skarbcie sobie skarby na niebie, gdzie ani mól, ani rdza kazi, gdzie też złodzieje nie wykopają i nie ukradną.
6:21
Abowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.
6:22
Oko jestci światłem ciała, jesliby tedy było proste oko twoje, wszytko ciało twoje światłe będzie.
6:23
Jesliby zaś oko twoje złościwe było, wszytko ciało twoje ciemne będzie; jesli tedy światło, które jest w tobie, ciemnością jest, sama ciemność jakoż wielka jest?
6:24
Żaden nie może dwiema panom służyć, gdyż abo jednego będzie miał w nienawiści, a drugiego miłować będzie, abo przy jednym zostanie, a drugiego wzgardzi; nie możecie Bogu służyć i mamonie.
6:25
Dla tego wam powiedam: Nie troszczcie się o żywot wasz, co byście jedli, abo co byście pili, ani o ciało wasze, w czym byście chodzili; azaż dusza nie jest ważniejsza niż pokarm? I ciało niżli odzienie?
6:26
Patrzajcie na ptaki niebieskie, bo ani sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a wżdy Ociec wasz niebieski żywi je; izali wy nie jesteście daleko ważniejszy niż oni?
6:27
I któż z was troskliwie mysląc, może przydać ku wzrostowi swemu łokieć jeden?
6:28
A o odzienie przeczże się frasujecie? Uznajcie jako lilie polne rostą; nie pracują się, ani przędą.
6:29
A ja wam powiedam, iż ani Salomon we wszytkiej chwale swej nie był przyobleczon, jako jedna z tych.
6:30
Jesliż tedy trawę polną, która dziś jest, a nazajutrz bywa w piec wrzucona, Bóg tak przyodziewa, azaż was nie daleko więcej, o mało ufający?
6:31
Nie bądźcie tedy troskliwi mówiąc: Cóż będziem jeść? Abo co będziem pić? Abo czym przyodziani będziemy?
6:32
(Boć się o tym wszytkim pogani pytają) Abowiem Ociec wasz niebieski wie, że tego wszytkiego potrzebujecie.
6:33
Ale szukajcie naprzód królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a ty wszytki rzeczy będą wam przydane.
6:34
Nie troszczcie się o jutrze, abowiem jutrzejszy dzień o swoje potrzeby troskać się będzie. Dosyćci ma dzień na swym utrapieniu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, gdy się ktoś bogaci, Gdy rośnie chwała domu jego ...
Ps 49:17

W Chrystusie

W nim było życie, a życie było światłością ludzi.
Jan 1:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kiedy Filip powiedział Natanaelowi aby przyszedł i poznał Jezusa z Nazaretu. Natanael odpowiedział "Czy z Nazaretu może być coś dobrego?" (Jan 1:45-46).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić