„Bo było synów Józefowych dwa pokolenia, Manasesowe i Efraimowe; ani dali działu Lewitom w ziemi, oprócz miast ku mieszkaniu, z przedmieściami ich dla bydła ich i dla trzód ich.”

Biblia Gdańska (1632): Jozuego 14,4

Biblia Brzeska
Księga: Ewangelia św. Mateusza 2:15

Tytuł oryginalny
Ewanjelija święta Jezusa Krystusa którą Mateusz święty napisał
O Przekładzie
2:1
A gdy się był narodził Jezus w Betleem mieście ziemie żydowskiej za czasów Heroda króla, oto przyszli mędrcy ze wschodu słońca do Jeruzalem mówiąc:
2:2
I gdzież jest on król żydowski, który się narodził? Abowiemeśmy widzieli gwiazdę jego na wschodu słońca i przyszlichmy chwalić go.
2:3
Co gdy usłyszał król Herod, był zatrwożon i wszytko Jeruzalem z nim.
2:4
I zebrawszy wszytki książęta kapłańskie i nauczyciele ludu, dowiedował się od nich, gdzie się miał Krystus narodzić.
2:5
A oni mu rzekli: W onym Betleem, które jest w ziemi Juda; gdyż tak jest napisano przez proroka:
2:6
I ty Betleem, ziemio judzka, nie jesteś napodlejsze miedzy książęty judzkimi, abowiem z ciebie wynidzie wódz, który będzie rządził on mój lud izraelski.
2:7
Tedy Herod wezwawszy potajemnie onych mędrców, pilnie się wywiadował od nich, którego czasu gwiazda się ukazała.
2:8
I posławszy je do Betleem rzekł: Idźcie tam a pilnie się wywiadujcie o dzieciątku, a nalazszy je, oznajmicie mi, abym ja też przyjechawszy, chwalił go.
2:9
Oni tedy wysłuchawszy króla szli; a oto gwiazda, którą byli widzieli na wschodu słońca, szła przed nimi, aż przyszedszy, stanęła nad miejscem, gdzie było dzieciątko.
2:10
A gdy ujzreli onę gwiazdę, barzo wielką radością uradowali się.
2:11
I uszedszy w dom, naleźli dzieciątko z Marią, matką jego, a upadszy na ziemię, chwalili je, a otworzywszy skarby swoje, ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.
2:12
Wziąwszy tedy rozkazanie od Boga we śnie, aby się nie wracali do Heroda, inszą drogą odeszli do ziemie swojej.
2:13
A gdy już byli odeszli, oto anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi mówiąc: Wstań, a weźmi dzieciątko i matkę jego i uciekaj do Egiptu, a bądź tam, aż ci opowiem; abowiem to przyjdzie, iż Herod będzie szukał dzieciątka, aby je stracił.
2:14
A on ocuciwszy się, wziął dzieciątko i matkę jego w nocy i poszedł do Egiptu.
2:15
I tamże był aż do śmierci Herodowej, aby się spełniło to, co Pan mówił przez proroka rzekąc: Jam wezwał syna swojego z Egiptu.
2:16
Zatym Herod widząc, iż go nagrawali mędrcowie, barzo się rozgniewał i posławszy kazał pomordować wszytki dzieci, które były w Betleem i po wszytkich granicach jego, ode dwu lat i młodsze, wedle czasu, którego się był pilnie wywiedział od mędrców.
2:17
Tedy się wypełniło to, co jest rzeczono przez Jeremiasza proroka mówiącego:
2:18
Głos był słyszan w Ramie, narzekanie, płacz i łkanie wielkie; Rachel płacząc synów swoich, nie chciała być pocieszona dla tego, iż ich nie masz.
2:19
Ale po śmierci Herodowej, oto anioł Pański we śnie ukazał się Józefowi w Egiptcie mówiąc:
2:20
Wstań, a weźmi dzieciątko i matkę jego, a idź do ziemie izraelskiej; abowiem ci, którzy dzieciątku o żywot stali, już pomarli.
2:21
Tedy on ocuciwszy się, wziął dzieciątko i matkę jego i przyszedł do ziemie izraelskiej.
2:22
Ale gdy usłyszał, iż Archelaus królował w Judzie na miejscu Heroda, ojca swojego, bał się tam idź, ale wziąwszy rozkazanie od Boga we śnie, odszedł w stronę Galilejej.
2:23
A gdy tam przyszedł, mieszkał w mieście, które zową Nazaret, aby się wypełniło to, co jest powiedziano przez proroki, iż miał być nazwan Nazarejczykiem.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się serce moje, Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, Nawet wtedy będę ufał.
Ps 27:3

W Chrystusie

Który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami...
II Tym 1:9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jezus w Ewangeliach użył zwrotu "Zaprawdę powiadam ci (lub wam)" aż 77 razy. (Za każdym razem w Ewangelii Jana dodane jest dodatkowe słowo "zaprawdę"). Zwrot ten nie został użyty nigdzie indziej w całej Biblii.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie.
Fil 4:19


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić